Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version

En breu brisabal temps

braus. El bisel but' nel bra/

nx. Qui sen treteno tra stuch.

De sobre claus razm defoilla.

Quer noi canta ucels nipio/

la. Messegna mors queu façha

donc. Tal chan quin ner se/

gonç niterç. Anç prims de/

francar cor acre.

En breu brisaba.l temps braus
e.l bis'e.l buel ne.l branx
qui s'entreteno trastuch
de sobre claus ram de foilla
Qu'er no.i cant'aucels ni piola
m'essegn Amors qu'eu façh'adonc
tal chan quin n'er segonç ni terç
anç prims de francar cor acre.

Amors es depreç la claus. E de/

proeça. Us estanx. Don uaisso

tuig. Libon frug. S es qui lei/

almen los coilla. Que un no(n)

delis gels nimola. Mentre q(ue)l

noiris elbon tronc. Massil

rump trefas nil cul verç. P(er)i(s)

tro leial losagre.

Amors es de preç la claus
e de proeça us estanx
don naisso tuig li bon frug
s'es qui leialmen los coilla
que un non delis gels ni niola
mentre que.l noiris el bon tronc
mas si.l rump trefas nil culverç
peris tro leial lo sagre.

Fallirs emendaç es laus. Et eu

sentim irams los flanx. Que

mais nai damor ses cug. Que 

tals quen par la en orgoilla.

Que peiç mi fal cor de frio/

la. Men tren elam feç senbla(n)

en bronc. Mais vol gren tra/

ir penels deserç. On anc no(n)

ac dauçels agre.

Fallirs emendaç es laus
Et eu senti.m irams los flanx
que mais n'ai d'amor ses cug
que tals qu'en parla e n'orgoilla
que peiç mi fa.l cor de friola
mentre.n ela.m feç senblan en bronc
mais vol gr'en trair pen'els deferç
on anc non ac d'auçels agre.

Bona doctrina esu ans. E cors

clars soptils efranx. Manda

mor al ferm conduch. De lei

don plus noill. Quem cuilla.

Car si mfo fera et escriola. Er 

iauçen breuian tems lonc.

Quill mes plus fina et eu lei

cerç. Que talente me.le.agre.

Bona doctrina e suans
e cors clars soptils e franx
mand'amor al ferm conduch
de lei don plus noill que.m cuilla
quar si.m fo fera et escriola
er iauçen breuian tems lonc
qu'ill m'es plus fina et eu lei cerç
que Talent'e Meleagre.

E an depti que per

non aus. Devenc. soven ne/

rs eblanx. Simal sen de sus

fors duch. No sap lo cors trep

os deuoilla. Ma siois qui desp(er)

ma fiola. Men colpa car no

la somonc. Per que(u) soi del

p(re)c tan es preç. Non ai dals

talan neis magre.

E an depti que per non aus.
devenc. soven ners e blanx
si m'a.l sen desus forsduch
no sap lo cors trep o.s deuoilla
mas iois qui d'esper m'afiola
m'encolpa car no la somonc
Per qu'ieu soi del prec tan espreç
non ai d'als talan neis magre.

Pensar de lei mes repaus. Etra/

gam ams los oilç cranx. Sa

lei veçer nols estug. El cor no(n)

cretaç quem tuoilla. Car ora(s)

ni iox ni viola. Nom pot de

lei entra vers ionc. Partir cai

dich deu tum somerç. Om

peris el pele(s) agre.

Pensar de lei m'es repaus
e tragam ams los oilç cranx
s'a lei veçer no.ls estug
e.l cor non cretaç que.m tuoilla
car oras ni iox ni viola
no.m pot de lei en travers ionc
partir cai dich Deu tu.m somerç
o.m peris el peles agre.
Arnauç vol sos chanç sia offerç
lai on dolç moç mou en agre.

Arnauç vol sos chanç sia of/

ferç. Lai on dolç moç mou

en agre.

Arnauç vol sos chanç sia offerç
lai on dolç moç mou en agre.