Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
aim(er)ic de pegu-|lha(n)  
  I
L  I fol el put el filhol. creyson trop e nomes bel. el

croy ioglaret nouel. enueyos e mal parlan. corron un pauc

trop enan. e son ia li mordedor. p(er) un de nos duy de lor. e no(n)

es qui los nesquerna.

Li fol e·l put e·l filhol
creyson trop, e no m'es bel,
e·l croy joglaret novel
enueyos e mal parlan
corron un pauc trop enan;
e son ja li mordedor
per un de nos duy de lor,
e non es qui los n'esquerna.
  II
                                    G  Reu es car hom lor o col. e non
                                    lor en fa reuel. no(n) o dic co(n)tra(n) sordel
                                    q(e)l no(n) es daital sembla(n). ni nos ua
ges p(er) cassa(n). si col cauayer doctor. mas can falhol prestador. no(n)
pot far. v. ni. vi. t(er)na.
Greu es car hom lor o col
e non lor en fa revel.
Non o dic contra·N Sordel,
q'el non es d'aital semblan
ni no·s va ges percassan
si co·l cavayer doctor,
mas can falho·l prestador,
non pot far .v. ni. vi. terna.
  III
                              o marq(ue)s part pinairol. q(e) te(n) saluzere
uel. no uuelh ges q(e) desclauel. de sa cort ni a(n) lunha(n). p(er) saual
q(e) sap de(n) fan. esser maystre tuor. ni un autre tirador. qeu no
uuelh dir de luzerna.
Lo marques part Pinairol,
qe ten Saluz e Revel,
no vuelh ges qe descavel
de sa cort ni an lunhan
Persaval, qe sap d'enfan
esser mayestr'e tuor,
ni un autre tirador,
q'eu no vuelh dir, de Luzerna.
  IV
                                              M  itals los a com los uol. lo marques
de(n) chantarel. nicolet el trufarel. q(e) ueno(n) ab luy e uan. e no(n) del
tot p(er) los dan. bes so(n) trobat du(n) color. a tals uassals tal senhor
dieus lor do uita et(er)na.
Mitals los a com los vol
lo marques, d'En Chantarel,
Nicolet e·l Trufarel,
qe venon ab luy e van
e non del tot per los dan.
Be·s son trobat d'un color:
a tals vassals, tal senhor!
Dieus lor do vita eterna.
  V
                                         A  r ueyres uenir lestol. ues malespi
nel tropel. dona(n) la ca(r)n e la pel. t ades onpeitz lor fan. e mens
de m(er)ce lor a(n). trop so(n) li combatedor. e pauc li defendedor. mortz
so(n) li dieus nols guou(er)na
Ar veyres venir l'estol
ves Malespin'el tropel,
donan la carn e la pel.
Et ades on peitz lor fan
e mens de merce lor an,
trop son li combatedor
e pauc li defendedor:
mortz son si Dieus no·ls guoverna.
  VI
                                          stanpidas e rimor. say q(e)n sa
ra(n) entre lor. menassan e(n) la tau(er)na  
Estanpidas e rimor
say qe·n faran entre lor,
menassan en la taverna.