Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
                                     Arnaut da
Anc ieu non laic mas ella ma. niel
tostems enson poder amors. em fai mi
rar let sain fol. com celui quen re nos tor
na. com nos defen qui ben ama. camors
comanda. com laserue la blanda. perquieu
naten. sufren. bona partida.quan mer esca
rida.
Arnaut Daniel                                   
Anc ieu non l’aic, mas ella m’a
tostems en son poder Amors,
e.m fai mirar let, sain fol
com celui qu’en re no.s torna,
c’om no.s defen qui ben ama,
c’amors comanda
c’om la serv’e la blanda:
per qu’ieu n’aten
sufren
bona partida
quan m’er escarida.
Eu dic pauc quins elcor mesta. estar mi
fai temen paors. lalenguas planh mas lo
cor uol. so don dolen si seiorna. ge(n) languis
mas no sen clama. que tant aranda. com
mars clau ni guaranda. nona tan gen.
prezen. com la cauzida. quieu ai encobida.
Eu dic pauc qu’ins el cor m’esta,
estar mi fai temen paors;
la lengua.s planh mas lo cor vol
so don dolen si seiorna:
gen languis, mas no s’en clama,
que tant a randa
com mars clau ni guaranda
non a tan gen,
prezen,
com la cauzida
qu’ieu ai encobida.
Tant sai son pretz fin eserta. perque nom
puesc uirar aillors. per so fas ieu quel cor
men dol. quan soleits clau ni saiorna. eu
no(n) aus dir qui maflama. lo cors ma’bran
da. elueill naun lauianda. quar solamen.
uezen. mestai aizida. ueus quim ten aui
da.
Tant sai son pretz fin e serta
per que no.m puesc virar aillors;
per so fas ieu que.l cor m’en dol
quan soleits clau ni s’aiorna:
eu non aus dir qui m’aflama;
lo cors m’a(’?)branda
e l’ueill n’aun la vianda,
quar solamen
vezen
m’estai aizida.
Ve.us qui.m ten a vida!
Pero iauzen men te esa. abun plazer deq(ue)
ma sors. mas mi non pasara ial col. per
paor quill me fos morna. quencaram sint
de la flama. damor quim manda. quieu
moncor nonespanda. si fauc souen. teme(n).
que uei per crida. mainta gen perida.
Pero iauzen men te e sa
ab un plazer de que m’a sors;
mas mi non pasara ia.l col
per paor qu.ill me fos morna,
qu’encara.m sint de la flama
d’Amor qui.m manda
qu’ieu mon cor non espanda:
si fauc soven,
temen,
que vei per crida
mainta gen perida.
Fols es qui parla enua. quier com sos
iois sia dolors. quill lauzengier cui dieus
afol. non aun ges lengua adorna. luns
conseilla elautre brama. perques desma(n)da.
amors tals fora granda. mas em defen.
fenhen. de lur brugida. (et) am ses failli
da.
Fols es qui parla en va
quier com sos iois sia dolors,                                      
qu.ill lauzengier, cui Dieus afol,
non aun ges lengua adorna:
l’uns conseilla e l’autre brama,
per que.s desmanda
amors tals fora granda;
mas e.m defen,
fenhen,
de lur brugida
e am ses faillida.
Maint bon chantar leuet epla. nagrieu
plus fag sim fes secors. sill q(ue)m dona ioi
elmi tol. ar soi letz ar mi trastorna. quar
ason uol menliama. ren noill demanda.
mos cors ni noill fai guanda. ans fran
chamen. lim ren. donx si moblida. mer
ces es perida.Arnaut daniel
Maint bon chantar levet e pla
n’agr’ieu plus fag si.m fes secors
sill que.m dona ioi e.l mi tol:
ar soi letz ar mi trastorna,
quar a son vol men liama.
Ren no.ill demanda
mos cors ni no.ill fai guanda,
ans franchamen
li.m ren:
donx, si m’oblida,
Merces es perida.