Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
 I
 Raymbaut Daure(n)ca 
  
 A  b nou cor (et) ab nou tale(n). ab nou saber (et) ab nou sen. (et) ab
 nou bel capteneme(n). uuelh un bo nou U(er)s com(en)sar. (et) qi mos
 bos nous motz e(n)te(n). be(n) er pus nous asso uiue(n). com miels se(n)
 deu renouelar.
 
 Raymbaut d’Aurenca
  
 Ab nou cor et ab nou talen,
 ab nou saber et ab nou sen
 et ab nou bel captenemen,
 vuelh un bo nou vers comensar
 et, qi mos bos nous motz enten,
 ben er pus nous as so viven,
 c'om miels s’en deu renovelar.
 
 II
  
 Q  ui en renouelh mo(n) ardim(en). q(ue)l nouel ho(m)z
 uielh pessame(n). y franh nouel ab ferm parue(n). er ca(n)t em al nouel tems
 clar. q(ue)lh nouels fuelh nayso(n) de sen. lo nouelh crit o(n) ioi sempre(n) els
 auzels qintra(n) en amar.
 
 
 Qui en renovelh mon ardimen,
 que‧l novel homz vielh pessamen
 y franh novel ab ferm parven,
 er cantem al novel tems clar,
 que‧lh novels fuelh nays on desen
 lo novelh crit, on ioi s’empren,
 e‧ls auzels q’intran en amar.
 
 III
 
 D  oncs amors me fay alegrar. qieu nay pus
 com nos pot pe(n)sar. ta(n) be com yeu am ni comtar. (et) am la ge(n)ser ses
 co(n)te(n). se dieus mam enoy met cuiar. car miels damar lam saup
 triar. amors ca(n)t nos aiustet gent.
 
   
 Doncs Amor me fay alegrar,
 q’ieu n'ay pus c'om no‧s pot pensar
 tan be com yeu am ni comtar,
 et am la genser ses conten:
 se Dieus m’am! E no‧i met cuiar
 car miels d’amar la‧m saup triar
 Amors cant nos aiustet gent.
 
 IV
  
 D  amor me dey ieu be(n) lauzar.
 pus ca ad (et) amors guazardonar. no(n) pus camor mays sim ten car. q(ue) dat ma
 p(er) so(n) chauzime(n). pus camors no(n) pot estuiar. assos obs amors ni donar. a
 mi a dat nou cor rize(n).
 
  
 D’amor me dey ieu ben lauzar
 pus ca ad et Amors guazardonar
 non pus: c’Amors mays si‧m ten car,
 que dat m’a per son chauzimen
 pus c’Amors non pot estuiar
 as sos obs, Amors, ni donar
 a mi a dat nou cor rizen.
 
 V
  
 R  ire deg ieu sim fas soue(n). q(ue)l cor meri neys
 e(n) dorme(n). e mi do(n)s rim ta(n) dossam(en). q(ue) belh ris mes de dieu som par. elh
 sieu belh ris fam pus iauze(n). q(ue) sim rizia(n) qatre. c. a(n)gels que(m) deuria(n) ioi
 dar.
 
  
 Rire deg ieu si‧m fas soven,
 que‧l cor me ri neys en dormen
 e midons ri‧m tan dossamen
 que belh ris m'es de Dieu, so‧m par;
 e‧lh sieu belh ris fa‧m pus iauzen,
 que si‧m rizian qatre cen
 angels, que‧m deurian ioi dar.
 
 VI
  
 G  aug ay ieu tal q(ue) mildole(n). seria(n) de mo(n) gaug mane(n). e del mi
 eu gaug tug mei pare(n). Uieurian ab gaug ses maniar. (et) qi uol e
 gaug say lan q(ue)re(n). quieu ay tot gaug et eysam(en) la midons q(ue)l mi pot
 tot dar.
 
 
 Gaug ay ieu tal que mil dolen
 serian de mon gaug manen,
 e del mieu gaug tug miei paren
 vieurian ab gaug ses maniar;
 et qi vol e gaug say l’an queren,
 qu’ieu ay tot gaug et eysamen
 la midons que‧l mi pot tot dar.
 
 VII
  
 D  ona dals no(n) ay a parlar. mas de uos domna q(ue) bayzar.
 Uos cug domna cant aug nomnar. Uos domna q(ue) ses uestime(n) q(ue)n mo(n)
 cor domna Uos esgar. cades mi ue(n) domna estar. uostre belh cor nou
 auine(n).
 
  
 Dona, d’als non ay a parlar
 mas de vos, domna, que bayzar
 vos cug, domna, cant aug nomnar
 vos, domna, que ses vestimen
 qu’en mon cor, domna, vos esgar,
 c’ades mi ven, domna, estar
 vostre belh cors nou avinen.
 
 VIII
 
 D  E mo(n) uers nou uuelh totz pregar. q(ue)lh mano(n) de no
 uelh chantar. aleys cam senes tala(n) Uar. dieus ma bays et amors
 si e(n) me(n). cautre ris me sembla plorars. sim te(n) ferm e(n) gaug ses lay -
 sar. mi dons ca adautramor nos te(n). 
 
  
 De mon vers nou vuelh totz pregar
 que‧lh m’anon de novelh chantar
 a leys c’am senes talan var.
 Dieus m’abays, et Amors, si en men,
 c’autre ris mi sembla plorars
 si‧m ten ferm en gaug ses laysar
 midons, ca ad autr’amor no‧s ten.
 
 IX
 
 I  a dieus autra no me(n) pre -
 ze(n). sol q(ue) lieys gar e(n) mo(n) ioue(n).
 
 
 Ia Dieus autra no m'en prezen:
 sol que lieys gar en mon ioven.