Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
  I
[.] Bla dolchor del temps
nouel. foillo libosc eli
aucel. Chanton chascus en
lor lati. Segon louers del
nouel chan. Adonc esta ben
com saisi. Dacho dont hom
aplus talan.
[A]b la dolchor del temps novel
foillo li bosc e li aucel
​chanton chascus en lor lati
​segon lo vers del novel chan;
​adonc esta ben com s'aisi
​d'acho dont hom a plus talan.
  II
[.] Elai don plus mes bon ebel.
non uei mesager nisagel.
per que mon cor nom dorm
niri. Tro queu sacha ben de
fi. Sel es aissi com eu deman.
[D]e lai don plus m'es bon e bel
​non vei mesager ni sagel,
per que mon cor no·m dorm ni ri
tro qu'eu sacha ben de la fi,
s'el'es aissi com eu deman.
  III
[.] A nostra mor va
en aissi. Com la branca del lal
bespi. Questa sobre larb(r)en
tre nan. Lanuoit ablaploia
ez algel. Tro lende man
quel sol sespan. Par lafue
illa uerz elramel.
[L]a nostr'amor va enaissi,
​com la branca de l'albespi
​qu'esta sobre l'arbr'entrenan
la nuoit ab la ploia ez al gel,
tro l'endeman qu'el sol s'espan
per la fueilla verz e·l ramel.
 
  IV
[.] N quer me menbra dum
mati. Que nos fezem de gu​ 
erafi. Equen donet un don
tan gran. Sa drudari es on an
nel. En quer melais dieus
uiure tan. Caia mas mans
soz so mantel.
[E]nquer me menbra d'un mati
que nos fezem de guera fi
​e que·n donet un don tan gran:
sa drudari e son annel;
​enquer me lais Dieus viure tan
c'aia mas mans soz so mantel.
  V
[.] Ueu non ai soing de lor lati.
Quem parta de mon bon ue
zi. Queu sai de paraulas co(m)
uan. Abun breu sermon que\s/
espel. Que tal seuan damor
gaban. Nos nauem lapessa
el coultel. 
[Q]u'eu non ai soing de lor lati
que·m parta de mon bon vezi,
qu'eu sai de paraulas com van:
Ab un breu sermon que s'espel
​que tal se van d'amor gaban,
nos n'avem la pessa e·l coultel.