Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
I.
Anc yeu non laic mas ela ma. trastot en sonpo
 
 
 
der amors. e fai mirat let saui fol. con seluj q(ue)n res nos
 
 
 
torna.com nos defen que ben ama. camors comanda. co(m)z
 
 
 
la s(er)ua e la blanda. p(er) quieu naten. souen. bona partida
 
 
 
can messescarida.
Anc yeu non l'aic mas ela m'a
trastot en son poder Amors
e fai·m irat let, savi fol
con selui qu'en res no·s torna,
c'om no·s defen que ben ama,
c'Amors comanda
c'omz la serva e la blanda:
per qu'ieu n'aten
soven
bona partida
can m'es sescarida.
II.
                          Be(n) dic pauc q(ui)ns el cor mesta.
                          estar me fai teme(n) paors. la lengua
                          mas lo cor no(n) uol. so do(n) se dol. ilh se
                          soior(n) eieu languisc. mas no se(n) clam(a)
que can aranda. con m(a)r e terra guaranda. no(n) a ta(n) ge(n) pre
ze(n) com la chauzida. q(ui)eu ei e(n)cobida.
Ben dic pauc qu'ins el cor m'esta
estar me fai temen paors;
la lengua, mas lo cor non vol
so don se dol ilh se soiorn e
ieu languisc, mas no s'en clama,
que can aranda
con mar e terra guaranda
non a tan gen,
prezen,
com la chauzida
qu'ieu ei encobida.
III.
                                                                             Tan say so(n) pretz
fi e serta. p(er) q(ui)eu nom puesc uirar ailhors. q(ue) so fas yeu
                           clau ni soiorna. yeu no(n) aus dir q(ue)m aflama
lo cor mabranda el huelh an lal                  car solame(n). ueze(n).
mestai aizida. ueus q(ue)m te(n) a uida.
Tan say son pretz fi e serta
per qu'ieu no·m puesc virar ailhors;
que so fas yeu clau ni soiorna:
yeu non aus dir que m'aflama;
lo cor m'abranda
e·l huelh an lal car solamen
vezen
m'estai aizida.
Veus que·m ten a vida!
IV.
                                                                 Fols es q(ui) p(er) parlar
                  q(ue)r qom fos iois sia dolors. que lauze(n)gier cuj di
eus afol. no(n) agues lenga tan dorna. lus cosselha lautre
brama. p(er) ques demanda. amors tals fora granda. mais iem
defen fenhen. de lor brugida. (et) am ses falhida.
Fols es qui per parlar
quer qom fos iois sia dolors,
que lauzengier, cui Dieus afol,
non agues lenga tan dorna:
l'us cosselha lautre brama,
per que·s demanda
amors tals fora granda;
mais ie·m defen
fenhen
de lor brugida
et am ses falhida.
V.
                                                                                     Mans
bo(n) chantar leuet e pla. nagrieu pus fag sim fes secors.
silh q(ue)m dona ioy el me tol. car soi letz er mostratorna. q(ue)
ab so(n) uol me(n) liama. res nol demanda mos cors ni nol
fai ganda. ans francame(n). lim ren. doncx sim oblida. m(er)
            ces er perida.
Mans bon chantar levet e pla
n'agr'ieu pus fag si·m fes secors
silh que·m dona ioy e·l me tol,
car soi letz er m'o stratorna,
que ab son vol m'en liama.
Res no·l demanda
mos cors ni no·l fai ganda,
ans francamen
li·m ren:
doncx, si m'oblida,
Merces er perida.