Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
                                         I
  A Chantar mer de so qieu no uol
      ria. Tant me rancur de lui cui
  sui amia. Car eu lam mais q(ue) nuilla
  ren que sia. Vas lui nom ual merces
  ni cortesia. ni ma beltatz ni mos pretz
  ni mos sens. Catressim sui engana
  da etrahida. Cum degresser sieu fos
  desauinens.
  A chantar m'er de so q'ieu no volria,
  tant me rancur de lui cui sui amia
  car eu l'am mais que nuilla ren que sia;
  vas lui no·m val merces ni cortesia,
  ni ma beltatz ni mos pretz ni mos sens,
  c'atressi·m sui enganada e trahida
  cum degr'esser, s'ieu fos desavinens.
                                          II
  D aissom conort car anc non fi fail
  lenssa. Amics uas uos p(er) nuilla cap
  tenenssa. Anz uos am mais non fetz
  seguis ualenssa. Eplatz mi mout
  qez eu damar uos uenssa. Lo mieus
  amics car etz lo plus ualens. Mi faiz
  orguoill en digz (et) en paruenssa. E
  si etz francs uas totas autras gens.
  D'aisso·m conort car anc non fi faillenssa,
  amics vas vos per nuilla captenenssa,
  anz vos am mais non fetz Seguis Valenssa,
  e platz mi mout qez eu d'amar vos venssa,
  lo mieus amics, car etz lo plus valens;
  mi faiz orguoill en digz et en parvenssa,
  e si etz francs vas totas autras gens.
                                        III
  B em merauill cum uostre cors sor
  guoilla. Amics uas uos p(er) qai razon
  qiem duoilla. Non es ges dreitz cau
  tramors uos mi tuoilla. P(er) nuilla ren
  qeus diga nius o cuoilla. Emembre
  uos cals fol comenssamens. De nostr
  amor ia do(m)pnidieus non uuoilla. qen
  ma colpa sial departimens.
  Be·m meravill cum vostre cors s'orguoilla,
  amics, vas vos, per q'ai razon q'ie·m duoilla;
  non es ges dreitz c'autr'amors vos mi tuoilla
  per nuilla ren qe·us diga ni·us o cuoilla;
  e membre vos cals fo·l comenssamens
  de nostr'amor, ia dompnidieus non vuoilla
  q'en ma colpa sia·l departimens.
                                       IV
  P roesa grans qel uostre cors saizi
  na. E lo rics pretz qauetz men atay
  na. Cuna non sai loindana ni uezi
  na. Si uol amar uas uos non sia acli
  na. Mas uos amics etz ben tant conoi
  sens. Que ben deuetz conoisser la plus
  fina. Emembre uos de nostres coui
  nens.
  Proesa grans q'el vostre cors s'aizina
  e lo rics pretz q'avetz m'en atayna,
  c'una non sai loindana ni vezina
  si vol amar vas vos non sia aclina;
  mas vos, amics, etz ben tant conoisens
  que ben devetz conoisser la plus fina,
  e membre vos de nostres covinens.
                                        V
  V aler mi deu mos pretz e mos parat
  ges. E ma beutatz e plus mos fis cor
  atges. P(er) qieu uos mand lai on es uo
  str estatges. Esta chansson q(ue) me sia
  messatges. Euuoill saber lo mieus
  bels amics gens. P(er) que uos metz ta(n)t
  fers ni tant saluatges. No sai si ses
  orguoills o mals talens.
  Valer mi deu mos pretz e mos paratges
  e ma beutatz e plus mos fis coratges,
  per q'ieu vos mand lai on es vostr'estatges
  esta chansson que me sia messatges;
  e vuoill saber lo mieus bels amics gens,
  per que vos m'etz tan fers ni tant salvatges,
  no sai si s'es orguoills o mals talens.
                                       VI
  M as aitan plus uuoill li digas mes
  satges. Qen trop dorguoill ant gran
  dan maintas gens.
  Mas aitan plus vuoill li digas messatges,
  q'en trop d'orguoill ant gran dan maintas gens.