Perugi 2015

Versione stampabilePDF version

I.
Chanson do·l mot son plan e prim
fas mas era botono·l vim,
e·l ausor sim
son de color
de manta flor,
e verdeia la fuoilla,
e·ill chant e·ill braill
sona^a l'ombraill
dels ausels per la brueilla.

II.
Pe·l brueil aug lo chant e·l refrim
e, per qu<e> om no·m fassa crim,
obri e lim
motz de valor
ab art d'amor,
don non ai cor que·m tueilla,
ans si be·m faill
la sec a traill
on plus vas mi s'orgueilla.

III.
Petit val orgoills d'amador
c'ades trabuca son seignor
del loc ausor
ios en terraill
per tal trebaill
que de ioi lo despueilla:
dreitz es lacrim,
arga e rim
qui 'ncontr'amor iangloilla.

IV.
Bona domna ves cui ador,
ges per iangloill non vauc aillor,
mas per paor
del devinaill,
don iois trasaill,
fas semblan que no·us voilla,
c'anc no·ns iauzim
de lor noirim:
malmes qui lor o cuoilla.

V.
Si ben vauc per tot a desdaill,
mos pessamenz lai vos assaill,
qu'ieu chant e vail
pe·l ioi que·nz fim
lai on partim:
mout soven l'oill mi mueilla
d'ir'e de plor
e de dousor,
car per ioi ai que·m duoilla.

VI.
Er ai fam d'amor don badaill
e non sec mesura ni taill:
sols m'o egail,
que anc n'ovim
del temps Caim
amador menz acueilla
cor trichador
ni bausador,
per que mos iois capdueilla.

VII.
Bella, qui que·s destueilla,
Arnauz dreitz cor
lai o·es honor,
car vostre pretz capdueilla.