Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
Ans que sim rest de brancas. sec
ni despoillat de fueilla. farai cam
ors mo comanda. breu chanso que de
razon lonia. q(ue) gen ma duit de las
artz de sa escola. tan sai quel cor fauc
estar de suberna. emos bueus es plus
correns que lebres.
 
Arnaut daniel.
Ans que sim rest de brancas
sec ni despoillat de fueilla
farai, c’Amors m’o comanda,
breu chanso que de razon lonia,
que gen m’a duit de las artz de sa escola:
tan sai que.l cor fauc estar de suberna
e mos bueus es plus correns que lebres.
Etu co aus notafrancas. per respeit
camar not uueilla. secx lisit fug nit
fai guanda. que greu er com noi apo
nha. qui lafortis depreiar enon cola.
quien passarai part las palus duzerna.
mon pelegrin lai oncor enios lebres.
 
E tu c’o aus, no t’afrancas
per respeit c’amar no.t vueilla:
secx, li si.t fug ni.t fai guanda,
que greu er c’om no.i aponha
qui l’afortis de preiar e non cola,
qu’ie’n passarai part las palus d’Uzerna
Mon Pelegrin, lai on cor en ios l’Ebres.
Sieu nai passatz pons ni plancas. per
lieis cuidatz que men dueilla. non ges
cab ioi ses uianda. men sap far metzi
na cucinda. baizan tenen el cor si tot si uo
la. nos part delieis quel capdelel gouerna.
cors onquieu an delieis not luenhs nit se
bres.
 
S’ieu n’ai passatz pons ni plancas
per lieis, cuidatz que m’en dueilla?
Non ges, c’ab ioi ses vianda
men sap far metzina cucinda,
baizan tenen, e.l cor si tot si vola,
no.s part de lieis que.l capdel’e.l governa.
Cors, on qu’ieu an, de lieis no.t luenhs ni.t sebres!
Ditz tu caillors notestancas. per autra
quit denh nit uueilla. totz plaitz es qui
ue desmanda. sai elai qui ques somonia.
que ses clam faill qui se mezeis afola. e
tu nofar failla don hom tesquerna.mas
apres dieu lieis honors ecelebres.
 
Ditz: «Tu, c’aillors no t’estancas
per autra qui.t denh ni.t vueilla;
totz plaitz esquiv’e desmanda,
sai e lai qui que.s somonia:
que ses clam faill qui se mezeis afola;
e tu no far failla don hom t’esquerna  
mas apres Dieu lieis honors e celebres.
Ab razons cucindas efranchas. ma man
dat que nomen tueilla. ni autra no ser
ua ni blanda. pueis tan fai cabsi macon
ia.em di que flors noill semble deuiola.
ques camia leu si tot nonca siuerna. anc
per samor sia laurs ho genebres.
 
Ab razons cucindas e franchas
m’a mandat que no m’en tueilla
ni autra no serva ni blanda,
pueis tan fai c’ab si m’aconia;
e.m di que flors no.ill semble de viola
que.s camia leu si tot noncas iverna,
anc per s’amor sia laurs ho genebres.
Depart nil entro casamcas. genser nos
uiest nis despueilla.quar sabeutatz es
tan granda. ben uos parria mensonia.
bem uai damor q(ui) membrasse macola.
enom frezis freitz ni gels ni buzerna.
nim fai doler mals ni gota ni febres.
 
De part Nil entro c’a Samcas
genser no.s viest nis despueilla,
quar sa beutatz es tan granda
ben vos parria mensonia;
be.m vai d’amor, qui m’embrass’e m’acola,
e no.m frezis freitz, ni gels, ni buzerna,
ni.m fai doler mals, ni gota, ni febres.
 Sieus es Arnautz del sim truesquen la
sola. esenes lieis nouol auer luderna.nil
senhoriu del rei onor les ebres.Arnaut.
Sieus es Arnautz del sim truesqu’en la sola
e senes lieis no vol aver luderna
ni.l senhoriu del rei onor les Ebres.