Farai un vers pos mi sonelh

Eusebi

I
   Farai un vers, pos mi sonelh
   e·m vauc e m'Estauc al solelh.
   Donnas i a de mal conselh,
      e sai dir cals:
cellas c'amor de cavalier tornon a mals.
 
II
   Donna no fai pechat mortal
   que ama cavalier leal;
   mas s'ama monge o clergal,
      non es raizo:
per dreg la deuri'hom cremar ab un tezo.
 
III
   En Alvergnhe, part Lemozi,
   m'en anei totz sols a tapi;
   trobei la moller d'en Guari
      e d'en Bernart;
saluderon mi simplamentz per san Launart.

Pagine