Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
                                          I
  A                               B ioi (et) ab iouen mapais.
                                   Eiois eiouens mapaia.
                                   Quar mos amics es lo
                                   plus gais. p(er) q(e)u sui cue(n)
                                   da egaia. Epois eu li sui
                                   ueraia. Be taing quil
                                   me sia uerais. Quanc d(e)
                                   lui amar nomestrais.
                                   ni ai encor q(ue)m nestraia

 
  Ab ioi et ab ioven m'apais,
  e iois e iovens m'apaia,
  quar mos amics es lo plus gais,
  per q'eu sui cuenda e gaia
  e pois eu li sui veraia,
  be taing qu’il me sia verais,
  qu’anc de lui amar no m'estrais
  ni ai en cor que
·m n'estraia.
 
                                         II
  Molt me platz quar sai q(ue) ual mais. Sel qu(eu)  
  plus desir que maia. Ecel que p(re)miers lo ma
  trais. Dieu prec q(ue) gran ioi la traia. Equi qe
  mal len retraia. No(n) creza fors so quiel retr
  ais. Com cuoill mai(n)tas ues lo balais. ab qel
  mezeis si ballaia.

 
  Molt me platz quar sai que val mais
  sel qu’eu plus desir que m’aia,
  e cel que premiers lo m’atrais
  Dieu prec que gran ioi l’atraia;
  e qui qe mal l’en retraia,
  non creza, fors so qu’ie·l retrais
  c’om cuoill maintas ves lo balais
  ab q’el mezeis si ballaia.

 
                                        III
  Domna q(ue)n bon pretz senten. Deu ben pau
  zar sentende(n)ssa. Enu(n) pro cauallier ualen.
  pois iconois sa ualensa. Que laus amar a
  presensa. Edomna pois ama presen. Ja pois
  li pro eli ualen. No(n) diran mais auine(n)sa.

 
  Domna qu’en bon pretz s’enten
  deu ben pauzar s’entendenssa
  en un pro cavallier valen;
  pois i conois sa valensa,
  que l’aus amar a presensa;
  e domna, pois am’a presen,
  ia pois li pro e li valen
  non diran mais avinensa.

 
                                        IV
  Queu nai chausit un pro eien. p(er) cui pretz
  meillure iensa. larc (et) adreg econoissen. On
  es sens econoissenssa. prec li q(e)u naia creze(n)
  sa. Ni hom nol posca far crezen. Q(e)u fassa uas
  lui faillimen. Sol n(o) trob enlui faille(n)sa.

 
  Qu’eu n’ai chausit un pro e ien,
  per cui pretz meillur’e iensa.
  Larc e adreg e conoissen,
  on es sens e conoissenssa.
  prec li q’eu n’aia crezensa,
  ni hom no·l posca far crezen
  q’eu fassa vas lui faillimen,
  sol no trob en lui faillensa.

 
                                      V
  Flors lauostra uale(n)sa. sabon li pro eli ua
  len. P(er) q(e)u uos quier dema(n)tene(n). Sius platz
  uostra ma(n)tenenssa.  

 
  Flors la vostra valensa
  sabon li pro e li valen.
  Per qu'eu vos quier de mantenen,
  si·us platz vostra mantenenssa.