Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
I I
R sespan la flors en
     uersa. pels trecans
     ams e pels tertres.
qals flors nieus gells e co(n)gla
pis. qi cotz e destreinh e tre(n)ca.
don uei morz qils critz brails
çiscles. pels fueilhs pels rams
e pels giscles. mais mi ten
uerd e iauzen iois. ar qan
uei secs los dolenz crois.
Ar s’espan la flors enversa
pels trecans ams e pels tertres.
Qals flors ? Nieus, gells e conglapis
qi cotz e destreinh e trenca,
don vei morz qils, critz, brails, çiscles
pels fueilhs, pels rams e pels giscles,
mais mi ten verd e iauzen iois
ar, qan vei secs los dolenz crois.
II II

Ar en aissi o enuersa.qel bel
     plan mi semblan tertres. e te(n)c
     per lor lo conglapis. e cautz
     mes uis qe fretz trence. e tron
     mi son chant e siscles. e pa
     rom foilhat li giscle. aissim
     sui ferms laçatz en ioi. q(ue) ren
    non uei qim sia croi

Qar en aissi o enversa
qe.l bel plan mi semblan tertres,
e tenc per lor lo conglapis,
e caitz m’es vis qe fretz trence,
e tron mi son chant e siscles,
e parom foilhat li giscle.
Aissi.m sui ferms laçatz en ioi
que ren non vei qi.m sia croi.
III III
as una gen fadaenuersa. con
      sero(n) noirit en tertres. qem fa(n)
      pro pez qe conglapis. quns qecs
      ab sa lenga trenca. en parlla
      bas (et) ab siscles. e noi ual bastos
      ni giscles. ni menasas an lur
      es iois. qan fan zo de qom los
      clam crois.
Mas una gen fada enversa,
con s’eron noirit en tertres,
qe.m fan pro pez qe conglapis,
q’uns qecs ab sa lenga trenca
e.n parla bas e ab siscles,
e no i val bastos ni giscles
ni menasas an lur es iois
qan fan zo de q’om los clam crois.
IV IV
Q   Ar en baiçan nos enuersa. no
      mo tolun plan ni tertre  do(n)
      na ni gells ni conglapi. mas
      non poder trop mi treca. do(n)na
      per chant e per siscle. uostre
      bell hueilh mi son giscle. q(ue)m
      castion sill cor ab ioi. qieu nos
      aus auer talen croi.
Qar en baiçan nos enversa,
no mo tolun plan ni tertre,
donna, ni gells ni conglapi,
mas non poder trop mi treca,
donna, per chant e per siscle
vostre bell hueilh mi son giscle
que.m castion si.ll cor ab ioi
q’ieu nos aus aver talen croi.
V V
Nat ai com nau enuersa. cer
     can ram e uals e tertres. mar
     ritz con cell qe conglapis. co
     çha el masa e treca. qe no co
     qis chanz ni siscles. plus q(ue) fols
     creis conquier giscles. mas ar
     dieus lai malberga iois. mal
     grat dels fals lausengiers
     crois.
Anat ai com nau enversa,
cercan ram e vals e tertres,
marritz con cell qe conglapis,
coçha e.l masa e treca,
qe no coqis chanz ni siscles
plus que fols creis conquier giscles,
mas ar, Dieus lai !, m’alberga iois,
malgrat dels fals lausengiers crois.
VI VI
Os uers aqist qi benuersa. qe
      nol tengan puei ni tertre.la
      on hom non sent conglapi.
      ni a fretz poder qei trenqe. a
      midons lo chant el siscle. clars
      qel cor len e(n)trell giscle. cell q(ue)
      sap gen chantar ab ioi. q(ue) no(n)
      tang a chantador croi.
Mos vers aquist, qi ben versa
qe no.l tengan puei ni tertre,
la on hom non sent conglapi,
ni a fretz poder qe i trenqe,
a midons lo chant e.l siscle
clars qe.l cor l’en  entre.ll giscle
cell que sap gen chantar ab ioi,
que non tang a chantador croi.
VII VII
 Oussa donna amors e iois. nos
     aioston malgrat dels crois.
Doussa donna, amors e iois
nos aioston malgrat dels crois !
VIII VIII
Oglar gran re nai mens de
   ioi. qar nos uei en fatz sembla(n)s croi.
Ioglar, granren ai mens de ioi,
qar no.s vei en fatz semblans croi !