Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
  I
  [.......................................] rotgier
  [.........................................] saillir.
  [.....................................] per uos
  [...................................] gz els co
  [.....................................] s. quieu
  [......................................] midons
  [.........................................] olens.
  [........................................] hantar
  [.....................................] cugei su -
  [.....................................] epos sai
  [......................................] ami uen -
  [......................................] utz. que

 
  [.....] Rotgier, [.......................] saillir
  [......] per vos [.......] gz e·ls co [...] s
  qu'ieu [.....] midons [.............] olens,
  [.....] hantar [...] cugei su [...].
  E pos sai [....] a mi ven [...] utz,
  [.....................................................]
  que [..............................................]

 
  II
  [........................................] quar anc
  uos uenc cor ni talens. de saber mos
  captenemens. euueill quen sapchatz al -
  ques dir. qa lauers nous siescutz. sieu
  soi auols ni recrezutz. que pel uer no(n)
  pases ades.
  [.....................................................] 
  quar anc vos venc cor ni talens
  de saber mos captenemens,
  e vueill que
·n sapchatz alques dir;
  qa l'avers nous si' escutz,
  s'ieu soi avols ni recrezutz,
  que pel ver non pases ades.

 
  III
  Q uar qui per auer uol mentir. aquel
  lauzars es blasmamens. etortz emal en -
  senhamens. efas nals autres escarnir.
  quen dig non es bos pretz saubutz. mas
  els faitz esi conegutz. epels faitz uenols
  digz apres.

 
  Quar qui per aver vol mentir,
  aquel lauzars es blasmamens
  e tortz e mal ensenhamens,
  e fas n'als autres escarnir;
  qu'en dig non es bos pretz saubutz,
  mas e
·ls faitz e si conegutz,
  e pels faitz veno
·ls digz apres.
 
  IV
  P er me uoletz mon nom auzir. cal soi ho
  drut ar clau las dens. cades pueia mos pes
  samens. onplus deprion mo consir. ben
  uueill sapchatz que no soi drutz. tot per
  so quar non soi uolgutz. mas ben am
  sol midons mames.

 
  Per me voletz mon nom auzir,
  cal soi, ho drut... ar clau las dens,
  c'ades pueia mos pessamens,
  on plus de prion m'o consir;
  ben vueill sapchatz que no soi drutz
  tot per so quar non soi volgutz,
  mas ben am, sol midons m'ames.

 
  V
  P eire rotgier com puesc sufrir. que
  ieu am aisi solamens. merauill me siesc
  uiu dauens. tortz es sim fai midons mu
  rir. sieu muer per leis farai uertutz.
  perquieu cre que si fos [.........................]
  fora que plus [........................................]

 
  Peire Rotgier, com puesc sufrir
  que ieu am aisi solamens?
  meravill me siesc viv da vens;
  tortz es si
·m fai midons murir.
  S'ieu muer per leis farai vertutz,
  per qu'ieu cre que, si fos [........],
  fora que plus [..........................].

 
  VI
  A raill u [..................................................]
  queraut [..................................................]
  demens. [................................................]
  pel be q [.................................................]
  mauens [.................................................]
  als pes. [..................................................]
  Ara ill u [..................................]
 
[....] qu'er'aut [..........................]
 
[..................................] demens,
  pel be q [..................................]
  mauens [..................................]
  als pes. [...................................]

 
  VII
  S im u [....................................................]
  fos tost [...................................................]
  nestera [...................................................]
  auzir. [......................................................]
  nd dic [.....................................................]
  bon respe [...............................................]

 
  Si·m u [......................................]
 
[....] fos tost [..............................]
 
[....] n'estera [.............................]
 
[........................................] auzir;
  nd dic [.......................................]
  Bon Respe [...............................]

 
  VIII
  L onc re [.................................................]
  non er al [................................................]
  q(e)m pende [..........................................]

 
  Lonc re [........................................]
  [.....] non er al [..............................]
  [...........................] qe·m pende [...]