Collazione

Versione stampabilePDF version
   I   II  III  IV  V  VI  VII
 A  1  2  3  4  5  6  
 B  1  2  3  4  5  6  
 C  1  2  3  4  5  6  7
 D  1  2  3  4  5  6  
 E  1  2  3  4  5  6  7
 Fa  1 (v.1)        5    
 G  1  2  3  4  5  6  7
 I  1  2  3  4  5  6  7
 K  1  2  3  4  5  6  7
 L  1  2  3 (v. 1-2)        
 M  1  2  3  4  5  6  7
 N  1  2  3  4  5  6  7
 P  1  2  3  4  5  6   7
 Q  1  2  3  4  5  6   7
 R  1  2  3  4  5    7
 U  1  2  3  4  5  6  7
 c  1  2  3  4  5  6  7
 f  1  2  3  4  5    

 

A: Atressi·m  pren   cum  fai al iogator,

B:  Atressi
·
 m  pren   cum  fai al iogador,

C:  Atressi
·m  pren   quom fai al ioguador,

D:  Atreisi
·
pren   cum  fai al iugador,

E:  Atresi
·  pren   com  fai al ioguador,

Fa: Autresi
·m  pren   con  fai al iogador,

G:  Atressi
·
m  pren   com  fai al iugador, 

I:  Atressi
·
m  pren   con  fai al iogator,

K:  Atressi
·
m  pren   con  fai al iogador,

L:  Autressi
·m prent  com  fai al zogador,

M:  Atresi
·m   pren   con  fai al iugador,

N:  Atressi
·m  pren   con  fai al ioiador,

P:  Atresi
·m   pren   com  fa  al iugador,

Q:  Autresi
·m  pren   com  fa  al iugador,

R:  Atressi
·m  pren   con  fay al iogador,

U:  Autressi
·m pren   com  fai al iogador, 

c:  Autressi
·m prend  com  fai al iugador,

f:  Atressi
·m  pren   com  fai al iogador,
 


2

A:   c'al      comenssar      iogab       maestramen

B:   c'al      comenssar      iogab       maestramen

C:   qu'al     comensar       iogua       mayestrilmen

D:   c'al      comenzar       ioga        maistramen

E:   c'al      comensar       iogua       maistralmen

Fa:

G:   c'al      comenzar       ioga        maestramen


I:   c'al      comenssar      ioga        maistramen

K:   c'al      comensar       ioga        maistramen

L:   q'al      comenshar      zoga        maistrablemen

M:   q'al      comensar       iuega      maistramen

N:   c'al      comensar       iogua       maistramen

P:   c'al      comensar       ioga        maistramen

Q:   c'al      comensar       ioga        maistramen

R:   c'al      comensar       ioga   mot  sotilmen

U:   c'al      comenzar       ioga        maiestramen

c:   q'al      comensar       ioga        maestramen

f:   c'al      conmensar      ioga        maiestralmen

 


3

A: a  petitz iocs   puois   s'escalfa  perden,

B:  a  petitz  iacs   puois   s'escalfa  perden,

C:  a  petitz  iuecs  pueis   s'escalfa  perden,

D:  a  petitz  iocs   pois    s'escalfa  perden,

E:  a  petitz  iuecx  pueis   s'escalfa  perden,

Fa:

G:  a  petit   ioc    pois    s'eschaufa perden,

I:  a  petit   ios    pois    s'escalfa  perden,

K:  a  petit   ioc    puois   s'escalva  perden,

L:  petitz  zous           s'eschaufa perden,

M:  a  petit   uiec   pueis   s'eschalfa perden,

N:  al petit   ioc    pueis   s'escalfa  perden,

P:  al petit   iog    pois    s'escalfa  perden,

Q:  al petit   iog    pois    s'escalfa  perden,

R:  a  petit   iec    pueys   s'escalfa  perden,

U:  al petit   ioc e  pois    s'escalfa  perden,

c:  a  petit   ioc    pois    s'escalfa  perden,

f:  a  petit   ioc    pueis   s'escalfa  perden,

 


4

A: que·   fai   montar   tro   qe's   en  la follor,

B: qe
·     fai   montar   tro   qe's   en  la follor,

C: que
·l     fai   montar   tan   qu'es  en  la folhor,

D: qe
·l      fai   montar   tant  qe's   en  la folor,

E: que
·l     fai   montar   tro   qu'es  en  la folia,

Fa:  

G: qe
·l      fai   montar   tan   qe's   en  la folor, 

I: que
·l     fai   montar   tant  qu'es  en  la follor,

K: que
·l     fai   montar   tant  qu'es  en  la follor,

L: qe
·l      fa    montar   tan   qe's   en  la follor,

M: qe
·l      fai   montar   tro   qe's   en  la follor,

N: que
·l     fai   montar   tant  qu'es  en  la follor,

P: qe
·l      fa    montar   tan   qe's   en  la folor,

Q: qe
·l      fa    montar   tan   qe's   en  la folor,

R: que
·l     fa    montar   tan   qu'es  en  la folor,

U: qi
·     fai   montar   tant  qe's   en  la foilor,

c: qe
·l      fa    montar   tan   qe's   en  la follor,

f: que
·l     fai   montar   tan   qu'es  en  la follor,


5

A: aissi·m   mis   ieu  pauc  e  pauc  en  la  via,

B: aissi
·m   mis   eu   pauc  e  pauc  en  la  via,

C: aissi
·m   mis   ieu  pauc  e  pauc  en  la  via,

D: aissi
·m   mis   eu   pauc  a  pauc  en  la  via,

E: aisi
·   mis   ieu  pauc  e  pauc  en  la  via,

Fa:

G: aissi     mis   eu   pauc  a  pauc  en  la  via,

I: aissi     mis   eu   pauc  e  pauc  en  la  via,

K: aisi     mis   eu   pauc  e  pauc  en  la  via,

L: aissi
·m   mis   zeu  pauc  a  pauc  en  la  via,

M: aissi
·m   mis   ieu  pauc  e  pauc  en  la  via,

N: aissi
·m   mis   eu   pauc  e  pauc  en  la  via,

P: aissi
·m   mis   eu   pauc  a  pauc  en  la  via,

Q: aissi
·m   mis   eu   pauc  a  pauc  en  la  via,

R: aysi
·m    mis   ieu  pauc  e  pauc  en  la  via,

U: aisi
·m    mis   eu   pauc  a  pauc  en  la  via,

c: aissi
·m   mis   eu   pauc  a  pauc  en  la  via,

f: aissi
·m   mis   ieu  pauc  e  pauc  en  la  via,
 


6

A: qieu   cuidava  amar ab  maestria

B: qieu   cuiava   amar ab  maestria

C: que    cuiava   amar ab  mayestria

D: queu   cuidava  amar ab  maistria

E: quieu  cuiava   amar ab  maestria


Fa: 

G: qeu    cuiava   amar ab  maestria

I: que    cuidava  amar per maistria

K: que    cuidava  amar per maistria

L: qeu    cuizava  amar per maestria


M: q'em   cuiava   amar a   meistria

N: que    cuidava  amar per maistria

P: qeu    cuiava   amar a   maistria

Q: qeu    cuiava   amar a   maistria


R: quieu  cuiav'   amar ab  maistria

U: qeu    cuiava   amar a   maiestria

c: qem    cuiava   amar a   maestria

f: qu'en  cuiava   amar ab  maiestria

 


7

A: si   qiem   pogues  partir  qan    mi  volgues,

B: si   qiem   pogues  partir  qan    mi  volgues,

C: si   quen   pogues  partir  quan   me  volgues,

D: si   quen   pogues  partir  cant   mi  volgues,

E: si   quen   pogues  partir  quan   mi  volgues,


Fa:

G: si   que    pogues  partir  qua    me  volgues,

I: si   quen   pogues  partir  quant  me  volgues,

K: si   qu'es  pogues  partir  qant   me  volgues,

L: si   qin    pogues  partir  qan    me  volges,

M: don  mi     poges   partir  qan    mi  volges,

N: si   quen   pogues  partir  can    me  volgues,

P: si   qem    pogues  partir  can    mi  volgues,

Q: si   quem   pogues  partir  can    mi  volgues,

R: que  men    pogues  partir  can    me  volgues,

U: si   qen    pogues  partir  qan    mi  volgues,

c: si   qem    pogues  partir  qan    mi  volgues,

f: que  mon    pogues  partir  cora'm     volgues,

 


8

A: er   sui  intrats   tant   qissir   non  puosc  ies.

B: er   sui  intratz   tant   qissir   non  puosc  ies.

C: on   sui  intraz    tan    quissir  non  puesc  ges.

D: on   sui  entraz    tant   qesir    non  puesc  ges.

E: on   soi  intratz   tan    queisir  non  puesc  ges.


Fa:

G: er   sui  entraz    tan    quessir  non  pos    ges.

I: ar   son  intratz   tant   quissir  non  puosc  ge.

K: ar   son  intraz    tant   quissir  non  puesc  ges.

L: ei   soi  entratz   tan    qeissir  non  puosc  ges.

M: ei   sui  intratz   tan    qissir   non  puesc  ges.

N: ar   son  intratz   tan    quissir  non  posc   ges.

P: or   soi  entratz   tant   qesir    non  puis   gies.

Q: on   soi  entratz   tant   qessir   non  puis   gies.

R: e    soi  intratz   tan    quissir  non  puesc  ges.

U: er   sui  entraz    tant   qeissir  non  posc   ges.

c: ar   soi  entraz    tant   qesir    non  pote   ges.

f: e    for  m'itratz  tan    quissir  non  puesc  res.

 


9

A:  Autra    vetz   fui  en  la    preison  d'amor

B:    Altra    vetz   fui  en  la    preison  d'amor

C:  Autra    vetz   fui  en  la    preizon  d'amor

D:  Altra    vez    fui  en  la    prison   d'amor

E:  Autra    vetz   fui  en  la    preizon  d'amor

Fa: 

G: 
  autra    vez    fui  en  la    prison   d'amor

I:  Autra    ves    fui  en  la    prison   d'amor

K:  Autra    ves    fui  en  la    prison   d'amor

L:  Q'autra  vetz   fui  en  la    preszon  d'amor

M:  Autra    ves    fui  en  la    prizon   d'amor

N:  Autra    vetz   fui  en  la    preizon  d'amor

P:  Autra    vez    fui  en  la    prison   d'amor

Q:  Autra    vez    fui  en  la    prison   d'amor

R:  Autra    ves    fuy  en  las   preyzos  d'amor 

U:  Autra    vez    fui  en        preson   d'amor

c:  autra    ves    fui  en  la    preison  d'amor

f:  autra    vetz   fuy  en  la    foson    d'amor


10

A: don   escampiei, mas   era      mi     reten

B: don   escapei,   mas   eras     mi     rete

C: don   escapei,   mas   aora-m          repren

D: don   escapei,   mas   ara-m           reten

E: don   escapei,   mas   aura-m          repren

Fa:

G: don   escapei,   mas   aera-m          repren


I: don   escapei,   mas   era      m'en   repren

K: don   escapei,   mas   era      m'en   repen

L: da    eschapai,  mais  aor      me     repren


M: don   escapei,   mas   aras     mi     repren

N: don   escapiei,  mas   era me          repren

P: don   escapei,   mais  aora-m          repren

Q: don   escapei,   mais  aora-m          repren

R: don   escapey,   mas   aora-m          repren

U: dont  escampei,  mas   aora-m          repren

c: don   escapei,   mais  era-m           repren

f: don   escapiei,  mai   aras     mi     repren
 


11

A: ab  un  cortes  engeing              tant     sotilmen

B: ab  un  cortes  engeing              tant     sotilmen

C: ab  un  cortes  engienh              tan      sotilmen

D: ab  un  cortes  engein               tan      subtilmenz


E: ab  un  cortes  engenh               tan      sotilmen

Fa:

G: ab  un  cortes  engenz               tan      subtilmen


I: ab  un  esgart  don      mos   cors  ses      compen

K: ab  un  esgart  don'i    mos   cors  ses      compen

L: ab  un  esgard  don      mos   cor   ses      copren

M: ab  un  engeinh cortes               tan      sotilmen

N: ab  un  esgard  don      mos  cors   ses      conpren

P: ab  un  cortes  engeing              tan      sotilmen

Q: ab  un  cortes  engeing              tan      sotilmen

R: ab  un  cortes  engenh               tan      sotilmen

U: ab  un  cortes  engein               tant     sottilmen

c: ab  un  cortes  engeing              tan      sotilmen

f: ab  un  corzes  engien               trop     subtilmen


12

A: qe·m   fai  plazer  mo    mal  e  ma dolor,

B: qe·m   fai  plazer  mo    mal  e  ma dolor,

C: que·m  fa   plazer  mo    mal  e  ma dolor,

D: que·m  fa   plaser  mon   mal  e  ma dolor,

E: que·m  fai  plazer  mon   mal  e  ma dolor,

Fa:

G: qe
·m   fai  plazer  mon    mal  e  ma dolor,

I: que    fai  plaser   mo     mal  e  ma dolor,

K: que    fai  plazer   mo o   mal  e  ma dolor,

L: qan    fas  plaszer  mon    mal  e  ma dolor,

M: qe·m   fai  planzer  mon   mal  e  ma dolor,

N: que·m  fai  plaçer   mo    mal  e  ma dolor,

P: qe·m   fai  plazer   mon   mal  e  ma dolor,

Q: qe·m   fai  plazer   mon   mal  e  ma dolor,

R: que    fai  plazer   mon   mal  e  ma dolor,

U: qi·  fai  plazer   mon   mal  e  ma dolor,

c: qe·n   fai  plaiser  mon   mal  e  ma dolor,

f: que·m  fai  plazer   mon   mal  et ma dolor,
 


13

A: c'un latz  mi  fetz   metr'al        cor   ab   qem          lia,

B: c'un latz  me  fetz   metr'al        cor   ab   qem          lia,

C: q'un latz  me  fetz   entr'el        colh  ab   quem         lia,

D: c'un laz   me  fes    metr'al        col   ab   quem         lia,

E:  c'un latz  mi  fes    metr'el        col   ab   quem         lia,

Fa:

G: c'un laz   mi  fez    metre    al    col   ab   que          lia,


I: c'un latz  mi  fes    metr'al        col   ab   quen         lia,

K: c'un laz   mi  fes    metr'al        col   ab   quem         lia,

L: q'un laz   mi  fe     metre    el  mi      ab   que  per em  lia,

M: q'un las   mi  fes    metr'el        cor   ab   qem          lia,

N: c'un las   mi  fes    metr'al        col   ab   quem         lia,

P: c'un laz   me  fez    metr'al        col   ab   qem          lia,

Q: c'un laz   me  fez    metr'al        col   ab   qem          lia,

R: c'un las   m'a fach   metr'al        col   ab   que          lia,

U: q'um las   mi  fes    metr'al        col   a    qem          lia,

c: q'un laiz  me         mis       al   col   ab   qem          lia,

f: c'un las   mi  fas    metre     al   col   ab   quem         lia,
 


14

A: don  per   mon   grat    mais    no·m   desliaria

B: don  per   mon   grat    mais    no·m   desliaria

C: don  per   mon   grat    mai     no·m   desliaria

D: dom  per   mon   grat    mai     no·m   desliaria

E: don  per   mon   grat    mais    no·m   desliaria

Fa:

G: don  per   mon           mais    no     desliaria


I: don  per   mon   gratia          no·m   desliaria

K: don  per   mon   gratia          no·m   desliaria

L: don  amor        grat    mais    no·m   desliaria

M: don  per   mon   grat    mais    no·m   desliaria

N: don  per   mon   gratia          no·m   desliaria

P: don  per   mon   grat    mais    no-m   deslieria

Q: don  per   mon   grat    mais    no·m   deslieria

R: don  per   mon   grat    mais    no·s   desliaria

U: dont per   mon   grat    mais    non    desliaria

c: don  per   mon   grat    mais    non    deslieria

f: don  per   mon   grat    mais    no·m   desliaria
 


15

A:  e                      nuills  altr'om            que  fos   liatz    non es,

B:  e          nuills  autr'om            que  fos   liatz    non es,

C:  e          nulhs   autr'om            que  fos   liatz    non es,

D:  e          niuls   altr'om            que  fos   liar     non es,

E:  e          nuils   autr'om            que  fos   liatz    non es,

Fa:

G:  e          nulz    altr'om            que  fos   liaz     no  es,


I:  e   mais   nul     hom       el mon              liatz    non es,

K:  e   mais   nul     hom       el mon              liatz    non es,

L:  e          nullz   autr'hom           que  fos   filiatz  no es,

M:  e          nulls   autr'oms           qeu  fos   liatz    non es,

N:  e   mais   nuls    hom       ci mont             liatz    non es,

P:  e          nulz    autr'om            qe   fos   liaz     non es,

Q:  e          nulz    autr'om            qe   fos   liaz     non es,

R:  e          nulh    autr'om            qeu  fos   liatz    non es,

U:  ennul              autr'om            qim  fos   liat     non es,

c:  e          nulz    autr'om            qe   fos   liaz     non es,

f:  e          nuls    autr'om            que  fos   liatz    non es,
 


16

A: qui·l  deslies    que  ben  no   li  plagues

B: qui·l  deslies    que  ben  no   li  plagues

C: qui·l  deslies    que  be   non  li  plagues

D: qui    deslies    que  ben  no   li  plagues

E: qui·l  deslies    que  ben  non  li  plagues

Fa:

G: qi
·l   deslies    qe   ben  no   li  plagues.

I: qui·l  deslies    que  ben  non  li  plagues.

K: qui·l  deslies    que  ben  non  li  plagues.

L: qe·l   desligues  que  ben  no   li  plagues.

M: qi·l   deslies    que  ben  non  li  plages.

N: qui·l  deslies    que  ben  non  li  plagues.

P: qi·l   deslies    qe   ben  no   li  plagues.

Q: qi·l   deslies    qe   ben  no   li  plagues.

R: que    deslies    que  ben  non  li  plagues.

U: qi·l   deslies    qe   ben  no   li  plagues.

c: qi·l   deslies    qe   ben  no   li  plagues.
f: qui·l  deslies    que  ben  non  li  plagues.


17

A: Anc   mais    nuill   temps   non   trobiei    liador

B: Anc   mais    nuill   temps   non   trobei     liador

C: Anc   mais    nulh    temps   no    trobei     liador

D: Anc   mais    nuis    tems    non   trobei     liador

E: Anc   mais    nuill   tems    no    trobei     liador

Fa:

G: anc   mais    nulz    temps   no    trobei     liador


I: Anc   mais    nul     temps   non   trobiei    liador

K: Anc   mais    nuil    temps   non   trobien    liador

L: Anc   mais    nuill   tenps   no    trobei     liador

M: Anc   mais    nulls   temps   non   trobei     liador

N: Anc   mais    nul     tenps   non   trobiei    liador

P: Anc   mais    nulz    temps   non   trobei     liador

Q: Anc   mais    nulz    temps   non   trobei     liador

R: Anc   mais    nulh    temps   non   trobey     liador

U: Anc   mais    nuls    temps   non   trobei     liador

c: anc   mais    nuls    temps   non   trobei     liador

f: anc   mai     nul     temps   non   trobiei    liador
 


18

A:     tant  ferm    lies    ab   tant  pauc   liamen,

B:     tant  ferm    lies    ab   tant  pauc   liamen,

C:     tan   ferm    lies    ab   tan   pauc   liamen,

D:     tan   ferm    lies    ab   tan   pauc   liamen,

E:     tan   ferm    lies    ab   tan   pauc   liamen,

Fa:

G:     tan   ferm    lies    ab   tan   pauc   liamen,


I:     tan   ferm    lies    ab   tan   pauc   liamen,

K:     tan   ferm    lies    ab   tan   pauc   liamen,

L:     tan   ferm    lies    ab   tan   pauc   liamen,

M:     tan   ferm    lies    ab   tan   pauc   liamen,

N:     tan   ferm    lies    ab   tan   pauc   liamen,

P: qe  tan   ferm    lies    a    tan   pauc   liamen,

Q: qe  tan   ferm    lies    a    tan   pauc   liamen,

R:     tan   ferm    lies    ab   tan   pauc   liamen,

U:     tant  ferm    lies    ab   tan   pauc   liamen,

c:     tan   ferm    lies    a    tan   pauc   liamen,

f:     tan   ferm    lies    ab   tan   pauc   liamen,


19

A: qe·l    liams  fo          d'un doutz    bais           solamen,

B: qe·l    liams  fo          d'un dolz     bais           solamen,

C: que·l   liams  fo          d'un dous     bays           solamen,

D: que·l   liams  fo          d'un dolz     bais           solamen,

E: que·l   liams  fo          d'un          bais           solamen,

Fa:

G: qe
·l    liams  fo   curz   d'un          brai           solamen,

I: que·l   liams  fon  cortz  d'un          bratz          solamen,

K: que·l   liams  fon  cortz  d'un          braz           soliamen,

L: 

M: qe le   liams  fon         d'un          bais           solamen,


N: que·l   liams  fon  cortz  d'un          bratz          solamen,

P:  qe·l    liam   fo   cortz  d'un          braz           solamen,

Q: qe·l    liam   fo   cortz  d'un          braz           solamen,

R: que·l   liam   fon         d'un          bras  tan      solamen,

U: qe·l    liam   fo   corz   d'um          braz           solamen,

c: qe·l    liam   fo   cortz  d'un          braç           solamen,

f: que·l   liam   fon         d'un          ambras         solamen,
 


20

A:    don  non  trob   sai    qi·m   desli  ni         aillor.

B:    don  non  trob   sai    qi·m   desli  ni         aillor.

C:    don  non  truep  sai    qui    desli  ni         alhor.

D:    don  non  trop   çai    qi·m   desli  ni         aillor.

E:    don  no   truep  sai    qui·m  desli  ni         aillor.

Fa:

G:    don  no   troup  ch'ai  qi
·m   desli  ni         aillor.

I:       non  trob   sai    qui·m  desli  ni         aillor.

K: e       non  trob   sai    qui·m  desli  ni         aillor.

L: 

M:    don  non  trueb  sai    qi·m   desli  ni         ailhor.

N: e       non  trob   sai    que·  desli  ni         aillor.

P:       don  non  trob   ch'ai  qi·m   desli  ni         aillor.

Q:    don  non  trob   ch'ai  qi·m   desli  ni         aillor.

R: e       non  truep  say    que·l  deslie ni aisi ni allors.

U:    donc non  trob   çai    qi·l   desli  ni         aillors.

c:    don  non  trob   gh'ai  qi·m   desli  ni         aillor.

f:       don  non  trop   sai    qui·n  desli  ni         alor.


21

A: Enliamatz   sui  tant  que, si·m  volia

B: Enliamatz   sui  tant  que, si·m  volia

C: Enliamatz   sui  tan   que, si·m  volia

D: Enliamatz   son  tan   que, si·m  volia

E: Enliamatz   soi  tan   que, si·m  volia

Fa:

G: Enliamaz    fur  tan   qe,  si
·m  volia

I: Enliamatz   sui  tant  que, si·m  volia

K: Enliamatz   soi  tant  que, si·m  volia

L: 

M: Enliamatz   sui  tan   qe,  si·m  volia

N: Enliamatz   soi  tant  que, si·m  volia

P: Enliamaz    soi  tan   qe,  si·m  volia

Q: Enliamaz    soi  tan   qe,  si·m  volia

R: Enliamar    soi  tant  que, si·vollia

U: Enliamaz    fui  tant  qe,  si·m  volia

c: Enliamaz    soi  tan   qe,  si·m  volia

f: Enliamatz   soi  tant  que, si·m  volia
 


22

A: desliamar,  ges  far non  o  poiria,

B: desliamar,  ies  far non  o  poiria,

C: desliamar,  ges  far non  o  poiria,

D: desliamar,  ges  far non  o  poria,

E: desliamar,  ges  far non  ho poiria,

Fa: 

G:
  desliamar,  ges  far no   o  podia, 

I: desliamar,  ges  far non  o  poiria,


K: desliamar,  ges  far non  o  poiria,

L: 

M: desliamar,  ges  far non  o  poiria,

N: desliamar,  ges  far non  o  poria,

P: desliamar,  ges  far non  o  porria,

Q: desliamar,  ges  far non  o  porria,

R: desliamar,  ges  far non  o  poiria,

U: desliamar,  ges  fai non  o  poiria,

c: desliamar,  ges  far non  o  porria,

f: desliamar,  ges  far non  o  poiria,
 


23

A:         c'amors,  que   lai m'enliamet    e·m  pres

B:         c'amors,  que   lai m'enliamet    e·m  pres

C:         qu'amors, que'l         liamen    e·m  pres

D:         c'amors,  qe'l          liament   e·m  pres

E:         c'amors,  que'l         liament   ha   pres

Fa:

G:         q'amor,   qi    lai m'enliamet    e
·m  pres

I:         c'amors,  que   lai m'enliamet    e·m  pres

K:         c'amors,  que   lai m'enliamet    e·m  pres

L: 

M: qar fin   amors,  qe'l  sien liam         m'a  pres


N:         c'amors,  ques  lai  m'enliamen   e·m  pres

P:         c'amor,   qe    lai  mo liament   e·m  pres

Q:         c'amor,   qe    lai  mo liament   e·m  pres

R:         c'amors,  que   lay  m'enliamet   e·m  pres

U:         q'amors,  qem        ma enliamat  e    pres

c:         q'amor,   qe    lai  mon  liamet  e·m  pres

f:         l'amors,  quieu lai  m'elliamen   ben  pres
 


24

A:    m'en liama  sai   plus  fort  per un tres. 

B:    m'en liama  sai   plus  fort  per un tres.

C:    m'en liama  sai   plus  fort  per un tres.

D:    m'en liama  çai   plus  fort  per un cent.

E:    m'en liama  sai   plus  fort  per un tres.

Fa:

G:    m'en liama  ch'ai plo   fort  per un tres.


I:    m'en liama  sai   plus  fort  per un tres.

K:    m'en liama  sai   plus  fort  per un tres.

L:

M:    m'en liama  sai   plus  fort  per un tres.


N:    m'en liama  sai   plus  fort  per un tres.

P:    m'e  liama  sai   plus  fort  per un tres.

Q:    m'e  liama  sai   plus  fort  per un tres.

R:    m'e  liama  sai   plus  fort  per un trez.

U:    m'em liama  a     des   fort  per un tres.

c:    m'e  liama  sai   plus  fort  per un tres.

f: e  m'en liama  sai   plus  fort  per i tres.
 


25

A: A  lei   de  fer  que vai ses tirador

B: A  lei   del fer  que vai ses tirador

C: ley   del fer  que va  ses tirador

D: A  lei   de  fer  que val ses tirador

E: A  lei   del fer  que vai ses tirador

Fa:

G: a  lei   del fer  qe  va  ses tirador

I: A  lei   del fer  que vai ses tirador

K: A  lei   del fer  que vai ses tirador

L: 

M: A  lei   del fer  qe  vai ses tirador

N: A  lei   del fer  que vai ses tirador 

P:  A  lei   des fers que vai ses tirador

Q: A  lei   des fers que vai ses tirador

R: A  ley   de  fer  que vay ses tirador

U: A  lei   del fer  qe  vai ses tirador

c: a  lei   del fer  qe  vai ses tirador

f: lhei  de  fer  qui vai ses tirador
 


26

A: vas  l'aziman  qe·l   tira    vas     si gen,

B: vas  l'aziman  qe·l   tira    vas     si gen,

C: vas  l'aziman  que·l  tira    vas     si gen,

D: ves  l'adiman  que    tira    vas     si gen,

E: ves  l'aziman  que·l  tira    vai     seguen,

Fa:

G: ves  la diman  qe
·l   tira    vau     siguen,

I: ves  l'aiman   que·l  tira    vau     siguen,

K: ves  l'aiman   que·l   tira    vau     siguen,

L: 

M: ves  l'aimantz qe
·l   tiral   vau     segen,

N: ves  l'ayman   que·l  tira    vai     siguen,

P: ves  l'aziman  qe·l   tiravan         si gen,

Q: ves  l'aziman  qe·l   tiravan         si gen,

R: vas  l'aziman  que·l  tira    vas     si gen,

U: vas  l'aziman  qe ilh tiravan         si gen,

c: ves  l'aziman  qe·l   tira    vas     seguen, 

f: vas  l'aziman  que·l  tira    vau     siguen,

27

A: amors,  qe·  sap tirar ses tiramen,

B: amors,  qe·m   sap tirar ses tiramen,

C: amors,  que·m  sap tirar ses tiramen,

D: amors,  que·sab tirar ses timen,

E: amor,   que·m  sap tirar ses tiramen,

Fa:

G: amor,   qi
·m   sab tirar ses tiramen,

I: amors,  que·n  sap tirar ses tiramen,

K: amors,  que·m  sap tirar ses tiramen,

L: 

M: amors,  qe·m   sap tirar ses tiramen,

N: amors,  que·m  sap tirar ses tiramen,

P: amor,   qe·m   sap tirar ses tiramen,

Q: amor,   qe·m   sap tirar ses tiramen,

R: amors,  que    sap tirar ses tiramen,

U: amors,  qi·m   sap tirar ses tiramen,

c: amor,   qe·m   sap tirar ses tiramen,

f: amors,  que·m  sap tirar ses tiramen,
 


28

A: mas    tirat ma sivals per la meillor 

B: mas    tirat ma sivals per la meillor

C: mas    tirar ma sevals per la melhor

D: mas    tirat ma sivals per la meillor

E: mas    tirat ma sivals per la gensor

Fa:

G: mas    tirar ma savals per la meillor


I: mas    tirar ma sivals per la meillor

K: mas    tirar ma sivals per la meillor

L: 

M: mas    tirat ma suials per la meilhor

N: mas    tirat ma sivals per la meillor

P: mas    tira  ma sivals per la meillor

Q: mas    tira  ma sivals per la meillor

R: mas i  tirat    sivals per la mellor

U: mas    tirat ma sivals per la millior

c: mas    tira  ma sivals per la meillor

f: mai    tirat ma sivals per la milhor
 


29

A: car  si    d'autra  meillurar  mi sabia,

B: car  si    d'altra  meillurar  me sabia,

C: quar si    d'autra  melhuirar  me sabia,

D: car  si    d'autra  meillurar  me saubia,

E: quar si    d'autra  meillurar  me sabia,

Fa:

G: qe   si    d'autra  meillorar  mi saubia, 

I: que  sieu  d'autra  meillurar  mi sabia,


K: qe   sieu  d'autra  meillurar  mi sabia,

L:

M: qar  si    d'autra  meilhurar  mi sabia,


N: que  sieu  d'autra  meillurar  mi sabia,

P: qe   se    d'autra  meillurar  me sabria

Q: qe   se    d'autra  meillurar  me sabria

R: que  si    d'autra  melhurar   me sabia,

U: qe   si    d'autra  meilliurar mi saubia,

c: qe   se    d'autra  meillurar  me sabria,

f: que  si    d'autra  meilhurar  me podia,
 


30

A: tant am   lo  mieills que  be·m  meilluraria,

B: tant am   lo  meills  que  ben   meilluraria,

C: tant am   lo  mielhs  que  be·melhuiraria,

D: tant am   lo  miels   que  be·m  meilluraria,

E: tant am   lo  mieils  que  be·m  meilluiaria,

Fa:

G: tan  am   lo  meillz  qe   ben   meilloraria,


I: tant am   lo  meills  que  ben   meilluraria,

K: tant am   lo  meills  que  be    meilluraria,

L:

M: tam  am   lo  miells  qe   be
·meilhureria,

N: tant am   lo  miels   que  be·m  meilluraria,

P: e am tant lo  meill   qe   ben   meilluraria,

Q: e am tant lo  meill   qe   ben   meilluraria,

R: tant am   lo  melhs   que  be·melhuraria,

U: tant am   lo  meilh   qe   ben   meilluraria,

c: tant am   la  meill   qe   ben   meilluraria,

f: tant am   lo  miels   que  ben   meilhuiraria,
 


31

A: mas meillurar  non cre  que  m'en pogues:

B: mas meillurar  non cre  que  m'en pogues:

C: mas melhuirar  no  cre  que  m'en pogues:

D:  mas meillurar  non cre  que  m'en pogues:

E: mas meillur    non cre  que  m'en pogues:

Fa:

G:
  mas meillorar  no  cre  que  m'en poguges:

I: mas meillurar  non cre  quen m'en pogues:

K: mas meillular  non cre  queu m'en pogies:

L:

M: mas meilhurar  non crei qe   m'en poges:


N: mas meillurar  non cre  queu m'en pogues:

P: mas meillurar  non cre  qe   mi   pogues:

Q: mas meillurar  non cre  qe   mi   pogues:

R: mas melurar    non cre  qeu  m'en pogues:

U: man meilliurar non cre  qe   mi   pogues:

c: mas meillurar  non cre  qe   mi   pogues

f: mai meilhuirar non cra  que  m'en pogues:
 


32

A: ve·us  per  que  m'a  part las meillors conques.

B: ve·us  per  que  m'a  part las meillors conques.

C: ve·us  per  que  m'a  part las melhors  conques.

D: ve·us  per  que  m'a  part las meillors conques.

E: ve·us  per  que  m'a  part las meillors conques.

Fa:

G: ve
·us  per  qe   m'a  part las meilor   conques.

I: ve·us  per  que  m'a  per  la  meillor  conques.

K: ve·us  per  que  m'a  per  la  meillor  conques.

L:

M: ve
·us  per  qe   m'a  part las meilhors conqes.

N: ve·us  per  que  m'a  per  la  meillor  conques.

P: ve·us  per  qe   m'a  per  la  meillor  conqes.

Q: ve·us  per  qe   m'a  per  la  meillor  conqes.

R: ve·us  per  que  m'a  per  la  mellor   conques.

U: ve·us  per  qe   m'a  per  la  meillior conques.

c:        per  qem       par  la  meillur  qunqes.

f: ve·us  per  que  m'a  part la  milhors  coques.
 


33

A:  A  gentils    cors  formatz  plus gen      de   flor,

B:  A  gentils    cors  formatz  plus gen      de   flor,

C:  Na  gentil     cors  format   plus  gen    que  flors,

D:  Ha gentils    cors  formatz  plus gen      de   flor,

E:  Na  gentil     cors  format   plus gent    de   flor,

Fa:  Ai  gentils    cors  plus     gen formetz  de   flor,

G:  Ha gentils    cors  format   plo  gen      que  flor,

I:  A  gentils    cors  plus     gent formatz  de   flor,

K:  A  gentils    cors  plus     gent formatz  de   flor,

L: 

M:  Na  gentil     cors  formatz  plus gent    de   flor,


N:  A  gentils    cors  plus     gen format    de   flor,

P:  Ha gentil     cors format    plus gen      de   flor,

Q:  Ha gentil     cors format    plus gen      de   flor,

R:  A  gentil     cors format         genh     de   flor,

U:  Aj gentil     cors format    plus gent     de   flor,

c:  A  gentils    cor  format    plus gent          flor,

f:  Ai gentils    cors formatz   pus  gent     que  flor, 
 


34

A:  aiatz      de mi  calacom  chausimen,

B:  aiatz      de mi  calacom  chausimenn,

C:  aiatz      de me  qualacom chauzimen,

D:  aiaz       de mi  calacom  causimen,

E:  aiatz      de mi  calacom  chauzimen,

Fa: aiatz      de mi  qalocom  chausimen,

G:  aiaz       de mi  calalcun iausimen, 

I:  aiatz      de mi  calocom  chauzimen,


K:  aiatz      de mi  calocom  chauzimen,

L: 

M:  aiaz       de mi  qaloqom  chauzimen,


N:  pren gaus  de mi  calocom  chauzimen,

P:  aiaz       de mi  calacom  chausimen,

Q:  aiaz       de mi  calacom  chausimen,

R:  ayatz      de mi  calque   chauzimen,

U:  aiaz       de mi  caloqun  iausimen,

c:  aiaz       de mi  qalqun   iausimen,

f:  aiatz      de mi  calacom  cauzimen,
 


35

A:  qieu   muor    per    vos  d'enveia   e   de talen

B:  qieu   muor    per    vos  d'enveia   e   de talen

C:  quar   muer    per    vos  d'envey    e   de talen

D:  qeu    muoir   per    vos  d'enveia   e   de talen

E:  quar   muer    per    vos  d'envei    e   de talen

Fa: ceu    mor     per    vos  d'enveia   e   de talen

G:  qeu    muor    per    vos  d'enveia   e   de talen

I:  queu   mor     per    vos  d'envei    e   de talen

K:   queu   mor     per    vos  d'envei    e   de talen

L: 

M:  qar    muer    de     vos  d'enveia       de talen

N:  queu   moer    per    vos  d'envei    e   de talen

P:  qieu   mor     per    vos  d'enveia       de talen

Q:  qieu   mor     per    vos  d'envei    e   de talen

R:  qeu    muer    per    vos  d'envey    e   de talen

U:  qieu   mor     per    vos  d'enveia   e   de talen

c:  qeu    mor     per    vos  d'envei    i   de talen

f:  quieu  muer    per    vos  d'envey    e   de talen


36

A:  e podetz    o  proar  a    ma color,

B:  e podetz    o  proar  a    ma color,

C:  e podetz    o  proar  a    ma color,

D:  e de poder  o  proar  a    ma color,

E:  e podetz    ho proar  a    ma color,

Fa: e podetz    o  proar  a    ma color,

G:  e podez     o  proar  a    ma color,

I:  e podes     o  proar  a    ma color,

K:  e podes     o  proar  a    ma color,

L: 

M:  e podes     o  proar  a    ma color,


N:  e podes     o  proar  a    ma color,

P:  e podetz    lo proar  a    ma color,

Q:  e podetz    lo proar  a    ma color,

R:  e podetz    o  par    per  ma color,

U:  e poder     o  proar  a    ma collor,

c:  e podez     lo proar  a    ma color,

f:  e podetz    o proar  a     ma color, 
 


37

A:  qan   vos  remir,     que is   trebailla   e·is  cambia,

B:  qan   vos  remir,     qe  is   trebailla   e·is  cambia,

C:  quan  vos  remir,     que·s    trasva      e·s   cambia,

D:  can   vos  remir,     que      travaill    e·s   cambia,

E:  quan  vos  remir,     que      trasvai     e·s   cambia,

Fa:  can   vos  remir,     qem      tramsva'i   e     cambia,

G:   qan   vos  remir,     qes      trasvai     e     chabia,

I:  que        sovener            entra's     en     cambia,

K:  qe         sovener            entra's     en     cambia,

L: 

M:  qan   vos  remir,     qes      muda        e
·s   cambia,

N:  que        sovennet           entra       suz   scambia,

P:  cam   vos  remir,     qe       trasv'e           chambia,

Q:  cam   vos  remir,     qe       trafit      e     chambia

R:  can   vos  remir,     quem     trasva      e·m   cambia,

U:  quant vos  remir,     qe       trasva      e     cambia,

c:  qan   vos  remir,     qe       trava·il    i     cambia,

f:  can   vos  remir,     ques     trasvay     e·m   cambia,
 


38

A:    per   que fora                 almorna e cortesia

B:    per   que fora                 almosna e cortesia

C:    per   que fora                 almorn' e cortezia

D:    per   que or                   amoine  e cortesia

E:    per   que fora           grans           cortezia

Fa: e per   qe  fora                 almorn' e cortesia

G:  e           fora           grant almosn' e cortesia

I:    per   que fora                 almorn' e cortezia

K:    per   que fora                 almorn' e cortezia

L:

M:    per   qe  fora huei mais grantz          cortezia


N:    per   que fora                 almosn' e cortezia

P:          qe  for'         almosna e granz   cortesia

Q:          qe  for'         almosna e granz   cortesia

R:    e fey       vatz       y almoyn'         e cortezia

U:    per   qe  fora         almosina        e cortesia

c:          qe  for'         almosna i gran    cortesia

f:  e           fora         grans   almorn' e cortezia
 


39

A:  c'umilltatz  e merces   vos preses

B:  c'omilitatz  e merces   vos preses

C:  q'umilitatz    merceyan vos prezes

D:  c'umilitatz    merceian vos preses

E:  c'umelitat     merceian vos prezes

Fa: c'umilitatz    merceian vos preses

G:  c'umilitaz     merceian vos preses

I:  s'umelitatz    merceian vos prezes

K:  s'umelitatz    merceian vos prezes

L:

M:  q'umilitatz    merceiam vos prezes


N:  s'umelitaz     merceian vos prezes

P:  c'umilitatz    mereian  voz preges

Q:  c'umilitaz     mercian  vos preges

R:  c'umilitat     merceyam vos prezes

U:  q'un militanz  mercean  vos preses

c:  q'umilitaz     merçean  vos preses

f:  c'umilitatz    merceian vos preses


40

A:  d'aquest  ch'ai tiu sofraitos  de totz bes.

B:  d'aquest  cochat    sofraitos  de totz bes.

C:  d'aquest  cochat    sofrachos  de totz bes.

D:  d'aquest  cochat    sofrachos  de toz  bes.

E:  d'aquest  coitat    sofraitos  de totz bes.

Fa: d'aqest   cochat    soffraitos de totz bes.

G:  d'aqest   cochat    sofratos   de toz  bes.

I:  d'aquest  forfait   sofraitos  de totz bes.

K:  d'aquest  forfait   sofraitos  de totz bes.

L:

M:  d'aiqest  ch'ai tiu sofraitos  de tos  bes.


N:  d'aquest  forfait   sofraitos  de tos  bes.

P:  d'aqest   coichos,   sofreichos de toz bes.

Q:  d'aqest   coichos,   sofreichos de toz bes.

R:  d'aquest  cochat    sofrachos  de totz bes.

U:  d'aiqest  cochos    sofraitos  de toz  bes.

c:  d'aqest   corchos   sofraiços  de toz  bes.

f:  d'aquest  cochat    sofraitos  de totz bes.


41

A:  Be·m   platz  Guillems   Malespina    marques,

B:  Be·m   platz  Guillems   Malespina·l  Marques,

C:  Be·m   platz  Guillem    Malespina·l  marques,

D:  Be·m   plaz   Guillems   Malespina    marques,

E:  Be·m   platz  Guilem     Malespina·l  marques,

Fa: 

G:  Ben    plaz   Guillems   Malaspina    marqes,


I:  Dieus  sal   Guillem     Malespina    marques,

K:  Dieus  sal   Guillim     Malespina    marques,

L: 

M:  Be
·m   plai   Guillelms  Malaspina    marqes,

N:  Dieus  sal    Guillis    Malespina    marque,

P:  Ben    platz  Guillem    Malaspina    marques,

Q:  Ben    platz  Guillem    Malaspina    marques,

R:

U:  Be
·m   plaz   Guillielm  Malaspina·l  marqes,

c:  Ben    plaz   Guillielm  Malaspina    marqes,

f: 
 


42

A:  car     conquier   pretz   e pretz a  lui    conques.

B:  car     conqier    pretz   e pretz a  lui    conques.

C:  quar    conquier    pretz  e pretz a  lieys  conques. 

D:  car     conquer    prez    e prez  a  lui    conques.


E:  quar    conquer    pretz   e pretz ha lui    conques.

Fa: 

G:  car     conqer     prez    e prez  a  lui    conqes.


I:  que     conquer     pretz  e pretz a  el     conques.

K:  que     conquer     pretz  e pretz a  el     conques.

L: 

M:  qar     conqer     prez    e prez  ha lui    conqes.


N:  que     conquer    pretz   e pretz a  el     conques.

P:  car     conqer     prez    e prez  a  li     conqes.

Q:  car     conqer     prez    e prez  a  li     conqes.

R: 

U:  qai     conquier   prez    e prez  a  lui   conqes.


c:  qar     conqer     prez    i preç  a  li    conqes.

f: 
 


43

A: 

B:

C:  Na Beatritz  de        lo       ben   qu'en vos es,

D: 

E:  Na Biatritz  d'aquest           ben   qu'en vos es,


Fa:

G:  Na Biatris   d'Est     lo       ben   qen   vos es,


I:    Na Biatritz  d'Est     lo       bes   qu'en vos es,

K:  Na Biatritz  d'Est     lo       bes   qu'en vos es,

L: 

M:  Na Biatriz   d'aqest            ben   qen   vos es,


N:  Na Biatriz   d'Est     lo       bes   qu'en vos es,

P:     Biatriz   d'Est     lo       bens  qen   vos es,

Q:     Biatriz   d'Est     lo       bens  qen   vos es,

R:  Da Bietris             lo  gran be    qu'en vos es,

U:  Na Biatriz   d'Est     lo       ben   qen   vos es,

c:  Na Biatris   d'Est     lo       bens  qeu   vos es

f:
 


44

A: 

B:

C:  tan    melhoirar  las autras ab  lors bes


D:

E:  faitz  meillurar  las autras ab  lur  bes


Fa:

G:  fai    meillorar  las altras     lor  bes


I:  fa     meillurar  las autras ab  lur  bes

K:  fa     meillurar  las autras ab  lur  bes

L:

M:  fas    meilhurar  las autras ab  lurs bes


N:  fan    meillurar  las autras ab  lurs bes

P:  fa     meillorar  las autras ab  los  bes

Q:  fa     meillora   las autras ab  los  bes

R:  fa     melhurar   las autras a        pales

U:  fai    meillurar  las autras ab  los  bes

c:  e   a  meillorar  las autras ab  los  bes

f: