Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
Rabaut daure(n)ga.
Rambaut d’Aurenga
  I
BEls durs curs cozenz lause(n)
grers. Enoios uilans mals
parliers. Dirai un uers q(ue)
mai pensat. Que dals no(m) aura pa(n)
lar. Ca pauc lo cor nomesclara. P(er)ço
cai uist e probat. Delur mal soiua
barata.
 
Bels, durs, curs, cozenz, lausengrers
e noios, vilans, mals parliers
dirai un vers que m’ai pensat;
que da‧ls no‧m aura panlar
c’a pauc lo cor no m’esclara
perço c’ai vist e probat
de lur mal soiua barata.
 
  II
Edirai uos de lairs mestiers. Si com
cel que· nes costumier. Dausir ede
suffrir lur glar. Sim pesa mais noi
a laryat. Q(i)eu de mal dir nols co(m)bata.
Eia del plus no(m) sapcho(n) grat. Car
mos cors tot blos los mata.
 
E dirai vos de lairs mestiers
si com cel que n’es costumier
d’ausir e de suffrir lur glar.
Si‧m pesa, mais no ia laryat
q’ieu de mal dir no‧ls combata;
e ia del plus no‧m sapchon grat
car mos cors tot blos los mata.
 
  III
Lausemadors fan en conbriers. Als
cortes e als dremiriers. Ea sellas ca(n)
cor ausat. Eqecs p(er) aqel m(i)cat. lautre
cobre e aplata. Son uergoinos auol
barat. Aissi son defer escata.
 
Lausemadors fan enconbriers
als cortes e als dremiriers
e a sellas c’an cor ausat;
e quecs per aqel micat
l’autre cobre e aplata
son vergoinos avol barat,
aissi son de fer escata
 
  IV
Per quei faill tot pros caualiers q(ue)ats
cre cus no(m) les plasentiers. Mas qen
traga miels son arc quil penson est
mala aurat. Pois dals nom uals una
rata. De q(ue) fara sa uolontat. Oi diz
lausenia olgrata.
 
Per que‧i faill tot pros cavaliers
queats cre; c’us no‧m les plasentiers
mas qen traga miels son arc
qu‧il penson est malaurat!
Pois d’als no‧m vals una rata
de que fara sa volontat
o i diz lausenia olgrata.
 
  V
Dautres nai qei uai estiers. Qes
fan qecs cortes ufaniers. Que per
outra cuidamen fat. Oc uion miels
auer gangnat. Cel que plus talen
ga. Endir de partir lamistat d(i)cels
en qui iois saflata.
 
D’autres n’ai qei vai estiers,
qe‧s fan qecs cortes  ufaniers,
que per outra cuidamen fat
o cuion miels auer gangnat
cel que plus talenga
en dir de partir l’amistat
di cels en qui iois s’aflata.
 
  VI
Lo plus prof el plus galubiers. So(m)
de lausenias plasentiers. Epens
dome ca amar. Com pot far ama
dor arat. Mas ges qui en crit on
glata. No(n) amoin dat cel can baisar.
So sab si dona lo bata.
 
Lo plus prof el plus galubiers
so‧m de lausenias plasentiers,
e pens d’ome c’amar:
com pot far amador arat?
Mas ges qui en crit on glata
non amoin dat cel c’an baisar
so s’ab si dona Lobata.
 
  VII
Tal cugesser cortes entiers. Ques
uilans daus catre cartiers. Qal
cors dinz mal eseinat plus q(ue) fel
tre sembla cendat. Ni cuer debou
escarlata. no(n) sabon mai q(ue) nan tro
bar. Eqecs cos pot calafata.
 
Tal cug esser cortes entiers
qu’es vilans da‧us catre cartiers,
qa‧l cors dinz mal eseinat;
plus que feltre sembla cendat
ni cuer de bou escarlata
non sabon mai que n’an trobar
e qecs cos pot calafata.
  VIII
Puois no(n) aus mos durs destorbi
ers. dir tan tem quel dan sos do
bliers. Mas dirai los en luer daurat
Edeu enfara caritat. los maldiga
estrabata. Sai epuois eneiron prat
Cui que plassos ne debata.    
 
Puois non aus mos durs destorbiers
dir, tan tem que‧l dan sos dobliers,
mas dirai los en luer d’aurat
e Deu, en fara caritat,
los maldiga estrabata
sai e puois e neiron prat
cui que plassos ne debata.