Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version

 

  Arnautz daniels   Arnautz Daniels
    I
  Ans que sim reston de brancas. Sec ni des
  poillat de foilla farai camors mo coman
  da. Breu chanson de rason loi(n)ga. Quigen ma
  dueg de las ars deses cola. Tant sai quel cors
  faz restar de suberna. Emos bous es plus corens
  no(n) es lebres.
  Ans que sim reston de brancas
  Sec ni despoillat de foilla
  farai c'Amors m'o comanda
  breu chanson de rason loinga
  qui gen m'adueg de las ars de ses cola
  tant sai que∙l cors faz restar de suberna
  e mos bous es plus corens non es lebres.
    II
  E tu co aus no(n) ta francas. P(er) respieg camar o
  not uoilla. Sec cil te fui nit fai ganda. Que
  greu er com noi apoinia. Qui sa fortis de p(re)iar
  mas non cola. Quen passarai part las palus
  duserna. Mons pelegrins laics lei on cor ebres.​
  E tu c'o aus non t'afrancas
  per respieg c'amar o no∙t voilla
  sec cil te fui ni∙t fai ganda
  que greu er c'om no∙i apoinia
  qui s'afortis de preiar mas non cola
  que∙n passarai part las palus d'Userna
  mons pelegrins laics lei on cor Ebres.
    III
  Abrazos coindas efranchas. Ma mandat qeu
  nomen tuoilla. Ni serua autra ni blanda. Pois 
  tant fan cabsi ma conga. Emdique flor nol sem
  ble de uiola. Ques camia leu sitot no(n) ca si ue(r)
  na. Ans per samor sis laurs ogenebres.​
  Ab razos coindas e franchas
  m'a mandat q'eu no∙men tuoilla
  ni serva autra ni blanda
  pois tant fan c'ab si m'aconga
  e∙m di que flor no∙l semble de viola
  que∙s camia leu si tot nonca s'iverna
  ans per s'amor sis laurs o genebres
.
    IV
  Sieu nai passatz pons ni planchas. P(er) lei cui
  datz uos quem duoilla. No(n) eu cab ioi ses uiada.
  Me sap far mecina coinga. Baisam tenen el co
  rs sitot si uola. Nos part deilei quem capdella
  em gouerna. Cors on queu an delleis not pa
  rt nit sebres.
  S'ieu n'ai passatz pons ni planchas
  per lei cuidatz vos que∙m duoilla
  non eu c'ab ioi ses viada
  me sap far mecina coinga
  baisam tenen e∙l cors si tot si vola
  no∙s part dei lei que∙m cap d'ella e∙m governa
  cors on qu'eu an de∙lleis no∙t part ni∙t sebres.
    V
  Que de paris tro ca sanchas. Genser nos ue
  st nis despuoilla. Esa ualors es ta(n) granda. Qe
  semblaria mesoniga. Ben uai damor qe mem
  brassem percola. Enom freisis freitz ni gels
  ni buerna. Nim faz dolor nuls mals gota ni febres.
  Que de Paris tro c'a Sanchas
  genser no∙s vest ni∙s despuoilla
  e sa valors es tan granda
  qe semblaria mesoniga
  ben vai d'Amor qe m'embrass'e∙m percola
  e no∙m frei sis freitz ni gels ni buerna
  ni∙m faz dolor nuls mals gota ni febres.
    VI
  Distu caillors no(n) testanchas. P(er) autra quet de
  ing nit cuoilla. Tos plaitz esquius edesma(n)da.
  Saielai qui quet somoniga. Qe ses clam faill
  qui si mezeis afola. Etu no(n) far failla don hom
  tesquerna. Mas apres dieu leis honors eselebros.​
  Dis tu c'aillors non t'estanchas
  per autra que∙t deing ni∙t cuoilla
  tos plaitz esquius e desmanda
  sai e lai qui que∙t somoniga
  qe ses clam faill qui si mezeis afola
  e tu non far failla don hom t'esquerna
  mas apres Dieu leis honors e selebros.
    VII
  Queu sui arnautz del sim tro enla
  sola. Eu non uoill ges sens leis auer luserna.
  Nil seignoriu del renc per on corobres.
  Qu'eu sui Arnautz del sim tro en la sola
  eu non voill ges sens leis aver Luserna
  ni∙l seignoriu del renc per on cor Obres.