Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
I.
[A]        Nc eu non lac mais ella ma. totz temps en so poder
           amors. E fai mirat liet sauis (et) fol. Cum selui.
qen ren no(n)s torna. Com nos defen qi ben ama. Qamors co-
manda. Com la serua e la blanda. Per qeu naten. Sufren.
Bona partida. Qan mer escarida.
Anc eu non l'ac mais ella m'a
totz temps en so poder Amors
e fai·m irat liet, savis et fol
cum selui q'en ren non·s torna,
c'om no·s defen qi ben ama,
q'Amors comanda
c'om la serva e la blanda:
per q'eu n'aten
sufren
bona partida
qan m'er escarida.
II.
[Q]        en dic pauc qins el cor mesta. Qe star me fai temen paors.
La lengas feng mais lo cor uol. Zo don dolenz se saiorna. Gent
languis mais non senclama. Qen tant aranda. Qan mars (et) terra
garanda. No(n) a ta(n) gen. Presen. Com la chausida. Qen ai en cobida.
Q'en dic pauc q'ins el cor m'esta
q'estar me fai temen paors;
la lengas feng mais lo cor uol
zo don dolenz se saiorna:
gent languis, mais non s'en clama,
q'en tant aranda
qan mars et terra garanda
non a tan gen,
presen,
com la chausida
q'en ai encobida.
III.
[T]        ant sai son prez fin (et) certan. Per qeu no(n) puesc uirar ail-
lors. Perço faz eu qel cors mi dol. Qant soleils clau ni soiorna.
Eu no(n) aus dir qi ma flama. Lo cors mabranda. E loill nan la
uianda. Qar solamen. Veçen. Mestai aiçida. Veus qen te(n) auida.
Tant sai son prez fin' et certan
per q'eu non puesc virar aillors;
per ço faz eu qe·l cors mi dol,
qant soleils clau ni soiorna:
eu non aus dir qi m'aflama;
lo cors m'abranda
e·l oill n'an la vianda,
qar solamen
veçen
m'estai aiçida.
Veus qe·n ten a vida!
IV.
[F]        ols es qi p(er) parlar en uan. Qier com sos iois sia dolors. Qer
lausengiers cui d\i/eus  afol. No(n) an ges lenguet adorna. Lus co(n)-
seille lautre brama. Per qes demanda. Amors tals fora granda.
Mas eumi defen. Fegnen. De lor brugida. Et am ses faillida.
Fols es qi per parlar en van
qier com sos iois sia dolors,
qer lausengiers, cui Dieus  afol,
non an ges lengue t'adorna:
l'us conseille l'autre brama,
per qe·s demanda
amors tals fora granda;
mas eu mi defen
fegnen
de lor brugida
et am ses faillida.
V.
[P]        ero iauçen menten (et) san. Ab un plaçer ab qe m'a sors.
Mas mi no(n) passara ial col. Per paor qil nom fos morna. Qenqe-
ram seu de la flama. Damor qim manda. Qe mon cor non es-
panda. si faz souen. Temen. Qeu uei per grida. Mai(n) amar d(e)lida.
Pero iauçen m'en ten et san
ab un plaçer ab qe m'a sors;
mas mi non passara ia·l col
per paor qi·l no·m fos morna,
q'enqera·m seu de la flama
d'Amor qi·m manda
qe mon cor non espanda:
si faz soven,
temen
q'eu vei per grida
main amar delida.
VI.
[M]        ant bon chantar leuet en plan. Nagri en plus fait sim
fes socors. Cella qem da ioi el mi tol. Qer soi leiz er mo trastor-
na. Qar a son uol me liama. Re(n) uoil demanda. Mos cors ni nol
fai ganda. Mas fra(n)chamen. Lim ren. Donc se moblida. Merces esperida.
Mant bon chantar levet en plan
n'agr'ie·n plus fait si·m fes socors;
cella qe·m da ioi e·l mi tol,
q'er soi leiz er m'o trastorna,
qar a son vol me liama.
Ren voil demanda
mos cors ni no·l fai ganda,
mas franchamen
li·m ren:
donc, se m'oblida,
Merces es perida.
VII.
[M]        ielz de ben. Sitz pren. Chançons graçida. Qarnautz ne(n) oblida.
Mielz-de-ben,
si·tz pren,
chançons, graçida,
q'Arnautz n'en oblida.