Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
 
I
  Chantar mer daisso q(ue)u no(n) uolria. tan me rancur de 
  lui cui son amia. car eu lam mais de nulla ren q(ue) sia. uas
  lui no(n) ual m(er)ces ni cortezia. ni mas beutatz. ni mos pretz. ni
  mos senz. qautre si sui enganade traida. comde gresser seu
  fos des auinenz.

 
  Chantar m'er daisso qu'eu non volria,
  tan me rancur de lui cui son amia
  car eu l'am mais de nulla ren que sia;
  vas lui non val merces ni cortezia,
  ni mas beutatz ni mos pretz ni mos senz,
  q'autresi sui enganad'e traida
  com degr'esser s'eu fos desavinenz.
 
II
  Daisom conort car anc no iz faillenz a amics ues uos p(er) nulla
  captenenza. anz uos am mais non fes seguis valenza. e plaz me
  mout qez eu damars uos uenza. Lo meus amics car es lo plus uale(n)z.
  mi faitz orgoil en ditz (et) en paruenza. e sius es francs uas totas
  autras genz.
  D'aiso·m conort car anc no iz faillenza,
  amics ves vos per nulla captenenza,
  anz vos am mais non fes Seguis Valenza,
  e plaz me mout qez eu d'amars vos venza,
  lo meus amics, car es lo plus valenz;
  mi faitz orgoil en ditz et en parvenza,
  e sius es francs vas totas autras genz.
 
III
  Meraueil me com uostre cors sorgoilla amics uas me. p(er) cai razo(n)
  qe(m) doilla. non es ges dreitz cautra mors uos mi toilla. p(er) nulla
  ren qeus diga nius acoilla. em(em)bre uos cals fol com(en) sam(en)s  d(e) n(ost)ra
  mor. ja dame deus no uoilla. ca ma colpa sial departime(n)s.

 
  Meraveil me com vostre cors s'orgoilla,
  amics, vas me, per c'ai razon qe·m doilla;
  non es ges dreitz c'autr'amors vos mi toilla
  per nulla ren qe·us diga ni·us acoilla;
  e membre vos cals fo·l comensamens
  de nostr'amor, ja dame deus no voilla
  ca ma colpa sia·l departimens.
 
IV
  Proeza granz qel uostre cor saizina. e lo rics pretz cauetz. me(n)
  ataina. cuna no(n) sai lun dana ne uezina. sius uol amar.
  uas uos no(n) si aclina. mas uos amics es ben tan conoissenz.
  qe ben deuetz conoisser la plus fina. e nembre uos.
  de nostres couinenz. 
  Proeza granz q'el vostre cor s'aizina
  e lo rics pretz c'avetz m'en ataina,
  c'una non sai lundana ne vezina
  si·us vol amar vas vos non si' aclina;
  mas vos amics es ben tan conoissenz
  qe ben devetz conoisser la plus fina,
  e nembre vos de nostres covinenz. 
 
V
  Valer mi deu mos prez e mos paratges
  e mas beutatz. e plus mos fiz coratges. P(er) qeus man lai on es  
  uostre estatges. esta chanzo(n) car mi sia messatges. e uoil
  sab(er) lo m meus bels amics genz. p(er) qe mi setz ta(n) fers ni tan
  saluatges. no sai si ses orgoilz o malz talenz.
  Valer mi deu mos prez e mos paratges
  e mas beutatz e plus mos fiz coratges,
  per qe·us man lai on es vostre estatges
  esta chanzon car mi sia messatges
  e voil saber, lo meus bels amics genz,
  per qe mi setz tan fers ni tan salvatges,
  no sai si s'es orgoilz o malz talenz.
 
VI
  Mas aitan uoil digaus plus lo messatzes. qe trop dorgoil ten
  gran dan. n maintas genz.
  Mas aitan voil diga·us plus lo messatzes
  qe trop d'orgoil ten gran dan maintas genz.