Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version

 

 laia.   laia.
    I
                                      de la
                                      clarzis
                                      sol. epar
                                         ntina.
                                          r el ram.
                                         nh et apla -
                                           us chan
                                        a. ben es
  ..................... de la ..................
  
.............. clarzis .............. sol
  e par 
............................ntina.
 
............................ r el ram.
  
............................... nh et apla
  
............................ us chan
  
............................ a. ben es
    II
                                     os tot locor
   mi dol. eno puesc trobar meizina. si nom
   ual uostre reclam. abmaltrag damor dou
   sana. dins uergier opart cortina. abdezira
   da companha.
                              
  .............. os tot lo cor mi dol.
  E no puesc trobar meizina
  si no.m val vostre reclam
  ab maltrag d'amor dousana
  dins vergier o part cortina
  ab dezirada companha.
    III
  Atotz iorns men faill aizina. nom mera -
   uill sim naflam. car anc genser crestia -
   na. no fo ni dieus no lauol. iuzieua ni
   sarrazina. ben es astrucx qui sen uana.
   ni re de samor guazanha.
  A totz iorns m'en faill aizina,
  no.m meravill si
·m n'aflam:
  car anc genser crestiana.
  no fo, ni Dieus no la vol,
  juzieva ni sarrazina.
  Ben es astrucx qui sen vana,
  ni re de s'amor guazanha!
    IV
  De dezir mos cors non fina. uas cella re
   quieu tant am. sai que uolontatz mengua
   na. cobezeza lam tol. quar plus es ponh -
   ens quespina. la dolor calcor mi mena. era
   negus nomen planha.
  De dezir mos cors non fina
  vas cella re qu'ieu tant am,
  sai que volontatz m'enguana
  cobezeza la
·m tol;
  quar plus es ponhens qu'espina
  la dolor cal cor mi mena,
  e ia negus no m'en planha.
    V
  Senes breu deparguamina. tramet mon
   uers enchantan. enplana lengua roma -
   na. enuas lo bru mon fillol. esapcha ge(n)s
   crestiana. que totz peiteus hi guazanha.
   enual mais per leis neis bretanha.
  Senes breu de parguamina
  tramet mon vers en chantan
  en plana lengua romana,
  envas lo Bru mon fillol.
  E sapcha gens crestiana
  que totz Peiteus hi guazanha
  en val mais per leis neis Bretanha.