Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version

ar(naut)z. daniel.

ANs quels sims reston dels

branchas. secs ni despu

elhon de fuelha. fas q(ua)r

amors mo comanda.

breu chanson de razon longa.

quar gen ma ducx de las artz

delescola. tan sai quel cors fas

restar de suberna. e mos buous

es trop plus couens que lebres.

Arnautz Daniel

Ans qu'els sims reston dels branchas

secs ni despuelhon de fuelha,

fas, quar amors m’o comanda,

breu chanson de razon longa,

quar gen m’a ducx de las artz de l’escola:

tan sai que.l cors fas restar de suberna

e mos buous es trop plus covens que lebres.

Quab razos cuyndas e fra(n)chas.

ma mandat que nom destuelha.

ni autra non prec nin blanda.

pus tan fai quab si macuinda.

em ditz que flors no semble

ni uiola. quem cange leu si

tot no quas yuerna. mas per

samor sia laur o genibres.

Qu’ab razos cuyndas e franchas

m’a mandat que no.m destuelha

ni autra non prec ni.n blanda

pus tan fai qu’ab si m’acuinda;

e.m ditz que flors no semble ni viola,

que.m cange leu si tot noquas yverna,

mas per s’amor sia laur o genibres.

E tu quab ioy non ta franhas.

per esper quamors tacuelha.

sec sit desfuy nit fai guanda.

que greu er quom noy apon

ga. quis afortis de preyar e

noy cola. quieu passarai part

la palutz duzerna. cu(m) pelegris

o lai per on cort ebres.

E tu qu’ab ioy non t’afranhas

per esper qu’amors t’acuelha,

sec, si.t desfuy ni.t fai guanda,

que greu er qu’om no.y aponga

qui s’afortis de preyar e no.y cola:

qu’ieu passarai part la palutz d’Uzerna

cum pelegris o lai per on cort Ebres.              f. 204 r

Sieu nai passatz pons ni plan

chas. per lieys cujatz quieu me(n)

duelha. no fas quab ioy ses uia(n)

da. me sap far mezina coynda.

baizan tenen el cor si tot mi uo

la. nos part de lieys quil capdel

el gouerna. cor on q(ui)eu man de

lieys not luyns nit sebres.

S’ieu n’ai passatz pons ni planchas

per lieys, cujatz qu’ieu m’en duelha?

No, fas qu’ab ioy ses vianda

me sap far mezina coynda,

baizan tenen, e.l cor, si tot mi vola,

no.s part de lieys qui.l capdel’e.l governa:

cor, on qu’ieu.m an, de lieys no.t luyns ni.t sebres!

Ans dic qualhors no(n) testanchas.

per autra quet prec nit uuelha.

son uoler fuy e desmanda. sai e

lai qui quet somonga. gran so(n)

dan fai qui si meteys afola. e tu

no fassas res per quom tesquer

na. mas a pres dieu lieys honors

e celebres.

Ans dic: «qu’alhors non t’estanchas

per autra que.t prec ni.t vuelha,

son voler fuy e desmanda

sai e lai qui que.t somonga:

gran son dan fai qui si meteys afola;

e tu no fassas res per qu’om t’esquerna,

mas apres Dieu lieys honors e celebres.

Ges de paris tro qua sanchas.

genser nos uest nis despuelha.

e sa beutat es tan granda. que

semblariaus messonga. bem

uai damor quelham baize ma

cola. per so nom poy ferir neus

ni bolerna. nim fai sentir dolor

guota ni febres.

Ges de Paris tro qu’a Sanchas

genser no.s vest ni.s despuelha,

e sa beutat es tan granda

que semblaria.us messonga;

be.m vai d’amor, qu’elha.m baiz’e m’acola,

per so no.m poy ferir neus ni bolerna,

ni.m fai sentir dolor guota ni febres.

Sieus es arnautz del sim tro

en la sola. e no uuelh ges ses

lieys auer lucerna. nil senho

riu del renc p(er) on cort ebres.

Sieus es Arnautz del sim tro en la sola

e no vuelh ges ses lieys aver Lucerna

ni.l senhoriu del renc per on cort Ebres.