Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version

QUan chai la    daniel

fuelha. dels aussors en

tressims. el freg sergu

elha. don secal uims.

del dous refrims. ueysorzir la

bruelha. mas ieusui prims. da

mors qui que sen tuelha.

Arnautz Daniel

Quan chai la fuelha 

dels aussors entressims

e.l freg s’erguelha

don seca.l vims,

del dous refrims

vey sorzir la bruelha:

mas ieu sui prims

d’amors, qui que s’en tuelha.

Tot quant es gelha. mas ieu

no puesc frezir. quamor nouel

ha. mi fal cor reuerdir. no(n) dey

fremir. quamors mi cuebrem

cela. em fai tenir. ma ualor em

Tot quant es gelha,

mas ieu no puesc frezir

qu’amor novelha

mi fa.l cor reverdir;

non dey fremir

qu’Amors mi cuebr’e.m cela

e.m fai tenir

ma valor e.m capdelha.

Bona es uida. pus    capdelha

ioya la mante. que tal nescri

da. cuy ges non uay tan be. no

sai quere. lar quim escrida. que

per mafe. del mielhs ai ma par

Bona es vida

pus ioya la mante,

que tal n'escrida

cuy ges non vay tan be;

no sai quere

lar qui.m’escrida,

que per ma fe

del mielhs ai ma partida.

De drudairia nom sai    tida.

de re blasmar. quautruy paria.

tornieu en razonar. ges ab sa

par. no sai eguar ma mia. qu

na non sai que segonda nol sia.

De drudairia  

nom sai de re blasmar,

qu’autruy paria

torn’ieu en razonar:

ges ab sa par

no sai eguar m’amia,

q’una non sai 

que segonda no.l sia.

No uuelh sa semble mos cors

ab autra mor. si quen manible.

nin uolual cap alhor. non ai

paor. que ja selh de pon trem

ble. naya gensor. de lieys ni

que la semble.

No vuelh s’asemble  

mos cors ab autr'amor,

si que.n manible

ni.n volva.l cap alhor:

non ai paor

que ja selh de Pontremble

n’aya gensor

de lieys ni que la semble.

Tant pareys genta selha

quem ten ioyos. las ge(n)sors

trenta. uens de belhas faisos.

ben es razos. doncas que mos

chans senta. quar es tan pros.

e de ric pretz manenta. ar(naut)z.

Tant pareys genta  

selha que.m ten ioyos,

las gensors trenta

vens de belhas faisos:

ben es razos

doncas que mos chans senta,

quar es tan pros

e de ric pretz manenta.