Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version

 

  Arnautz daniels   Arnautz Daniels
    I
  Anc ieu no(n) lac mas ella ma. Trastot en so
  poder amors. E fai mirat let saui fol.
  Co(m) selui qen ren nos torna. Com nos defen
  qui ben ama. Camors comanda. Com la seru
  e la blanda. P(er) queu naten. Sofren. Bona par
  tida. Qant mer escarida.
  Anc ieu non l'ac mas ella m'a
  trastot en so poder Amors
  e fai·m irat let, savi fol
  com selui q'en ren no
·s torna,
  c'om no·s defend qui ben ama,
  c'Amors comanda
  c'om la serv'e la blanda:
  per qu'eu n'aten
  sofren
  bona partida
  qant m'er escarida.​
    II
  Ien dic pauc quins el cor mesta. E star mi
  fai temen paors. La lenga mas lo cor no uol
  so don dolen se soiorna. Gen languis mas
  non sen clama. Quen tant arranda. Comars
  t(er)ra garanda.  No(n) a tan gen. Prezen. Con la
  chausida. Queu ai encobida.
  Ie·n dic pauc qu'ins el cor m'esta
  estar mi fai temen paors;
  la lenga, mas lo cor no vol
  so don dolen se soiorna:
  gen languis, mas non s'en clama,
 
qu'en tant arranda
  c
'om ars terra garanda
  non a tan gen,
  prezen,
  con la chausida 
​  qu'eu ai encobida.
    III
  Tan sai son pretz fin eserta. P(er) quieu no(m) pu
  osc uirar aillors. P(er) so fas eu quel cors men
  dol. Qan lo sols clau ni saiorna. Jeu no(n) aus
  dir que ma flama. Lo cors ma branda. El
  uieil nan lor liuranda. Car solame(n). Uezen.
  Me stai aizida. Ueus qem ten auida.
  Tan sai son pretz fin e serta
  per qu'ieu no·m puosc virar aillors;
  per so fas eu que·l cor m'en dol,
  qan lo sols clau ni saiorna:
  jeu non aus dir que m'aflama;
  lo cor m'abranda
  e·l vieil n'an lor liuranda,
  car solamen
  vezen
  m'estai aizida.
  Veus que·m ten a vida!
    IV
  Fols es qui per parlar en ua. Quer com
  sos iois sia dolors. Que lausengiers cui die
  us  afol. No(n) an ges lenga ta dorna. Lus con
  seilla lautre brama. P(er) ques demanda. Am
  ors tals fora garanda. Mas ieum defen fen
  gen. Dellor bruida. Et am ses faillida.
  Fols es qui per parlar en va
  quer com sos iois sia dolors,
  que lausengiers, cui Dieus afol,
  non an ges lenga t'adorna:
  l'us conseilla l'autre brama,
  per que·s demanda
  amors tals fora garanda;
  mas ieu·m defen
  fengen
  de·llor bruida
  et am ses faillida.
    V
  Mant bon cantar leuet e pla. Na grieu pl(us)
  fag sim fes secors. Cil qem dona ioi el me
  tol. Car soi letz er mo trastorna. Que a so(n) uol
  me liama. Ren nol demanda. Mos cors ni
  nol fai ganda. Anz franchame(n). Lim ren. Docs
  si moblida. Merces es perida.
  Mant bon cantar levet e pla
  n'agr'ieu plus fag si·m fes secors
  cil qe·m dona ioi e·l me tol,
  car soi letz er m'o trastorna,
  que a son vol me liama.
  Ren no·l demanda
  mos cors ni no·l fai ganda,
  anz franchamen
  li·m ren:
  docs, si m'oblida,
  Merces es perida.
    VI
  Per iauszen mi te esa. Ab un  plaszer ab que
  masors. Mas mi no passera ial col per paor
  quil nom fos morna. Quen queram. Sent de
  la flama. Damor quenz manda. Que mo(n) cor
  no espanda. Si fatz souen. Men ten puois
  uei per crida manta mor delida.
  Per iauszen mi te e sa
  ab un plaszer ab que m'a sors;
  mas mi no passera ia
·l col
  per paor qui·l no·m fos morna,
  qu'enquera·m sent de la flama
  d'Amor qu'enz manda
  que mon cor no espanda:
  si fatz soven,
  me·n ten
  puois vei per crida
  mant'amor delida.