Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
Bernart del ue(n)tador Bernart del Ventador    
P Eirols comauez tant estat. Q(ue) non fezes
uers ni canson. Respondez mi per cal
rason. Reman que non auez chantat.
So laissaz per mal o per be. per ira o per ioi op(er)
que. Q(ue) saber en uoill lauertat.
Peirols, com avez tant estat
que non fezes vers ni canson
respondez mi per cal rason
reman que non avez chantat
s'o laissaz per mal o per be
per ira o per ioi o per que,
que saber en voill la vertat.
1 1
1 2
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
       
ernaz chantars nom uenagrat. Ni gai
re nom plaz nim sabon. Mascar uolez
Nostra tenson. Nai era mon talan forsat. Pauc
ual chanz qe dal cor noue. Epuois iois da
mor laissa me. Euai chan e de port laissat.
Bernaz, chantars no·m ven a grat
ni gaire no·m plaz ni·m sa bon,
mas car volez nostra tenson,
n'ai era mon talan forsat
pauc val chanz qe dal cor no ve
e puois iois d'amor laissa me
eu ai chan e deport laissat.
2 1
2 2
2 3
2 4
2 5
2 6
2 7
       
P eirols mout fezes gran foudat. Solaissaz
per tal occaisson. Sieu agues aut cor fel
lon. Morz fora un an apassat. Qen qier                    
non puosc trobar merce. Ges p(er) tan de chan
nom recre. Car doas p(er)*das nomanat.
Peirols, mout fezes gran foudat
s'o laissaz per tal occaisson,
s'ieu agues aut cor fellon
morz fora un an a passat,
q'enqier non puosc trobar merce
ges per tan de chan no·m recre
car doas perdas no m'an at.
3 1
3 2
3 3
3 4
3 5
3 6
3 7
       
ernarz ben ai mon cor mudat. Q(ue) totz
es autres qanc non fon. Non chanta
rai mais emperdon. Mas de uos uoill cha(n)
tar iase. De selleis qengrat no uos te. Eq(ue)
p(er)das uostra mistat.
Bernarz, ben ai mon cor mudat
que totz es autres q'anc non fon
non chantarai mais em perdon
………………………………
mas de vos voill cha(n)tar iase
de selleis q'en grat no vos te
e que perdas vostr' amistat.
4 1
4 2
4 3
4 4
4 5
4 6
4 7
        
P eirols mainz bos moz nai trobat. Del
leis qanc us no men tenc pro. Ela
serf acor de leon. No maies tot lo mon ser
rat. Qien sai tal una per ma fe. Qam mais
sim baissar mi coue. Q(ue) delleis sil ma
gues donat.
Peirols, mainz bos moz n'ai trobat
de lleis, q'anc us no m'en tenc pro
e la serf a cor de leon
no m'a ies tot lo mon serrat,
q'ie·n sai tal una, per ma fe,
q'am mais si·m baissar mi cove
que de lleis s'il m'agues donat.
5 1
5 2
5 3
5 4
5 5
5 6
5 7
       
B ernarz ben es acostumat. Q(ui) mais no(n)
pot caisso perdon. Ela uolps al serier
diso. Qan lac de totas parz sercat. la serei
sas uit loing de se. Edis que non uali
on re. Atressi maues uos gabat.
Bernarz, ben es acostumat
qui mais no(n) pot c'aisso perdon,
e la volps al serier di so
qan l'ac de totas parz sercat,
la sereisas vit loing de se
e dis que non valion re,
atressi m'aves vos gabat.
6 1
6 2
6 3
6 4
6 5
6 6
6 7
       
P eirols sereisas sunt obe. Mas mal
aia eu si iacre. Qe la uolps no aia
tastat.
Peirols, sereisas sunt o be
mas mal aia eu si ia cre
qe la volps no aia tastat.
T¹  1
T¹ 2
T¹ 3
       
ernarz nomen tramet de re. Mas pes
sam de ma bona fe. Car non iai ren
gazaingnat.
Bernarz, no m'entramet de re,
mas pessa·m de ma bona fe,
car non i ai ren gazaingnat.
T² 1
T² 2
T² 3