Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
  I
[.]En uu
oill que
sapchon
li plui
sor. Un
uer set
de bona
color. Queu ai trah de mon
obrador. Queu port daicel
mester laflor. Ez es uertatz.
Epos ne trairel uers autor.
Can er lassaz.
[.]en vuoill que sapchon li pluisor
un verset de bona color,
qu'eu ai trah de mon obrador,
qu'eu port d'aicel mester la flor
ez es vertatz,
e pos ne traire·l vers autor
can er lassaz.
  II
[.]U conosc ben sen efolor. Eco
nosc ancta ehonor. Ez ai ar
dimen epaor. Esim partez
un ioc damor. Non sui tant
fatz. Non sapcha prendre
lo meillor. Dentrel maluatz.
[.]u conosc ben sen e folor
e conosc ancta e honor 
ez ai ardimen e paor,
e si·m partez un ioc d'amor
non sui tant faz
non sapcha prendre lo meillor
d'entre·l malvatz.
  III
[.]U conosc celui
que bemdi. Ecel quem uol
mal autresi. E conosc be ce
lui quem ri. Esill pro sasau
ton de mi. Conosc assatz. Cau
tresi deu uoler lor fi. Elor
solatz.
[.]u conosc celui que be·m di
e cel que·m vol mal autresi
e conosc be celui que·m ri,
e si·ll pro s'asauton de mi
conosc assatz,
c'autressi deu voler lor fi
e lor solatz.
  IV
[.]A ben aia cel quem nori. Q(ue)
tant bon mester mescari.
Que anc anegun non failli.
Queu sai iogar sobre coissi.
Atotz tocatz. mais ensai denul
mon uezi. Quel quem uezaz.
[.]a ben aia cel que·m nori,
que tant bon mester m'escari
que anc a negun non failli,
qu'eu sai iogar sobre coissi
a totz tocatz,
mais en sai de nul mon vezi
quel que·m vezaz.
  V
[.]Ieu enlau ez saint
iulia. tant ai apres del ioc
​dolcha. Que sobre totz nai
bona ma. Mas ia qui conse
ill me quera. Noil er uedatz.
ni nuill demi nontornera.
Desconseillatz.
[.]ieu en lau ez Saint Iulia:
tant ai apres del ioc dolcha
que sobre totz n'ai bona ma
mas ia qui conseill me quera
no·il er vedatz
ni nuill de mi non tornera
desconseillatz.
  VI
[.]Ue uai momaistre certa.
Ni ia una noit nomaura. Q(ue)
nom uuoilla uer lendema.
Queu soi ben des mestier so
bra. Tan en seinaz. Que be(n)
sai gazaignar monpa. En
totz mercatz.
[.]eu vai mo maistre certa
ni ia una noit no·m aura
que no·m vuoill'aver l'endema,
qu'eu soi ben des mestier sobra
tan enseinaz
que ben sai gazaignar mon pa
en totz mercatz.
  VII
[.]As nom auzez tant ufaner.
Queu non fos reuzaz lau
trier. Queu iogaua aioc gro
sier. Quem fo trop bos al
cap primer. Tro fo taulatz.
Can megar diei non ac me
stier. Sim fo caminatz.
[.]as no·m auzez tant ufaner
qu'eu non fos reuzaz l'autrier,
qu'eu iogava a ioc grossier,
que·m fo trop bos al cap primer,
tro fo taulatz;
can me gardiei non ac mestier
si·m fo caminatz.
  VIII
[.]As ellam dis un reproser.
Don uestre dat son menu
der. Ezeu reuit uos adobli
er. Fis meu quim daua mo(n)s
pesler. Non er laissatz. Ele
uei un pauc lo tauler. Ab ai
ns los bratz.
[.]as ella·m dis un reproser:
"Don, vestre dat son menuder!"
"Ez eu revit vos a doblier,"
fis·m eu. "Qui·m dava Monspesler
non er laissatz!"
E levei un pauc lo tauler
ab ians los bratz.
  IX
[.]Cant aic leualis lotauler.
En peins los datz. Cil duifo​​
ron cairat ualer. El ters
plom batz.
[.] cant aic leva lis lo tauler     +1
en peins los datz;
cil dui foron cairat valer
e·l ters plombatz.
  X
[.] Feri ferm sus el tauler. E
fon iogatz.
 [.] feri ferm sus el tauler
e fon iogatz.