Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
Anc ieu no(n) lac mas ella ma. Trastot enso(n)
poder amors. Efai mirat let saui fol. Com
selui quen ren nos torna. Com nos defen
qui ben ama. Camors comanda. Com la seru
ela blanda. P(er)queu naten. sofren. Bona par
tida. Quant mer escarida.
I.
Anc ieu non l'ac mas ella m'a
trastot en son poder Amors
e fai·m irat let, savi fol
com selui qu'en ren nos torna,
c'om no·s defen qui ben ama,
c'Amors comandia
c'om la serv'e la blanda:
per qu'eu n'aten
sofren
bona partida
quant m'er escarida.
I en dic pauc quins el cor mesta. Estar mi fai
temen paors. la lenga mas lo cor no uol. So
don dolen se soiorna. Gen languis mas no(n)se(n)
clama. Quen tant arranda. Comars terra ga
rranda. Non atan gen. prezen. Con la chaus
ida. Queu ai encobida.
II.
Ie·n dic pauc qu'ins el cor m'esta
estar mi fai temen paors;
la lenga, mas lo cor no vol
so don dolen se soiorna:
gen languis, mas non s'en clama,
qu'en tant arranda
c'om ars terra garranda
non a tan gen,
prezen,
con la chausda
qu'eu ai encobida.
Gan sai son pretz fin eserta. P(er)quieu no(n) puo
sc uirar aillors. P(er)so fas eu quel cors men dol.
Quan lo sols clau ni saiorna. I eu non aus dir
que ma flama. lo cors ma branda. El uieill na(n)
lor liuranda. Car solamen uezen. Mestai aizi
da. Veus quem tem auida.
III.     
Gan sai son pretz fin e serta
per qu'ieu non puosc virar aillors;
per so fas eu que·l cors m'en dol,
quan lo sols clau ni saiorna:
ieu non aus dir que m'aflama;
lo cors m'abranda
e·l vieill n'an lor liuranda,
car solamen,
vezen,
m'estai aizida.
Ve·us que·m tem a vida!
Sols es qui per parlar enua. Quer com sos io
is sia dolors. Que lausengiers cui dieus afol.
Non anges lenga ta dorna. lus conseilla lau
tre brama. P(er)ques desmanda. Amors tals fora
garanda. Mas gem defen feingnen. Dellor br
uida. Et am ses faillida.
IV.     
Sols es qui por parlar en va
quer com sos iois sia dolors,
que lausengiers, cui Dieus afol,
non an ges lenga ta dorna:
l'us conseilla, l'autre brama,
per que·s desmanda
amors tals fora garanda;
mas ge·m defen
feingnen
dellor bruida
et am ses faillida.
Mant bon zantar leuet epla. Nagrieu plus
fag sim fes socors. Cil quem dona ioi elme
tol. Car sui letz er mo trastorna. Que ason uol
me liama. Ren nol demanda. Mos cors ni nol
fai ganda. Anz franchamen. lim ren. Do(n)cs si
moblida. Merces er perida.
V.
Mant bon zantar levet e pla
n'agr'ieu plus fag si·m fes socors
cil que·m dona ioi e·l me tol,
car sui letz er m'o trastorna,
que a son vol me liama.
Ren no·l demanda
mos cors ni no·l fai ganda,
anz franchamen
li·m ren:
doncs, si m'oblida,
Merces er perida.
Per iauszen mi te esa. Abun plaser abque
masors. Mas mi no passera ialcol. P(er) paor
quil nom fos morna. Quen queram sent dela
flama damor quenz manda. Que mon cor no(n)
espanda. Si fatz souen. Mentem pois uei p(er)
crida mantamors delida.
VI.
Per iauszen mi te e sa
ab un plaser ab que m'a sors;
mas mi no passera ia·l col
per paor qu·il no·m fos morna,
qu'enquera·m sent de la flama
d'Amor qu'enz manda
que mon cor non espanda:
si fatz soven,
mentem
pois vei per crida
mant'amors delida.