Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
 
  Arnautz daniels                                        xxxvi.   Arnautz Daniels                      xxxvi.
    I
  ​Douz braitz ecritz. Ecans esons euoutas.
  Aug dels asels quen lor latin fan precs.
 
Quecs ab sa par atressi com nos fam. Alas
  amigas encui entendem. Edoncs ieu q(ue)n la ge(n)
 
sor entendi. Dei far zanson sobre totz de tal ob
 
ra. Qui noi ai mot fals ni rimes tranpa.
​  Douz braitz e critz
  e cans e sons e voutas
  aug dels asels qu'en lor latin fan precs
  quecs ab sa par, atressi com nos fam
  a las amigas en cui entendem:
  e doncs ieu, qu'en la gensor entendi,
  dei far zanson sobre totz de tal obra
  qui no'i ai mot fals ni rim'estranpa.
    II
  Non fui marritz. Ni no(n) prezi destoutas lo iorn
 
quim trei el castel dinz los decs. Lai on estai mi
  dons don ai tal fam plus que no(n) ac lo neps
  de san guillem. Mil ues lo iorn me trebaill em
  destendi p(er) la bella que totas autras sobra. Ta(n)t

  con ual mais granz gauz quira ni rampa.
  Non fui marritz
  ni non prezi destoutas
  lo iorn qu'imtrei el castel dinz los decs,
  lai on estai midons don ai tal fam
  plus que non ac lo neps de san Guillem:
  mil ves lo iorn me trebaill e'm destendi
  per la bella que totas autras sobra
  tant con val mais granz gauz qu'ira ni rampa.
    III
  Ben fui grazitz. Emas paraulas coutas. P(er)so
 
que ges al causir no(n) fui pecs. Euolgui mais
 
penre fin aur qe ram. Lo iorn quieu emado(m)
 
nas baisem. Em fes escut de son bel mantel
  jndi
. Que lausengiers fals lengas de colora.
  Nono uison don tan mals motz 
escampa.
  Ben fui grazitz
  e mas paraulas coutas,
  per so que ges al causir non fui pecs,
  e volgui mais penre fin aur qe ram
  lo iorn qu'ieu e madomnas baisem
  e'm fes escut de son bel mantel jndi,
  que lausengiers fals, lengas de colora,
  non o vison don tan mals motz escampa.
    IV
  Dieus lo causitz. P(er) cui foron asoutas las fail
 
li das que fes longins lo secs. Uoilla quem
  sems ieu emidons iasam. Dinz la chambra on

  ensems nos mandem. Uos rics couenz donta(n)
 
ric ioi atendi. Quel seu bel cors baissan rize(n)
 
descobra. Equel remir contral lun de la lampa.
  Dieus lo causitz
  per cui foron asoutas
  las faillidas que fes Longins lo secs,
  voilla qu'emsems ieu e midons iasam
  dinz la chambra on ensems nos mandem
  vos rics covens don tan ric ioi atendi
  que'l seu bel cors baissan, rizen descobra
  e qu'el remir contra'l lun de la lampa.
    V
  Los deschauzitz ab las lengas esmoutas. No(n)
 
dopt ieu ges sil semgnor dels galecs. Sin fa
  iz faillir p(er) ques dregs soblasmanz. Car son

  paren pres romieu sosabem. Raimon lo fill
  al 
comte et aprendi. Que grieu fara reis ferr
  anz de pretz cobra. Si mantene(n) nol solue nol
  descampa.
  Los deschauzitz
  ab las lengas esmoutas
  non 
dopt ieu ges si'l semgnor dels galecs
  sin faiz faillir per que's dregs soblasmanz
  car son 
paren pres Romieu so sabem
  Raimon lo fill al 
comte et aprendi
  que grieu fara reis Ferranz de pretz 
cobra
  si mantenen no'l solve no'l descampa.
    VI
  Queu lagra uist mas restei p(er) tal obra.
  Cal co ronar fui del bon rei de stampa.
  Qu'eu l'agra vist mas restei per tal obra
  c'al coronar fui del bon rei d'Estampa.