Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
aimernic depegulla Aimeric de Pegulhan
  I
 atressim pren co(m) fai al iogador. cal co(n)me(n)sar ioga maiestralmen. a

 petit ioc pueis ses calfa p(er)den. quel fai mo(n)tar (tanques) en la follor. aissim mis
 ieu pauc epauc en lauia. quen cuiaua amar ab maiestria. q(ue) mon po
 gues partir cora(m) uolgues. effor mitratz tan quissir no(n) puesc res.
  
  Atressi·m pren com fai al iogador, 
  c’al conmensar ioga maiestralmen 
  a petit ioc, pueis s’escalfa perden,
  que·l fai montar tan qu’es en la follor, 
  aissi·m mis ieu pauc e pauc en la via, 
  qu'en cuiava amar ab maiestria 
  que mon pogues partir c'ora·m volgues,
  effor m' itratz tan qu’issir non puesc res.
 
 
 
  II
 autra vetz fuy en la foson damor don escapiei mai arasmirepren. ab

 un corzes engien trop subtilmen. quem fai plazer mo(n) mal et ma dolor
 cu(n) las mifas metre al col ab que(m) lia. don p(er) mo(n)grat mais no(m) desliaria. enuls autrom q(ue) fos liatz non es. quil deslies queben no(n) li plagues
 
  
  Autra vetz fuy en la foson d’amor 
  don escapiei, mai aras mi repren
  ab un corzes engien trop subtilmen
  que·m fai plazer mon mal et ma dolor,
  c’un las mi fas metre al col ab que·m lia, 
  don per mon grat mais no·m desliaria 
  e nuls autr’om que fos liatz non es,
  qui·l deslies que ben no li plagues.
  III
 anc mai nul te(m)ps no(n) trobiei liador. ta(n) ferm lies ab ta(n) pauc liamen   quel liam fo(n) du(n) ambras solamen. don no(n) trop sai quin desli ni alor. enliamatz
 soi ta(n)t q(ue) sim uolia. desliamar ges far no(n) opoiria. lamors quieu lai mell


 ia en ben pres. eme(n)liama sai pus fort p(er) i tres
 
 
  Anc mai nul temps non trobiei liador
  tan ferm lies ab tan pauc liamen, 
  que·l liam fon d’un ambras solamen,
  don non trop sai qui·n desli ni alor.
  Enliamatz soi tant que, si·m volia 
  desliamar, ges far non o poiria,
  l’amors, quieu lai m'elliamen ben pres
  e m’en liama sai pus fort per i tres.
 
 
 
  IV
 alhei de fer qui uai ses tirador uas laziman quel tira uau sigue(n). amors que(m) 

 sap tirar ses tiramen. mai tirat ma siuals p(er) la milhor. q(ue) si dautra

 meilhurar me podia. ta(n)t am lo miels q(ue) ben meilhuiraria. mai meilhuirar
 no(n) cra q(ue) men pogues. ueus p(er) q(ue) ma part la milhors coques.
  
 
  A lhei de fer qui vai ses tirador 
  vas l’aziman que·l tira vau siguen, 
  amors, que·m sap tirar ses tiramen,
  mai tirat m’a sivals per la milhor 
  que si d’autra meilhurar me podia,
  tant am lo miels que ben meilhuiraria, 
  mas meilhuirar non cra que m’en pogues:
  ve·us per que m’a part la milhors coques.
 
 
 
  V
 ai gentils cors formatz pus gent q(ue) flor aiatz demi cal acom cauzime(n)

 quieu muer p(er) uos den  vey edetalen. epodetz ho proar ama color ca(n) uos re
 mir que(s) trasuay em cambia. efora grans almorn ecortezia. cumilitatz
 merceian uos preses. da quest cochat sofraitos de totz bes.
  
  Ai gentils cors formatz pus gent que flor, 
  aiatz de mi calacom cauzimen, 
  quieu muer per vos d’envey e de talen
  e podetz o proar a ma color, 
  can vos remir, que·s trasvay e·m cambia, 
  e fora grans almorn’e cortezia 
  c’umilitatz merceian vos prezes
  d’aquest cochat sofraitos de totz bes.