Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
  En Quillem de cabestaing.
  En Quillem de Cabestaing
  I.
    P ois la rius de la fo(n)taina ses clarzis. sicon far sol. e par la 
  flors aiglentina. el rossignoletz el ram. uolf e refraing. (et)
  aplana. son douz chantar. (et) afina. dreitz es qeu so meu 
  refragna.
 
  Pois la rius de la fontaina
  s’esclarzis, si con far sol, 
  e par la flors aiglentina
  e·l rossignoletz el ram
  volf e refraing et aplana 
  son douz chantar et afina, 
  dreiz es q’eu so meu refragna.
  II.
  A mor de terra londana. p(er) uos totz. lo cors mi dol e non pocs.
  trobar meizina. se noi ual uostre reclam ab atrag damor 
  douzana. dinz uergier. o sotz cortina. ab dezirada compag
  nia
 
  Amor de terra londana,
  per vos totz lo cors mi dol
  e non pocs trobar meizina 
  se no i val vostre reclam,
  ab atrag d’amor douzana,
  dinz vergier o sotz cortina 
  ab dezirada compagnia.
  III.
  P ois del tot men failaizina nom merauil seu naflam. qar
  anc genser crestina. non fo ni deus non la uol jusena ni
  serrazina. ben es cel pagutz de manna. qi ren de samor.
  juazaignia.
 
  Pois del tot m’en fail aizina 
  no·m meravil s’eu n’aflam
  qar anc genser crestina 
  non fo, ni Deus non la vol, 
  jusena ni serrazina.
  Ben es cel pagutz de manna,
  chi ren de asmor juazaignia.
  IV.
  Mon cor deualer non fina. ai q(ue)lla es qeus plus am esai sel
  uolers mengana. que sobre uoler lam tol  plus tost sen uai
  de rabina. et eu son can causa uana.las qi remaing en la 
  fagna.
 
  Mon cor de valer non fina 
  aiquella es qe·us plus am 
  e sai sel volers m’engana
  que sobrevoler la·m tol,
  plus tost s’en vai de rabina 
  et eu son can causa vana,
  las! qi remaing en la fagna.
  V.
  Ben agra bona setmana. qi de leisagues son uol qeduguessa
  ni regina. non es qi de leis nos clam.bochauermeilla. 
  cungrana. e sembla roza despina. mescladab neu de montagna
 
  Ben agra bona setmana
  qi de leis agues son vol
  qe duguessa ni regina
  non es qi de leis nos clam, 
  boc’ha vermeilla cun grana 
  e sembla roza d’espina 
  mesclad’ab neu de montagna.
  VI.
  Senes breu de pargamina. en uiu mon chant part roam.empla
  na lengua. romana. lai an. peirug p(er)sigol.ben sapcha.gentg.
  peitauina. qe tot piteu(et) giana. ual mais p(er) leis (et)bretaigna
 
  Senes breu de pargamina
  envia mon chant part roam 
  en plana lengua romana 
  lai an Peir’ Ug per Sigol.
  Ben sapcha gentg peitavina, 
  qe tot Piteu et Giana 
  val mais per leis et Bretaigna.