Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
reambautz daurenge.  Reambautz d’Aurenge
 
  I
Ans qe lsaura brunas calle girun uersda mon daual qistmen

guerrier. mal adreg. si fan de gabar uassal. e cuio se qest

caual cai p(er)dut maion destreit.
Ans qe‧ls aura bruna‧s calle
Gir un vers d’amon d’aval;
q’ist m’en guerrier maladreg
si fan de gabar vassal,
e cuio se q’est caval
c’ai perdut, m’aion destreit.
 
  II
Ja p(er) so uns no(m) guabei. sim p(er)dem demostrat nei. qem qeras                

em tug el bal. ancogan del autre freih farai tornar tal

neueih. al mestier bernart del gal.
Ja perso uns nom guabei
si‧m perdem; demostrat n’ei,
q’emqeras em tug el bal.
Ancogan de l’autre freih
farai tornar tal neveih
al mestier Bernart del Gal.
 
  III
Segnior eu no soi ges dur. ni no ueg can tenc sol duz. ni delap

ni delairon. nos pot gardar desastrucs. qon fai cel qe es le sucs

tost a emblar coinoguetz
Segnior, eu no soi ges dur,
ni no veg can tenc sol duz,
ni de lap ni de lairon
no‧s pot gardar desastrucs,
qon fai cel qe es le sucs:
tost a emblar coinoguetz!
 
  IV
Ben sap cel de me solio sieu fas en tant con el fo. on betra(n)

del baus on ux ia mais non tengram bliz on mas fait cuio(n)

auer pron. car niuon caut con sambux
Ben sap cel de me solio
s’ieu fas en, tant con el fo,
o‧n Betran del Baus, o‧n Ux;
iamais non tengram blizon,
mas fait cuion aver pron
car ni von caut con sambux.
 
  V
Anc pois nols tinc p(er) onratz. pol camps fodes amp aratz. p(er)

els senes colp deuran. qel caualer lameitatz degron tener.

les ualatz. qil eron be seis aitan.
 
Anc pois no‧ls tinc per onratz
po‧l camps fo desamparatz
per els senes colp devran
qel cavaler la meitatz
degron tener les valatz:
q’il eron be seis aitan!
 
  VI
Segnior ben sai qen estan auia penre un sol dan mas ar

soi outra passatz ez estortz daqel afan p(er) qeu nau era doptan

ar serai a ban donatz.
Segnior, ben sai q’en estan
avia penr’un sol dan.
Mas ar soi outrapassatz
ez estortz d’aqel afan
per q’eu nau era doptan.
Ar serai abandonatz!
 
  VII
Anc pos a madona plac. qem volgues mal gaug non aig

ni iamais nom deu parer. bes pos eu mezeis. mes trac. eqinom

tengues p(er) flac. tot ioi laissera caser.
Anc, pos a madona plac
qe‧m volgues mal, gaug non aig;
ni iamais no‧m deu parer
bes pos eu mezeis m’estrac.
E qi no‧m tengues per flac
tot ioi laissera caser.
 
  VIII
Mas dieus no saub ha(n)c ualer. com de tot se desesper p(er) qem tec.

esi mesmac donna car ben cud saber. qe jamaus. nous

an ueser.. mas ges p(er) tant non estrac
Mas Dieus no saub hanc valer
c’om de tot se desesper;
per qe‧m tec e si m’esmac
donna, car ben cud saber
qe jamaus no‧us an veser;
mas ges per tant non estrac.
 
  IX
Trobat p(er) so nom estrac car mos cors si ben nesmac nomen

dam a poder.
Trobat, per so no‧m estrac
car mos cors, si ben n’esmac
no m’en dam a poder.
 
  X
Esp(er)at ai ez esp(er) merce sius ven. aplazer donna p(er) qe nom nestrac. Esperat ai ez esper
Merce, si‧us ven a plazer,
donna, per qe nom n’estrac.