Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
reambautz daurenga.  
  I
Un uers farai de tal mena. ont ueil qe mos cors

paresca. mas tant ai rich entendensa. p(er) qe nestauc en

bestensa. qe non pusca complir mon gaug canz tem

cun sol iorn nom uiua. tant es mos dezirs faitz lentz.
Un vers farai de tal mena
ont veil qe mos cors paresca,
mas tant ai rich entendensa
per qe n’estauc en bestensa
qe non pusca complir mon gaug;
c’anz tem c’un sol iorn no‧m viva
tant es dezirs faitz lentz.
 
  II
Jns e mon corsi semena. uns uolers e cug qen cresca

cun ioi qen mettal crezensa. qe dals non ai souinensa

ni res qe sagues nom fa gaug. an lais e mos cors esquiua

autre ioi qe de me non a sai.
Jns e mon cor si semena
uns volers e cug q’en cresca
c’un ioi q’en mettal crezensa
qe d’als non ai sovinensa
ni res qe sagues no‧m fa gaug;
an lais e mos cors equiva,
autre ioi qe de me non a sai.
 
  III
Per no sai qe tan grant pena. qinz el cor mi uais em

tresca. non trais om senes pendensa. con eu qe bella.

Paruensa. noi ai fort duncs. p(er) qe nai gaug cart

uns uolers men abriua qem diz. qezin altra non

poin.
Per no s’ai qe tan grant pena
q’inz el cor mi vais e‧m tresca
non trais om sen espendensa
con eu qe bella parvensa
no‧i ai fort duncs per qe n’ai gaug
cart un volers men abriva
qe‧m diz q’ez in altra non poin.
 
  IV
Bema nafrat ental uena. esta mortz caram uen fresca don nuls               

metges de proensa. nadius nompot far ualenza. ni mezina qen

faza gaug ni ia non cre qe sescrima. lo male qe inz al cors mescon
Be m’a nafrat en tal vena
est amortz car am ven fresca
don nuls metges de Proensa
nadius no‧m pot far valenza;
ni mezina q’en faza gaug,
ni ia non cre qe s’escrima
lo male q’inz al cors m’escon.
 
  V
Camors ma mes tal cadena pus dols mes qe meis de bresca. can

mos pensars men comensa. pois pens qe desirs non uensa. loncs p(er)

qe torn emplor mon gaug e uanc cosa res pensina. car non aus mos

trar mon bezoin
C’Amors m’a mes tal cadena
pus dols m’es qe meis de bresca;
can mos pensars m’en comensa
pois pens qe desirs non vensa
loncs per qe torn emplor mon gaug
e vanc cosa res pensina
car non aus mostrar mon bezoin.
 
  VI
Ben ai ma uoluntat plena. datal sen qe son trebesca. e cug qe

maia tenensa. car nuls hom mais p(er) pleuensa. nomen poiria

faire gaug dona sun fossetz aiziua tost saubra sen fol men per oin
Ben ai ma voluntat plena
da tal sen qe son trebesca;
e cug qe m’aia tenensa
car nuls hom mai per plevena
no‧m en poiria faire gaug
dona, s’un fossetz aiziva
tost saubra s’en fol m’en peroin.
 
  VII
Mas il no(n) sap. cal estrena. ma dada nim com adesca car tan

sospretz sobre gensa qil non cre qeu p(er) temensa. auzes ges de lieis

auer gaug car estan nomen atiua. tem si lio dic qe men

vergoin.
Mas il non sap cal estrena
m’a dada ni‧m com adesca;
car tan sospretz sobregena
q‧il non cre q’eu per temensa
auzes ges de lieis aver gaug
car estan nomenativa
tem si li o dic qe m’envergoin.
 
  VIII
Dusbes granz talanz afrena mon cor car sens aiga pesca. pos

noil los puesc a presenza. dir deus lien dom conoisensa. a lieis

tal ca me torn en gaug qest uers farai qem caliua. dir lai on

ab lieis pretz sajoin.
Dus bes granz talanz afrena
mon cor, car sens aiga pesca
pos no‧il los puesc a presenza
dir, Deus lien dom conoisensa
a lieis tal ca me torn en gaug!
Q’est vers farai (qe‧m caliva)
dir lai on ab lieis pretz sa join.
 
  IX
Rics soi si lenten enagaug mas eu non scai p(er) qem uiua sil

Coneis e pos non na soin.
Rics soi si l’enten en gaug
mas eu non scai per qe‧m viva
s’il coneis e pos non n’a soin.
 
  X
Non deg entendre mal mon gaug qel bos es espers vol qe uiua.

El mals mentra don non ai soin.
Non deg entendre mal mon gaug?
Qe‧l bos es espers vol qe vina
el mals m’entra don non ai soin.