Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
 
    I
  
 Ray(m)baut daure(n)ca
   
 A  b nou cor
 et ab nou talen. ab nou
 saber (et) ab nou sen. (et) ab
 nou belh captenemen.
 uuelh un bon nou uers comen
 sar. e qui mos bos motz enten
 ben. er pus nous a son uiuen.
 quomielhs sen deu renouelar.
 
  
 Raymbaut d’Aurenca
 
 Ab nou cor et ab nou talen,
 ab nou saber et ab nou sen
 et ab nou belh captenemen,
 vuelh un bon nou vers comensar
 e, qui mos bos motz enten,
 ben er pus nous a son viven,
 quo mielhs s’en deu renovellar.
 
  
    II
  
 Q  uieu renouelh mon ardime(n).
 quel nouelh uolf uielh pessame(n).
 y franh de nouelh ferm paruen.
 e quant em al nouelh temps clar.
 quels nouelhs fuelhs naysson de
 sen. lo nouelh crit el ioy sempre(n).
 els auzels quintran en amar.
 
  
 Qu’ieu renovelh mon ardimen,
 que‧l novelh volf vielh pessamen
 y franh de novelh ferm parven,
 e quantem al novelh temps clar,
 que‧ls novelhs fuelhs naysson desen
 lo novelh crit e‧l ioy s’empren,
 e‧ls auzels qu’intran en amar.
 
    III
  
 D  oncs amors me fai alegrar.
 quieu nay pus quom nos pot
 pensar. tan be cum ieu am e te(n)c -
 car. (et)am la gensor ses conten. si
 dieus mam e noy met cujar. qal
 mielhs damar lam saup triar. a -
 mors quan nos aiustet gen.
 
  
 Doncs Amors me fai alegrar
 qu’ieu n’ay pus qu'om no‧s pot pensar,
 tan be cum ieu am e tenc car,
 et am la gensor ses conten:
 si Dieus m’am! E no‧y met cujar
 q'al mielhs d’amar la‧m saup triar
 Amors quan nos aiustet gen.
 
     IV
  
 D  amor me dey ieu ben lauzar.
 pus ad amor guazardonar. non
 puesc amor mais sim ten car. q(ue)
 dat ma per son chauzimen. p(us)
 qua mor non pot estujar. a sos
 ops amor ni donar. a mi a dat
 nou cor rizen.
 
  
 D’Amor mi dey ieu ben lauzar
 pus ad Amor guazardonar
 non puesc: Amors mais si‧m ten car,
 que dat m’a per son chauzimen
 pus qu’Amor non pot estujar
 a sos ops, Amors, ni donar
 a mi a dat nou cor rizen. 
 
    V
  
 R  ire deg ieu si fatz souens. q(ue)l
 cor me ri neys en dormens. e mi
 dons rim tan doussamens. que
 belh ris mes de dieu som par. el
 sieu belh ris fam plus iauzens
 que sim rizian quatre cens. an
 gils quem deurian ioy dar.
 
  
 Rire deg ieu si fatz sovens,
 que‧l cor me ri neys en dormens
 e midons ri‧m tan doussamens
 que belh ris m'es de Dieu, so‧m par;
 e‧l sieu belh ris fa‧m plus iauzens,
 que si‧m rizian quatre cens
 angils, que‧m deurian ioy dar.
 
    VI
  
 I  oy ai ieu tal que mil dolens.
 serian de mon ioy manens. e del
 mieu ioy tuit mey parens. uiu - 
 rian ab ioy ses manjar. e qui
 uol ioy sai lan quere(n)s. que ieu
 ai tot ioys eyssamens. ab mido(n)s
 quel me pot tost dar.
 
  
 Ioy ai ieu tal que mil dolens
 serian de mon ioy manens
 e del mieu ioy tuit mey parens
 viurian ab ioy ses manjar;
 e qui vol ioy sai l’an querens,
 que ieu ai tot ioys eyssamens
 ab midons que‧l me pot tost dar.
  
   VII
  
 D  ompna dals no(n) ai aparlar.
 mas de uos. do(m)pna
 que baizar. uos cug dompna
 quant aug nomnar. uos dona
 que ses uestimen. que mon cor
 dona uos esguar. quades mi
 uen do(m)pna estar. uostre bel cors
 nou auinen.
 
  
 Dompna, d’als non ai a parlar
 mas de vos, dompna, que baizar
 vos cug, dompna, quant aug nomnar
 vos, dompna, que ses vestimen
 que mon cor, dona, vos esguar,
 qu’ades mi ven, dompna, estar
 vostre bel cors nou avinen.
 
    VIII
  
 D  e mo uers uos uuelh totz p(re)
 guar. quel manetz de nouelh
 chantar. alieys quam senes ta -
 lan uar. dieus mabays (et) amors
 sieu men. quautre ris me se(m)bla
 plorar. sim ten ferm en gaug
 ses laissar. midons quazautra
 mor nos ten.
 
  
 De mo vers vos vuelh totz preguar
 que‧l manetz de novelh chantar
 a lieys qu’am senes talan var.
 Dieus m’abays, et Amors, s’ieu men,
 qu’autre ris mi sembla plorar,
 si‧m ten ferm en gaug ses laissar
 midons, quaz’autr'amor no‧s ten.
  
    IX
  
 I  a dieus autra nomen prezen.
 sol que lieys guar e mon iouen.
 
  
 Ia Dieus autra no m'en prezen:
 sol que lieys guar e mon ioven.