Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
ANceu nolac mas ela ma.
 
 
 
 
toz te(m)ps enson poder amors. efai
 
 
 
 
mirat liet saui fol. co(n) celui qe(n)
 
 
 
 
res nos torna. qom nos d(e)fe(n)t qi
 
 
 
 
be(n) ama. camors coma(n)da. com laser
 
 
 
 
ue labla(n)da. p(er) qeu nate(n) soffren
 
 
 
 
bona partida. ca(n) mer escarida.
I.
Anc eu no l'ac, mas ela m'a
toz temps en son poder Amors,
e fai·m irat, liet, savi, fol,
con celui q'en res no·s torna,
q'om no·s defent qi ben ama;
c'Amors comanda
c'om la serv' e la blanda,
per q'eu n'aten
soffren
bona partida
can m'er escarida.
Endic pauc qinz elcor mesta.
Qestar mal fai tem(en) paors.
La le(n)gas plai(n)g. mais locor uol
Cho don dole(n)t se]s[iorna.
Gen langis mas nosen clama
Qeta(n)t aranda. cu(m) mars e(n)tra gara(n)da
Nona ta(n) ge(n). p(re)sen
Cu(m) lachausida qeu ai en cobida.
II.
En dic pauc, q'inz el cor m'esta
q'estar mal fai temen paors;
la lenga·s plaing, mais lo cor vol
cho don dolent sejorna;
g'en langis mas no s'en clama,
qe tant a randa
cum mars entra garanda
non a tan gen
presen
cum la chausida
q'eu ai encobida.
Tan sai son p(re)s fin ec(er)ta.
P(er) qeu no(n) puos uirar aillors
P(er) cho faz eu qel cor midol.
Ca(n) soleilz clau ni soiorna.
Eu no aus dir qi maflama.
Locors mabra(n)da. Eloil na(n) lauia(n)da
Car solam(en). ueze(n) mestai azida.
Veus qim te(n) auida.
III.
Tan sai son pres fin e certa
per q'eu no·m puos virar aillors;
per cho faz eu qe·l cor mi dol,
can soleilz clau ni sojorna
eu no aus dir qi m'aflama;
lo cors m'abranda
e·l oil n'an la vianda,
car solamen
vezen
m'estai azida:
ve·us qi·m ten a vida!
Fols es qi p(er) parlar enua.
Qer cossi iois sia dolors
Car lause(n)gers cu(m) d(eu)s afol.
No(n) a(n)ges le(n)ga tado(r)na.
Lus conseilla Lautre brama.
P(er) qes dema(n)da amors tal fora gra(n)da.
Mas em d(e)fen feigne(n) d(e)lor bruzida.
Et am senz fallida.
IV.
Fols es qi per parlar en va
qer cossi jois sia dolors!
Car lausengers, cum Deus afol,
non an ges lengat' adorna:
l'us conseilla, l'autre brama,
per qe·s demanda
Amors tal fora granda.
Mas em defen
feignen
de lor bruzida
et am senz fallida.
P(er)o iauze(n) mite(n) e]n[ sa.
Ab un plazer d(e)qe ma sors.
Mas mi no passara ial col.
P(er) paor qil me fos morna.
Qanqera sint d(e)laflama.
Damor qim ma(n)da. q(ue) mo(n) cor n(on) spa(n)da.
Sifaz tem(en). soue(n). qeu uei p(er) crida.
Mant amor d(e)lida.
V.
Pero jauzen mi ten e sa
ab un plazer de qe m'a sors,
mas mi no passara ja·l col
per paor q'il me fos morna,
q'anqera sint de la flama
d'Amor, qi·m manda
que mon cor non spanda;
si faz, temen
soven
q'eu vei per crida
mant'amor delida.
Ma(n)t bo(n) chantar leuet epla.
Nagreu pl(us) faiz se(n) ses secors.
Cil qim dona ioi el mitol.
Qer sui lez ara motrastorna.
Car ason uoill mal iama.
Ren noil d(e)ma(n)da.
Mos cors ni noill far ga(n)da.
Anz franchamem(en). lim re(n).
Du(n)c simoblida. m(er)ces es p(er)ida
VI.
Mant bon chantar levet e pla
n'agr' eu plus faiz, s'en ses secors
cil qi·m dona joi e·l mi tol;
q'er sui lez, ara m'o trastorna,
car a son voill ma liama.
Ren no·il demanda.
Mos cors ni no·ill far ganda,
anz franchamemen
li·m ren:
dunc, si m'oblida
Merces es perida.
Meilz d(e)be(n) ren. sit p(re)n
Cha(n)zoz grazida. carnauz n(on) oblida.
VII.
Meilz-de-Ben ren,
si·t pren,
chanzoz, grazida,
c'Arnauz non oblida.