Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
              en Peirols.                                                                            en Peirols.                 
Del sieu tort farai emenda leis q(ue)m fes partir de se. anqer
ai telan qeil renda. sil plai mas chanzon e me. ses respeig
dautra merce. sol suffra qen lieis mentenda e e qel bel
nien atenda.
 
Del sieu tort farai emenda, 1 1
leis que·m fes partir de se, 1 2
anqer ai telan qe·il renda 1 3
si·l plai, mas chanzos e me, 1 4
ses respeig d'autra merce; 1 5
sol suffra q'en lieis m'entenda 1 6
e qe·l bel nien atenda. 1 7
       
Ges p(er) negun mal qem prenda. de sa mistat nomrecre. anz
sufrai cades ment\r/enda[1]. La pen el dan qe men ve. fairem degra
qalqe ben. mas non tain qeu lan reprenda. si tot ses ver
qill mesprenda.
 
 
Ges per negun mal qe·m prenda 2 1
de s'amistat no·m recre, 2 2
anz sufrai c'ades m'en renda 2 3
la pen' e·l dan qe m'en ve: 2 4
faire·m degra qalqe ben 2 5
mas non tain q'eu la·n reprenda 2 6
sitot s'es ver q'ill mesprenda. 2 7
       
Mout i consir nueg e dia e no men sai consseillar. p(er)o si
ses deuenia gran talens ai cun baisar li pogues tolro
emblar e si pois sen iraissia. Voluntiers lo li rendrja
 
 
Mout i consir nueg e dia 3 1
e no m'en sai consseillar; 3 2
pero si s'esdevenia, 3 3
gran talent ai c'un baisar 3 4
li pogues tolr' o emblar, 3 5
e si pois s'en iraissia 3 6
voluntiers lo li rendrja. 3 7
       
Ben conosc qieu non poiria mon cor de samor ostar. p(er) ira ni                       
p(er) feunia. ni p(er) autra donnamar. no mo cal plus essaiar.
caissi con li plairia sia qieu lamarai tota via.
 
 
Ben conosc q'ieu non poiria 4 1
mon cor de s'amor ostar 4 2
per ira ni per feunia 4 3
ni per autra domn' amar; 4 4
no m'o cal plus essaiar, 4 5
c'aissi con li plaira sia, 4 6
q'ieu l'amarai tota via. 4 7
       
Qel mon nom es hom qe teigna tan apoderat amors. qeges
non vol nim degnia. q(e)u reteina. los plazers ni las honors
cauia trobat aillors. anz vol qe de sai mestreigna. p(er) zo qe no(m)
vol nim degnia.
 
Q'el mon nom es hom qe teigna 5 1
tan apoderat Amors, 5 2
qe ges non vol q'eu reteina 5 3
los plazers ni las honors 5 4
c'avia trobat aillors, 5 5
anz vol qe de sai m'estreigna 5 6
per zo qe no·m vol ni·m degnia. 5 7
       
Bella do(m)na en cui reigna. senz e beutats e valors. pos suffretz
caissim destreigna. lo dezirers e la dolors. Si vols dels plazers
menors. mi faitz tan don iois mi veigna. sal cauos non
descoueigna.
 
Bella domna, en cui reigna 6 1
senz e beutatz e valors, 6 2
pos suffretz c'aissi·m destreigna 6 3
lo dezirers e la dolors, 6 4
sivals dels plazers menors 6 5
mi faitz tan don iois mi veigna, 6 6
sol c'a vos non descoveigna. 6 7
       
Chanzoneta vai de cors. dir amidonz qet reteigna. pos
mi retener non deigna.
 
 
 
Chanzoneta, vai de cors 7 1
dir a midonz qe·t reteigna, 7 2
pos mi retener non deigna. 7 3