Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version

 

  Jdem Jaufre   Idem Jaufre
    I
  Q        uan lo rius dela fontana. Sescla(r)-
                  sis si com far sol.  Epar la flors
                  aiglentina. El rossignoletz el
        ram. Uolue  refraing (et) aplana. Son
        dutz chantar et afina. Dretz es queu lo
        mieu refraingna.
  Quan lo rius de la fontana
  s'esclarsis, si com far sol, 
  e par la flors aiglentina
  e
·l rossignoletz el ram
  volv e refraing et aplana
  son dutz chantar et afina,
  dretz es qu'eu lo mieu refraingna.
    II
  A  mors de terra lointana. P(er)uos totz
           lo cors mi dol. Eno(n) puosc trobar me -
        tsina. Si eu no(n) uauc alsieu reclam. Aba -
        traic damor dousana. Dinz uergier osotz
        cortina. Ab desirada co(m)paigna.
  Amors de terra lointana,
  per vos totz lo cors mi dol.
  E no
·n puosc trobar metsina
  s'ieu non vauc al sieu reclam
  ab atraic d'amor dousana
  dinz vergier o sotz cortina
  ab desirada compaigna.
    III
  P  Ois del tot men faill laçina. Nom me -
           rauill si eu na flam. Car anc genser
        cristiana .No(n) fon que dieus no(n) la uol. Ju-
        zeua ni sarazina. Ben es cel passutz de
        mana. Qui ren desamor gazai(n)gna.
  Pois del tot m'en faill l'açina,
  no
·m meravill s'ieu n'afla:
  car anc genser cristiana
  non fon, que Dieus non la vol,
  juzeua ni sarazina.
  Ben es cel passutz de mana
  qui ren de s'amor gazaingna.
    IV
  D  E desir mos cors nos fina. Uas cela re(n)
           queu plus am. Ecre quel uolers men
        gana. Sicobezesa lam tol. Que plus es
        poingnes que spina. la dolor que abioi
        sana. Dom ia non uoill com menpla
        ingna.
  De desir mos cors nos fina
  vas cela ren qu'eu plus am,
  e cre que
·l volers m'engana
  si cobezesa la
·m tol;
  que plus es poingnes qu'espina.
  la dolor que ab joi sana:
  dom ja non voill c'om m'en plaingna.
    V
  S  enes breu de parcamina. Tramet lo
           uers que chantam. plan et en len -
        ga romana.                   Esapcha
        gens cristiana. Que toz piteus egiana.
        Ual mais p(er)leis ebertaigna.
  Senes breu de parcamina
  tramet lo vers que chantam.
  plan et en lenga romana,
  e sapcha gens cristiana
  que toz Piteus e Giana
  val mais per leis e Bertaigna.