Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
Pirols.                                                                                 
DEl seu tort farai esmenda. lei qem fes
partir desei. Qenqar ai talan qeill re(n)da.
Sil plaz mas cha(n)çons eme. Ses respit
dautra m(er)ce. Sol sofra qen lei mentenda. E
quel bel nien matenda.

 

Del seu tort farai esmenda, 1 1
lei qe·m fes partir de sei, 1 2
q'enqar ai talan qe·ill renda, 1 3
si·l plaz, mas chançons e me, 1 4
ses respit d'autra merce; 1 5
sol sofra q'en lei m'entenda 1 6
e que·l bel nien m'atenda. 1 7
       
G es p(er) negun mal qem p(re)nda. desa mistat
nom recre. Ans soffri com q(ue) men p(re)nda. la
penel dan q(ui) men ue. Bem degra far qal q(ue) be.
Mas nos tai(n)g q(ue)lla(m) rep(re)nda. Sitot ses u(er) quill
mes p(re)nda.
Ges per negun mal qe·m prenda 2 1
de s'amistat no·m recre, 2 2
ans soffri, com que m'enprenda, 2 3
la pen' el dan qui m'en ve: 2 4
be·m degra far qalque be, 2 5
mas no·s taing qu'ella·m reprenda 2 6
sitot s'es ver qu'ill mesprenda. 2 7
       
uot en cossir nuoit edia. Enom(en) sai co(n)seilla(r).
P(er)o sises deuenia gran talan ai qun baisar
li pogues tolroe esemblar. Esella sen irassia.
Volentiers lo li rendria.
Muot en cossir nuoit e dia 3 1
e no m'en sai conseillar; 3 2
pero si s'esdevenia 3 3
gran talan ai q'un baisar 3 4
li pogues tolr' oe esemblar, 3 5
e s'ella s'en irassia 3 6
volentiers lo li rendria. 3 7
       
E u sai ben q(ue)u no(n) poiria demadonal cor os
tar p(er) ira ne p(er) feunia. Ni p(er) altra do(m)namar.
p(er)ço men laisserai estar. Mas sicu(m) li plaira
sia. Qeu lamarai tota uia.

 

Eu sai ben qu'eu non poiria 4 1
de madona·l cor ostar 4 2
per ira ne per feunia 4 3
ni per altra domn' amar, 4 4
per ço m'en laisserai estar, 4 5
mas si cum li plaira sia, 4 6
q'eu l'amarai tota via. 4 7
       
E no(n) es nuillz hom cui teigna tant apod(e)
rat amors. Que ia nuillz[1] plaz q(ue)m soue(n)
gna. Dels placers ni dels secors. Cauria tro
bat aillors. Anz uol q(ue) zai me destreigna.
P(er) tal q(ue)m nom uol nim dei(n)gna.

 

E non es nuillz hom cui teigna 5 1
tant apoderat Amors, 5 2
que ia nuillz plaz que·m sovengna 5 3
dels placers ni dels secors 5 4
c'auria trobat aillors, 5 5
anz vol que zai me destreigna 5 6
per tal que·m no·m vol ni·m deingna. 5 7
       
B Ona do(m)na en cui regna. Sens ebeltaz e
ualors. Soffriz caissim destreigna. lo
d(e)sirers elamors. Si uals dels placers me

nors. Me faiz tan don iois men ueigna.  
Ecauos no(n) desco(n)uegna.

 

Bona domna, en cui regna 6 1
sens e beltaz e valors 6 2
soffriz c'aissi·m destreigna 6 3
lo desirers e l'amors? 6 4
Sivals dels placers menors 6 5
me faiz tan don iois m'en veigna 6 6
e c'a vos non desconvegna. 6 7
       
C hanzoneta uai de cors dir amidonz
qet rete(n)gna puois mi retener nom
deigna.
 
 
Chanzoneta, vai de cors 7 1
dir a midonz qe·t retengna, 7 2
puois mi retener no·m deigna. 7 3