Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version

 

Comte de peiteus Comte de Peiteus
  I
Farai un     
uers de dreit nien. no(n) er de mi
ni dautra gen. no(n) er damor ni deiou-
en. ni de ren au. quenans fo trobatz
endurmen. sus un chiuau.
Farai un vers de dreit nien,
non er de mi ni d'autra gen,
non er d'amor ni de ioven
​ni de ren au,
qu'enans fo trobatz endurmen
sus un chivau.
  II
No sai enqual horam fui natz. no soi
alegres ni iratz. no soi estranhs ni soi
priuatz. ni no(n) puesc au. quenaisi fui
denueitz fadatz. sobrun pueg au.
No sai en qual horam fui natz,
no soi alegres ni iratz,
no soi estranhs ni soi privatz,
ni non puesc au,
qu'enaisi fui de nueitz fadatz
​sobr'un pueg au.
  III
No sai coram sui endormitzni coram
ueill som nomoditzperpauc no mes lo
cor partitz. dun dol corauenomo pretz
una fromitz. per saint marsau.
No sai c'ora.m sui endormitz,
ni c'ora.m veill s'om no m'o ditz;
​per pauc no m'es lo cor partitz
d'un dol corau,
e no m'o pretz una fromitz,
per saint Marsau!
  IV
Maluatz soi ecre morir. ere no saimas
quan naug dirmetge querrai almieu
albirenom sai tan bos metges ersim
pot guerir. mor non si mau.
Malvatz soi e cre morir,
e re no sai mas quan n'aug dir;
​metge querrai al mieu albir
​e no·m sai tan;
bos metges er si·m pot guerir,
mor non, si mau.
  V
Amiguai ieu nonsai qui ses. canc no la ui
si maiut fes. nim fer q(ue)m plassa ni quem
pes. ni nomen cau. canc non ac norman
ni franses. dins mon ostau. 
Amigu'ai ieu, non sai qui s'es,
c'anc no la vi, si m'aiut fes,
ni·m fer que·​m plassa ni que·​m pes,
ni no m'en cau,
c'anc non ac Norman ni Franses
dins mon ostau.
  VI
Anc non la ui (et) am la fort. anc non
aic dreit ni nom fes tort. quan no lauei
be men deport. nom prezun iauquien
sai genser ebelazoreque mai vau.
Anc non la vi et am la fort,
anc no n'aic dreit ni no·m fes tort;
quan no la vei be m'en deport,
no·m prez un iau,
qu'ie·​n sai genser e belazor
e que mai vau.
  VII
No sai lo luec ues on sestasi es enpueg
ho enpla. non aus dire lo tort que ma.
abans men cauepezam be quar sai rem
ancaitan uau.
No sai lo luec ves on s'esta,
si es en pueg ho en pla;
​non aus dire lo tort que m'a,
abans m'en cau;
​e peza·m be quar sai remanc,
aitan vau.                                                          
  VIII
Fait ai louers no sai decui. etrametrai
lo acelui. que lom trametra per autrui.
enues peitau. q(ue)m tramezes del sieu escut
la soa clau.
Fait ai lo vers, no sai de cui,
e trametrai lo a celui
que lo·m trametra per autrui
​enves Peitau,
que·​m tramezes del sieu escut
la soa clau.