Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
 
  Arnaut daniels            xxxiii.   Arnaut Daniels                  xxxiii.
    I
  Ans que sim restom debrancas. Sec ni desp
  oillat de foilla. Farai camors mo comanda.
 
Breu chanson de rason loingia. Qui gen
  ma dueg de las arc de ses cola. Tant sai quel
  cors fai restar de suberna. Emos bous es pl
  us cozenc no(n) es lebres.
  Ans que sim restom de brancas
  sec ni despoillat de foilla
  farai c'Amors m'o comanda
  breu chanson de rason loingia
  qui gen m'a dueg de las arc de s'escola
  tant sai que∙l cors fai restar de suberna
  e mos bous es plus cozenc non es lebres.
    II
  Etu co aus no(n) ta francas. P(er) respieg camar
  not uoilla. Sec al te fui nit fai ganda. Que
  greu er com noi aponia. Qui sa fortis de pr
  eiar ulas no(n) cola. Quen passarai part las pa
  lus duserna. Mons pelegrins laios lai on cor
  ebres.

 
  E tu c'o aus non t'afrancas
  per respieg c'amar no∙t voilla
  sec al te fui ni∙t fai ganda
  que greu er c'om no∙i aponia
  qui s'afortis de preiar ulas non cola
  qu'en passarai part las palus d'Userna
  Mons Pelegrins lai os lai on cor Ebres.
    III
  A brazos coindas efrancas. Ma mandat qu(en)
 
nomen tuoilla. Ni serua autra ni blandi. Po
  is tant fai cabsi ma conia. Emdi que flor
 
nol semble de uiolla. Ques camia leu si tot
 
nonca siuerna. Anc p(er)samor sia laurs oge
  nebres.
  Ab razos coindas e francas
  m'a mandat qu'en no m'en tuoilla
  ni serva autra ni blandi
  pois tant fai c'ab si m'aconia
  e∙m di que flor no∙l semble de violla
  que∙s camia leu si tot noncas iverna
  anc per s'amor sia laurs o genebres.
    IV
  Sieu nai passatz pons ni planchas. P(er) lei
 
cuidatz nos queu duoilla. No(n) eu cab ioi ses
 
uianda. Me sap faz mecina coinga. Baisan
 
tenen el cors si tot siuola. Nos part dellei
  que(n) capdella em gouerna. Cors on queu an
  delleis not part mesebres.
  S'ieu n'ai passatz pons ni planchas
  per lei cuidatz nos qu'eu duoilla?
  Non eu c'ab ioi s'es vianda
  me sap faz mecina coinga
  baisan tenen e∙l cors si tot si vola
  no∙s part de∙llei qu'en capd'ella e∙m governa.
  Cors on qu'eu an de∙lleis no∙t part me sebres.
    V
  Que de paris tro ca sanchas. Genser nos ue
  st nis despuoilla. Esa ualors es tan granda.
 
Que semblaria mensoia. Ben uai damor qu(em)
 
membrassern  p(er)colla. Enom freissis freitz ni
  gels ni buerna. Nim fai doler nuls mals go
  ta ni febres.
  Que de Paris tro c'a Sanchas
  genser no∙s vest ni∙s despuoilla
  e sa valors es tan granda
  que semblaria mensoia
  ben vai d'Amor que∙m m'embrassern  per colla
  e no∙m freissis freitz ni gels ni buerna
  ni∙m fai doler nuls mals gota ni febres.
    VI
  Disti callors no(n) testanchas. P(er) autra quet de
 
uig nit cuoilla. Tot plaitz esquiua edesm
 
enda. Sai elai qui quet somonia. Que ses
  clam faill qui si mezeis afola. Etu no(n) far
 
failla don hom tesquerna. Mas apres dieu
  leis honors eselebres.
  Dis "Ti c'allors non t'estanchas
  per autra que∙t deuig ni∙t cuoilla
  tot plaitz esquiva e desmenda
  sai e lai qui que∙t somonia
  que s'esclam faill qui si mezeis afola
  e tu non far failla don hom t'esquerna
  mas apres Dieu leis honors e selebres.
    VII
  Queu sui arnautz del sim tro en la sola. Eu
  no uoill ges sens leis auer luserna. Nil se
  ingnoriu del renc p(er) on corobres.
  Qu'eu sui Arnautz del sim tro en la sola
  eu no voill ges sens leis aver Luserna
  ni∙l seingnoriu del renc per on corobres.