Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
A Nc eu no laic masela ma.
  Toç temps en son poder
amors. Efai mirat let saui
fol. Cum celui quen renos
torna. Com nos de fen qui
ben ama. Camors comanda.
Quom la serua la blanda. p(er)
queu naten sofren. bona par
tida. Can mer escarida.
I.
Anc eu no l'aic mas ela m'a
toç temps en son poder Amors
e fai·m irat let, savi fol
cum celui qu'en re no·s torna,
com no·s defen qui ben ama,
c'Amors comanda
qu'om la serva la blanda:
per qu'eu n'aten
sofren
bona partida
can m'er escarida.
ON dic pauc quinç el cor me
sta. Estar mi fai temers paor(s).
Lalenga]s[ plang. Mas locors
uol. Ço don dolen se soiorna.
Gen languis mas no sen cla
ma. Quen tan aranda. Cum
mars t(er)ra garanda. Non atan
gen pre sen. Cun lacausida.
Queu ia encobida.
II.
On dic pauc qu'inç el cor m'esta
estar mi fai temers paors;
la lenga plang, mas lo cors vol
ço don dolen se soiorna:
gen languis, mas no s'en clama,
qu'en tan aranda
cum mars terra garanda
non a tan gen,
presen,
cun la causida
qu'eu ia encobida.
CAn sai somprez fin ecerta.
per que non pos uirar ai
lor s. per ço fasç eu quel cor(s)
men dol. Can so leinç clau
ni saiorna. Eunon aus \dir/ qui
ma flama. Lo cors ma bran
da. Eloill nan lauianda. Ca(n)
sola me ueçen. Me]i[ stai aiçi
da. Veus quam tem auida.
III.     
Can sai som prez fin e certa
per que non pos virar ailors;
per ço fasç eu que·l cors m'en dol,
can sol einç clau ni saiorna:
eu non aus dir qui m'aflama;
lo cors m'abranda
e·l oill n'an la vianda
can solame
veçen
m'estai aiçida.
Veus quam tem a vida!
PEro iameu me ten esa.
Abun placer de que masors.
Mas mi non passara tal col.
Per paor quill me fos mor
na. Can que ram sint dela
flama. Damor quim man
da. Queu mon cor non es pa(n)
da. Sifaz souen temen. Que
u uei per crida. Magndage(n)
delida.
IV.
Pero iameu me ten e sa
ab un placer de que m'a sors;
mas mi non passara tal col
per paor qui·ll me fos morna,
c'anquera·m sint de la flama
d'Aamor qui·m manda
qu'eu mon cor non espanda:
si faz soven
temen
qu'eu vei per crida
magnda gen delida.
FOls es qui per par lar enua.
Quer cum sos iors sia dolors.
Queil lau sen ger cui deus
afol. Non anges. lenga ta
dorna. Lus cosse ille laltre
brama. Per ques des manda.
amors tal fora granda. Mas
em de fen. Fegnen. Delur
brugida. Et am ses faillida.
V.
Fols es qui per parlar en va
quer cum sos iors sia dolors,
que il lausenger, cui Deus afol,
non an ges lenga t'adorna:
l'us cosseille l'altre brama,
per que·s desmanda
amors tal fora granda;
mas em defen
fegnen
de lur brugida
et am ses faillida.
Maignt bon cantar leuet e
pla. Na greu puis faig sem
fis setors. Cil]li[ qem dona ioi
el mi]d[\t/ol. Er soi leç er mo tra
storna. Car ason uol me(n) li
ama. Re noill de manda. Mos
cors ni noil fai ganda. Anç
franca men lim ren. Donc si
moblida. Merces esperida.
VI.
Maignt bon cantar levet e pla
n'agr'eu puis faig sem fis setors;
cil qe·m dona ioi e·l mi tol,
er soi leç er m'o trastorna,
car a son vol m'en liama.
Re no·ill demanda
mos cors ni no·il fai ganda,
anç francamen
li·m ren:
donc, si m'oblida,
Merces es perida.