Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version

 

  Jaufres rudels de blaia.   Jaufres Rudels de Blaia.
    I
  Lan qand li iorn son lonc en mai.
  mes bels douz chans dauzels deloi(n)g.
  eqand me sui partitz delai. reme(m)bra(m)
  dun amor deloinguauc de talan en
  broncs e clissi que chans ni flors
  dalbespis
. nom platz plus que lin
  uerns gelatz.
  Lanqand li jorn son lonc en mai
  m’es bels douz chans d’auzels de loing,
  e qand me sui partitz de lai
  remembra·m d’un'amor de loing:
  vauc de talan enbroncs e clis,
  si que chans ni flors d’albespis

  no·m platz plus que l’inverns gelatz.
    II
  Ia mais damor nom gauzirai. si no(n)
  gau destamor deloing. q(ue) gensor ni
  meillor non sai. uas nuilla part ni
  pres niloing. tant es sos pretz uerais
  e fis. q(ue) lai el renc dels sarrazis. fos
  eu p(er) lieis chaitius clamatz.

 
  Ja mais d’amor no·m gauzirai
  si non gau d’est’amor de loing,
  que gensor ni meillor no
·n sai
  vas nuilla part, ni pres ni loing.
  Tant es sos pretz verais e fis
  que lai el renc dels Sarrazis 
  fos eu per lieis chaitius clamatz!
    III
  Iratz egauzens men partrai. qan
  ueirai cest amor deloing. mas non
  sai coras lamueirai. car trop son no
  stras terras loing. assatz i a portz eca-
  mis. ep(er) aisso non sui deuis. mas tot
  sia cum adieu platz.

 
  Iratz e gauzens m'en partrai
  qan veirai cest amor de loing,
  mas non sai coras la·m veirai
  car trop son nostras terras loing:
  assatz i a portz e camis
  e per aisso no
·n sui devis...
  Mas tot sia cum a Dieu platz!
    IV
  Bem parra iois qan li qerrai. p(er) a-
  mor dieu lamor deloing. esalieis plai
  albergarai. pres delieis si bem sui de
  loing. adoncs parral parlamens
  fis. qand drutz loindas er tant ue-
  zis. cab bels iauzirai solatz.

 
  Be·m parra jois qan li qerrai
  per amor Dieu l’amor de loing,
  e s'a lieis plai albergarai 
  pres de lieis si be·m sui de loing;
  adoncs parra·l parlamens fis
  qand drutz loindas er tant vezis
  c’ab bels jauzirai solatz.
    V
  Ben tenc lo seignor p(er) uerai. p(er) qieu
  ueirai lamor deloing. mas p(er) un ben
  q(ue) men eschai. nai dos mals car tant 
  mes deloing. ai car me fos lai pele
  ris. si q(ue) mos fustz emos tapis. fos
  pelz sieus bels huoills remiratz.

 
  Ben tenc lo Seignor per verai
  per q'ieu veirai l’amor de loing,
  mas per un ben que m'en eschai
  n'ai dos mals car tant m’es de loing.
  Ai! car me fos lai peleris
  si que mos fustz e mos tapis
  fos pelz sieus bels huoills remiratz.
    VI
  Dieus q(ue) fetz tot qant ue ni uai. e
  fermet cest amor deloing. me don
  poder qel cor eu nai. qen breu ueia
  lamor deloing. ueraiamen en locs
  aizis. si q(ue) lacambra el iardis. mire
  sembles totztemps palatz.

 
  Dieus que fetz tot qant ve ni vai
  e fermet cest'amor de loing,
  me don poder qe·l cor eu n'ai
  q'en breu veia l’amor de loing,
  veraiamen en locs aizis:
  si que la cambra e·l jardis
  mi resembles totz temps palatz.
    VII
  Uer ditz qui mapella lechai. ni desi-
  ran damor deloing. car nuills au-
  tre iois tant nom plai. cum iauzi
  mens damor deloing. mas so q(ue)u
  uuoill mes tant ahis. q(ue) naissim
  fadet mos pairis. qieu ames enon
  fos amatz.

 
  Ver ditz qui m’apella lechai
  ni desiran d’amor de loing,
  car nuills autre jois tant no·m plai
  nuills autre jois tant no·m plai
  cum jauzimens d’amor de loing.
  Mas so qu’eu vuoill m’es tant ahis
  qu’enaissi·m fadet mos pairis:
  q'ieu ames e non fos amatz.
    VIII
  Mas so qieu uuoill mes tant ahis.
  totz sia mauditz lo pairis. qem fa
  det qieu non fos amatz.
  Mas so q'ieu vuoill m’es tant ahis.
  Totz sia mauditz lo pairis
  qe·m fadet q'ieu non fos amatz!