Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version

 

  Jaufres rudels.                                        X.   Jaufres Rudels.                           X.
    I
 Q  uan lo rius de la fontana. Ses clarzis si
      com far sol. Eparla flors aglentina. El
   rossignolez el ram. Uoluer refrai(n)g et aplana.
   Son douz chantar et afina. Dretz es q(ue)u lo mi-
   eu refrai(n)gna.
 
  Quan lo rius de la fontana
  s'esclarzis, si com far sol,
  e par la flors aglentina
  e
·l rossignolez el ram
  volver refraing et aplana
  son douz chantar et afina,
  dretz es qu'eu lo mieu refraingna.
 
    II
  A  mors de terra londana. p(er) uos totz lo cors
   mi dol.Eno(n) posc trobar mesina. Sieu n(on) ua-
   uc al sieu reclam. Ab atraic damor dousana.
   Dinz uergier osouz cortina ab desirada con-
   pai(n)gna.
  Amors de terra londana,
  per vos totz lo cors mi dol.
  E no
·n posc trobar mesina
  s'ieu non vauc al sieu reclam
  ab atraic d'amor dousana
  dinz vergier o souz cortina
  ab desirada conpaingna.
    III
  P  ois del tot menfaill azina. Nom merauil
   sieu na flam. Car anc genser cristiana. Non
   fon ni dieus n(on) lauol. Juzena ni sarasina. p(er)
   ques \ben/ passutz de mana. Qui ren desamor ga-
   zaigna.
  Pois del tot m'en faill azina
  no
·m meravil s'ieu n'aflam:
  car anc genser cristiana
  non fon, ni Dieus non la vol,
  juzena ni sarasina.
  Per qu'es ben passutz de mana
  qui ren de s'amor gazaigna!
    IV
  D e desir mos cors nofina. Uas cella re(n) q(ue)u
   plus am. Ecre quel uolers mengana. si co-
   bezesa lam tol. Que plus es poi(n)gne(n)s de spi-
   na. la dolors que abioi sana. Don ia n(on) uoill
   com men plai(n)gna
  De desir mos cors no fina
  vas cella ren qu'eu plus am,
  e cre que
·l volers m'engana
  si cobezesa la
·m tol;
  que plus es poingnens d'espina
  la dolors que ab joi sana:
  don ja non voill c'om m'en plaingna.
    V
  S enes breu de pargamina. Tamet lo u(er)s
   q(ue) chantam. plan et enlenga romana. Esap-
   cha gens crestiana. Que totz piteus euiana.
   Ual mais p(er) leis ebretai(n)gna.
  Senes breu de pargamina
  tamet lo vers que chantam
  plan et en lenga romana.
  E sapcha gens crestiana
  que totz Piteus e Viana
  val mais per leis e Bretaingna.