Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
 
I
                        Comtessa de Dia
  A   chantar mer daso quieu non uolria
  Tan mi rancur de lui cui soi amia
  Car ieu lam mais de nuilla ren que sia
  ues lui nom ual merses ni cortezia
  ni ma beutatz ni mos pretz ni mos sens
  cautressi sui enganade traia
  com degresser si fos desauinens.
                            Comtessa de Dia
  A   chantar m'er da so qu'ieu non volria,
  tan mi rancur de lui cui soi amia
  car ieu l'am mais de nuilla ren que sia;
  ves lui no·m val merses ni cortezia,
  ni ma beutatz ni mos pretz ni mos sens,
  c'autressi sui enganad' e traia
  com degr'esser si fos desavinens.
 
II
  D aissom conort car anc non fis faillensa
  amicct ues uos per nuilla captenensa
  ans uos am mais non fes seguis ualensa
  E platz mi molt que sieu damar uos uensa
  Lo mieus amicct car es los plus ualens
  me faitz ergueill en digz et en paruensa
  E si es uos francct ues totas autras gens.
  D'aisso·m conort car anc non fis faillensa,
  amicct, ves vos per nuilla captenensa,
  ans vos am mais non fes Seguis Valensa,
  e platz mi molt que sieu d'amar vos vensa,
  lo mieus amicct, car es los plus valens;
  me faitz ergueill en digz et en parvensa,
  e si es vos francct ves totas autras gens.
 
III
  M erauill me com uostre cors sergueilla
  Amicct ues me per cai rason quem dueilla.
  Non es ges dreitz cautramors uos mi tueilla
  Per nuilla re queus diga nius acueilla.
  E membre uos cal fol comensamens
  De nostre amor ia Dami dieus no uueilla
  Quen ma colpa sial departimens.
  Meravill me com vostre cors s'ergueilla,
  amicct, ves me, per c'ai rason que·m dueilla;
  non es ges dreitz c'autr'amors vos mi tueilla
  per nuilla re que·us diga ni·us acueilla;
  e membre vos cal fo·l comensamens
  de nostre amor, ia Damidieus no vueilla
  qu'en ma colpa sia·l departimens.
 
IV
  Proesa grans quel uostre cors saisina
  E lo ric pretz caues men...
  Cuna non sai londana ni vesina
  Si uol amar ues uos non siaclina
  Mas uos amicct es ben tant conoisens
  Que ben deuetz conoiser la plus fina
  E membre uos dels nostres couinens
  Proesa grans qu'el vostre cors s'aisina
​  e lo ric pretz c'aves m'en...
  c'una non sai londana ni vesina
  si vol amar ves vos non si' aclina;
  mas vos, amicct, es ben tant conoisens
  que ben devetz conoiser la plus fina,
  e membre vos de·ls nostres covinens.
 
V
  Valer mi deu mos pretz e mos paratges
  E ma beutatz e plus mos fins coratges.
  Per quieu uos man lai on es uostrestages
  Esta chanso que me sia mesatges.
  E uueil saber lo mieus bels amicct gens
  Per que mestais tan fers fels ni tan saluatges.
  Non sai si ses ergueills o mals talens.
  Valer mi deu mos pretz e mos paratges
  e ma beutatz e plus mos fins coratges,
  per qu'ieu vos man lai on es vostr'estages
  esta chanso que me sia mesatges;
  e vueil saber lo mieus bels amicct gens,
  per que m'estais tan fels ni tan salvatges,
  non sai si s'es ergueills o mals talens.
 
VI
  Mas aitan plus uueill queus digas mesatges
  Que trop dergueil fai mal a maintas gens.
  Mas aitan plus vueill que·us digas mesatges,
  que trop d'ergueil fai mal a maintas gens.