Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
Peirols.                                                         Peirols    
D El sieu tort farai esmenda. Leis que(m) fes
partir de se. En quer ai talan quel renda.
Sil platz mas chansos eme. Ses respieg
dautra merce. Sol sufra quen leis mentenda.
Equel bel nien matenda.

 

Del sieu tort farai esmenda, 1 1
leis que·m fes partir de se, 1 2
enquer ai talan que·l renda, 1 3
si·l platz, mas chansos e me, 1 4
ses respieg d'autra merce; 1 5
sol sufra qu'en leis m'entenda 1 6
e que·l bel nien m'atenda. 1 7
       
Ges p(er) negun mal quien prenda. De sa mi-
stat nom recre. Ans sufre cades masenda. la
penel danz que menue. Fairem degra calq(ue)
be. Mas no(n) taing q(ue)u lam reprenda. Si tot
ses uers quiei mesprenda.

 

Ges per negun mal qui en prenda 2 1
de s'amistat no·m recre, 2 2
ans sufre c'ades m'asenda 2 3
la pen' e·l danz que m'en ve: 2 4
faire·m degra calque be, 2 5
mas non taing qu'eu la·m reprenda 2 6
sitot s'es vers quiei mesprenda. 2 7
       
M out iconssir nueg edia. Enomen sai cons-
eillar. P(er)o si ses deuenia. Gran talent ai co(n)
baissar. Li pogues tolro emblar. Esi pois
sen iraisia. Volentiers lo li rendria.

 

Mout i conssir nueg e dia 3 1
e no m'en sai conseillar; 3 2
pero si s'esdevenia, 3 3
gran talent ai c'on baissar 3 4
li pogues tolr' o emblar, 3 5
e si pois s'en iraisia 3 6
volentiers lo li rendria. 3 7
       
Ben conosc queu no(n) ipoiria. Mon cor de sa
mor ostar. P(er) ira ni p(er) feunia. Ni p(er) autra dom-
namar. Nomo cal plus essaiar. Aissi comli
plaira sia. Queu lamarai tota uia.

 

Ben conosc qu'eu non i poiria 4 1
mon cor de s'amor ostar 4 2
per ira ni per feunia 4 3
ni per autra domn' amar; 4 4
no m'o cal plus essaiar, 4 5
aissi com li plaira sia, 4 6
qu'eu l'amarai tota via. 4 7
       
Quel mon no(n) es hom que teingna. Tan a-
poderat amors. Que ges no(n) uol quen re-
teingna. los plazers elas honors. Quauia
trobat aillors. Anz uol que sai mi destrei(n)gna[1]
P(er) tal que nom uol nim deingna.

 

Qu'el mon non es hom que teingna 5 1
tan apoderat Amors, 5 2
que ges non vol qu'en reteingna 5 3
los plazers e las honors 5 4
qu'avia trobat aillors, 5 5
anz vol que sai mi desteingna 5 6
per tal que no·m vol ni·m deingna. 5 7
       
Bella domna en cui reingna. Senz ebeut-
atz eualors. Puois sufretz caissi mesteing-
na. Lo desirs ela dolors. Si uals dels plazers
menors. Mi fatz tant que ioiam ueingna.
Sol cauos no(n) desconuei(n)gna.
Bella domna, en cui reingna 6 1
senz e beutatz e valors, 6 2
puois sufretz c'aissi m'esteingna 6 3
lo desirs e la dolors, 6 4
sivals dels plazers menors 6 5
mi fatz tant que ioia·m veingna, 6 6
sol c'a vos non desconveingna. 6 7
       
Cansoneta uai de cors. Dir amidonz quet
reteingna. Pois mi retener no(n) deingna.
 
 
Cansoneta, vai de cors 7 1
dir a midonz que·t reteingna, 7 2
pois mi retener non deingna. 7 3

[1] -r- sottosegnato.