Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version

 

  en iaufre rudel.   En Jaufre Rudel.
    I
  P   os lo rossigniols. el foillos. dona damor e qierepren e
       mou son chan iauzen ioios. e remira sapar souen eil riu
       son clar eil prat son gen. p(er) li nouel de ponr qi regna. mi
       uen al cor granz iois iazer.
  Pos lo rossigniols el foillos
  dona d'amor e qier e pren,
  e mou son chan jauzen joios
  e remira sa par soven,
  e il riu son clar e il prat son gen,
  per li novel de ponr qi regna
  mi ven al cor granz jois jazer.
    II
   A  mors alegrem part de uos.qieu sai qen uauc non miel
       qeren. e fui nal prim tan uolontos. qen qeras nai mo(n)
       cors iausen. mas pero port mon bon talen. qen qera mi
       pella mi degna. e men stou
partir men uoler.
  Amors alegre·m part de vos
  q'ieu sai qen vauc non miel qeren
  e fui
·n al prim tan volontos
  q'enqeras n'ai mon cors jausen:
  mas pero port Mon Bon Talen,
  q'enqera mi pella mi degna
  e m'en stou partir m'en voler.
    III
  M   as dura amor sui tan cochos qe cant ieu uauc uasleis
       corren. ueiaire mes qeu reisos men torn. et elam uai fu
       gen. e mos cauals i cor talen qe a
grieucugz. que mais la
      tegna. sab merce non uol remaner.
  Mas dura amor sui tan cochos
  qe, cant ieu vauc vas leis corren,
  vejaire m'es q'eu reisos
  m'en torn et ela
·m vai fugen.
  E mos cavals i cor ta len
  qe a grieu cugz que mais la tegna,
  s'ab merce non vol remaner.
    IV
A i   con son sei fag enueios e sei bel dig fai e ualen qe non
    nasqet entre nos sapars segon mon escien. qel cors ha bla(n)c
    e gai egen. perqi eu non cug tam bella regna. ni anc qant
    lo pognes uezer.
  Ai! con son sei fag enveios
  e sei bel dig fai e valen;
  qe non nasqet entre nos
  sa pars, segon mon escien:
  qe
·l cors ha blanc e gai e gen,
  per qi'eu non cug tam bella regna,
  ni anc qant lo pognes vezer.