Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version

 ar(naut)z. da

ANc ieu non laic    niel.

mas elha ma. totz te(m)ps

en son poder amors.

em fai estar leu saui

folh. cum selhuy quen re noy

torna. quom nos defen qui

ben ama. quamors comanda.

quom la serua e la blanda. per

quieu naten. sufren. bona par-

tida. quem ner escarida.

 

Arnautz Daniel

Anc ieu non l’aic, mas elha m’a

totz temps en son poder Amors,

e.m fai estar leu, savi, folh,

cum selhuy qu’en re no.y torna,

qu’om no.s defen qui ben ama;

qu’Amors comanda

qu’om la serva e la blanda:

per qu’ieu n’aten,

sufren,

bona partida

que.m n’er escarida.

Tant a ric pretz fin e certa. p(er)

quieu nom puesc uirar alhors.

no quo fatz ieu quel cor me(n) dol.

tan cum sesclaire saiorna. e no(n)

aus dir quim aflama. quel cor

mabranda. mas uelh nan la

sanda. quar solamen. uezen.

mestai aizida. ueus quem te(n)

 

Tant a ric pretz fin e certa

per qu’ieu no.m puesc virar alhors;

no quo fatz ieu que.l cor m’en dol

tan cum s’esclair’e s’aiorna:

e non aus dir qui m’aflama,

que.l cor m’abranda

mas uelh n’an la sanda,

quar solamen

vezen

m’estai aizida.

Ve.us que.m ten a vida!

Fols qui per parlar    a uida.

en ua. quer que sos ioys sia do

lors. que lauzengiers cuy dieus

afol. non an ges lengua ador

na. lus cosselhae lautre clama.

per quem desmanda. amor tals

hora granda. per quem defen.

fenhen. de lur bruda. (et) absens

Fols qui per parlar en va

quer que sos ioys sia dolors,

que lauzengiers, cuy Dieus afol,

non an ges lengua adorna:

l’us cosselha e l’autre clama,

per que.m desmanda

amor tals hora granda;

per que.m defen,

fenhen,

de lur bruda

e ab sens falhida.

Sieu dic pauc ins    falhida.

el cor mesta. estar me fa teme(n)s

paors. la lengua mifalh mas

cor(s) uol. lai on dolens si soiorna.

gen languis mas no sen cla

ma. quar tot a randa. cu(m) mars

ni terra guaranda. no(n) es tan

gen. plazen. cum la cauzida.

que ieu ai encobida.

S’ieu dic pauc ins el cor m’esta,

estar me fa temens paors;

la lengua mi falh mas cors vol

lai on dolens si soiorna:

gen languis, mas no s’en clama,

quar tot a randa

cum mars ni terra guaranda

non es tan gen,

plazen,

cum la cauzida

que ieu ai encobida.

Mon bon chantar leuet e pla.

magra fait sim fezes secors. sel

la quem da ioy el me tol. cu(m) suy

legres mielhs trastorna. e quo

ram uuelh men liama. re noy

desmanda. mon cor non hi fai

guanda. mas franchamen. lim

ren. donc sim oblida. merces

Mon bon chantar levet e pla

m’agra fait si.m fezes secors

sella que.m da ioy e.l me tol,

cum suy legres mielhs trastorna

e qu'oram vuelh m'en liama.

Re no.y desmanda

mon cor non hi fai guanda,

mas franchamen.

li.m ren:

donc, si m’oblida.

Merces es perida.

Per iauzen me te    es perida.

e per sa. us belhs plazers ab

que mi sors. mas mi no passa

ra ial cor. per paor quelham fos

morna. quenquera sen de la fla

flama. damor quim manda. q(ui)

eu mon cor non espanda. som

fiai temen. sufren. pus uey per

crida. manhtamor delida.

 

Per iauzen me te e per sa

us belhs plazers ab que mi sors;

mas mi no passara ia.l cor

per paor qu’elha.m fos morna,

qu’enquera sen de la fla flama

d’amor qui.m manda

qu’ieu mon cor non espanda:

so.m fiai temen,

sufren,

pus vey per crida

manht’amor delida.

A mielh de ben. prezen. chanso

grazida. quarnautz no(n) oblida.

A Mielh de ben,

prezen,

chanso grazida,

qu’Arnautz non oblida.