Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
Peirols. Peirols    
DEl sieu tort farai esmenda. Leis quem
fes partir de se. Enquer ai talan quel
renda. Sil platz mas chansos eme. Ses respi-
eg dautra merce. Sol sufra qen leis me(n)te(n)da.
Equel bel nien matenda.
Del sieu tort farai esmenda, 1 1
leis que·m fes partir de se, 1 2
enquer ai talan que·l renda, 1 3
si·l platz, mas chansos e me, 1 4
ses respieg d'autra merce; 1 5
sol sufra q'en leis m'entenda 1 6
e que·l bel nien m'atenda. 1 7
       
G es per negun mal quien prenda. De sa
mistat nom recre. Ans sufre cades masenda.
Lapenel danz que men ue. Fairem degra calq(ue)
be. Mas no(n) taing qeu lan reprenda. Si tot
ses uers quiei mesprenda.

 

Ges per negun mal qui en prenda 2 1
de s'amistat no·m recre, 2 2
ans sufre c'ades m'asenda 2 3
la pen' e·l danz que m'en ve: 2 4
faire·m degra calque be, 2 5
mas non taing q'eu la·n reprenda 2 6
sitot s'es vers quiei mesprenda. 2 7
       
M out iconsir nueg edia. Enome(n) sai co(n)sei
llar. Pero sises deuenia. Gran talent ai cun
baisar. Li pogues tolro emblar. Esi puois
sen iraissia. Volentiers loli rendria.

 

Mout i consir nueg e dia 3 1
e no m'en sai conseillar; 3 2
pero si s'esdevenia, 3 3
gran talent ai c'un baisar 3 4
li pogues tolr' o emblar 3 5
e si puois s'en iraissia 3 6
volentiers lo li rendria. 3 7
       
B en conosc quieu no(n) poiria. Mon cor d(e) sa-
mor ostar. Per ira ni per feunia. Ni p(er) autra
domnamar. Nomo cal plus essaiar. Aissi comli
plaira sia. Queu lamarai tota uia.

 

Ben conosc qu'ieu non poiria 4 1
mon cor de s'amor ostar 4 2
per ira ni per feunia 4 3
ni per autra domn' amar; 4 4
no m'o cal plus essaiar, 4 5
aissi com li plaira sia, 4 6
qu'eu l'amarai tota via. 4 7
       
Q uel mo(n)|n(on) es hom qe teingna. Tan apode-
rat amors. Que ges no(n) uol qen reteingna.
Los plazers elas honors. Qa uia trobat aill-
ors. Anz uol que sai mi destei(n)gna. P(er) tal que
nom uol nim deingna
Qu'el mon non es hom qe teingna 5 1
tan apoderat Amors, 5 2
que ges non vol q'en reteingna 5 3
los plazers e las honors 5 4
q'avia trobat aillors, 5 5
anz vol que sai mi desteingna 5 6
per tal que no·m vol ni·m deingna. 5 7
       
B ella domna encui reingna. Senz ebeutaz
eualors. Puois sufretz caissi mesteingna.
Lo desirs ela dolors. Si uals dels plazers
menors. Mi fatz tant que ioiam ueingna.
Sol cauos no(n) descoueingna.

 

Bella domna, en cui reingna 6 1
senz e beutaz e valors, 6 2
puois sufretz c'aissi m'esteingna 6 3
lo desirs e la dolors, 6 4
sivals dels plazers menors 6 5
mi fatz tant que ioia·m veingna, 6 6
sol c'a vos non descoveingna. 6 7
       
C ansoneta uai de cors. Dir amidonz qet
reteingna. Puois mi retener no(n) deingna.
Cansoneta, vai de cors 7 1
dir a midonz qe·t reteingna, 7 2
puois mi retener non deingna. 7 3