Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version

 

  Jaufres rudels deblaia.    Jaufres Rudels de Blaia.
    I
  Q    an lo rius dela fontana. ses-
          clarzis si cum far sol. e par
    la flors aiglentina. el rossignoletz
    el ram. uolf erefraing et aplana.
    son doutz chantar et afina. dreitz
    es qieu lomieu refraigna.

 
  Qan lo rius de la fontana
  s'esclarzis, si cum far sol,
  e par la flors aiglentina
  e·l rossignoletz el ram
  volf e refraing et aplana
  son doutz chantar et afina,
  dreitz es q'ieu lo mieu refraigna.
    II
  A  mors de terra loingdana. p(er) uos
    totz lo cors mi dol. enon puosc tro-
    bar meizina. si non uau alsieu re-
    clam. ab atraich damor doussana.
    dinz uergier o sotz cortina. ab desi-
    rada compaigna.

 
  Amors de terra loingdana
  per vos totz lo cors mi dol.
  E non puosc trobar meizina
  si non vau al sieu reclam
  ab atraich d'amor doussana
  dinz vergier o sotz cortina
  ab desirada compaigna.
    III
  P ois del tot men faill aizina. nom
    merauill sieu maflam. car anc gen-
    ser crestiana. non fo q(ue) dieus non la
    uol. iuzeua ni sarrazina. et es ben
    paisutz demanna. qui ren desamor
    gazaigna.

 
  Pois del tot m'en faill aizina,
  no·m meravill s'ieu m'aflam:
  car anc genser crestiana
  non fo, que Dieus non la vol
  juzeva ni sarrazina.
  Et es ben paisutz de manna,
  qui ren de s'amor gazaigna!
    IV
  D e desir mos cors non fina. uas cella
    ren qieu plus am. ecre que uolers
    mengana. si cobezesa lam tol. que
    plus es poignens qespina. la dolors
    que ab ioi sana. don ia non uoill co(m)
    men plaigna.

 
  De desir mos cors non fina
  vas cella ren q'ieu plus am,
  e cre que volers m'engana
  si cobezesa la·m tol;
  que plus es poignens q'espina
  la dolors que ab ioi sana:
  don ia non voill c'om m'en plaigna.
    V
  S  enes breu depargamina. tramet
    lo uers enchantan. plan et en lenga
    latina. an hugon brun p(er) fillol. bon
    mes car gens peitauina. de beiriu
    e de bretaigna. ses gau p(er) lui egui
    anna.

 
  Senes breu de pargamina
  tramet lo vers, en chantan
  plan et en lenga latina,
  an Hugon Brun per Fillol;
  bon m'es car gens peitavina,
  de Beiriu e de Bretaigna,
  s'esgau per lui e Guianna.