Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version

A c. di Francesco Feriozzi

     Raymbaut daure(n)ca . Raymbaut d'Aurenca
I I
E  Ra resplan la flors enuer-
sa. pels trencans rancx
e pels tertres. q(ua)l flors
neus gels e conglapis. q(ue) cotz
e destrenh e trenca. don uey morz
quils critz brays e siscles. en
fuels (et) en rams (et) en giscles.
mas mite uert e iauzen ioys.
er quan uey secx los dole(n)s croys.
Era resplan la flors enversa
pels trencans rancx e pels tertres.
Qual flors ? Neus, gels e conglapis,
que cotz e destrenh e trenca,
don vey morz quils, critz, brays et siscles
en fuels e en rams e en giscles ;
mas mi te vert e iauzen ioys
er quan vey secx los dolens croys.
II II
uar en aissius o enuerse. q(ue)l
bel plan mi semblon tertre. e
tenc per flor los conglapis. el
caut mes uis quel freit trenq(ue).
el tro mi semblo chant e siscle.
e parum fulhat li giscle. aissi(m)
suy ferm lassatz en ioys. que
re no uey que sia croys.
Quar enaissi.us o enverse,
que.l bel plan mi semblon tertre,
e tenc per flor los conglapis,
e.l caut m’es vis que.l freit trenque,
e.l tro mi semblo chant e siscle,
e paru.m fulhat li giscle :
aissi.m suy ferm lassatz en joys,
que re no vey que sia croys.
III III
as una gen fadænuersa. cu(m)
seron noirit en tertres. quem
fan pro pieigz que conglapis.
us quecx ab sa lengua tre(n)nca. en
par la bas (et)ab siscles. e noy ual
bastos ni giscles. ni menassas
ans lur es ioys. quan fan so-
don hom los clam croys.
Mas una gen fada, enversa,
cum s’eron noirit en tertres,
que.m fan pro pieigz que conglapis,
us quecx ab sa lengua trenca
e.n parla bas e ab siscles,
e noy val bastos ni giscles,
ni menassas, ans lur es joys
quan fan so don hom los clam croys.
IV IV
uar en baizan nous enuer-
se. no mo tolon pla ni tertre.
dona ni gel ni conglapis. mas
non poder trop en trenque. do-
na per cuy chant e siscle. uos-
tre belh huelh mi son giscle.
quem castion si lo cor ab ioys.
quieu nous aus auer talans
Qu’ar en baizan no.us enverse
no m’o tolon pla ni tertre,
dona, ni gel ni conglapis ,
mas non poder trop en trenque :
dona per cuy chant e siscle,
vostre belh huelh mi son giscle
que.m castion si lo cor ab joys,
qu’ieu no.us aus aver talans croys !
V V
nat ai cum cauzen-  [croys.
uersa. sercan rancx e uals e
tertres. marritz cum selh que
conglapis. cocha e mazelh e tre(n)-
ca. que no conquis chans ni
siscles. plus que folhs clercx
conquer giscles. mas ar dieu
lau malberga ioys. malgrat
dels fals lauzengiers croys. 
Anat ai cum cauz’enversa
sercan rancx e vals e tertres,
marritz cum selh que conglapis
cocha e mazelh’ e trenca,
que no conquis chans ni siscles
plus que folhs clercx conquer giscles -
mas ar, Dieu lau !, m’alberga joys
malgrat dels fals lauzengiers croys.
VI VI
on uers an quaissi lenuerse.
que nol tenhon bosc ni tertre.
lai on hom no(n) sen conglapis.
ni a freit poder quey trenque.
a midons lo chant el siscle. clar
quel cor len introl giscle. selh
que sap gen chantar ab ioys.
que no tanh a chantadors croys.
Mon vers an, qu’aissi l’enverse
que no.l tenhon bosc ni tertre,
lai on hom non sen conglapis,
ni a freit poder que y trenque.
A midons lo chant e.l siscle
clar, qu’el cor l’en intro.l giscle,
selh que sap gen chantar ab ioys,
que no tanh a chantadors croys.
VII VII
D  oussa dona amor e ioys. nos
aiuste malgrat dels croys.
Doussa dona, amor e ioys
nos aiuste malgrat dels croys !
VIII VIII
ocglar gran re nai meynhs de
ioys. quar nous uey en fas sem-
blans croys.
Iocglar, granren ai meynhs de ioys,
qu’ar no.us vey en fas semblans croys !