Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
I.
Ab lo pascor. mes bel qeu chant en estiu alen\t/ran de mai car par
la flors. sobrels uerchant. e son reuerdezit li glai. mout mi ual
pauc lo temps cortes. qeu non ai ioi ni non la des ni de sa ]comp(a)gn[
compagnia non lau.
Ab lo pascor m'es bel q'eu chant,
en estiu, a l'entran de mai,
car par la flors sobre·ls verchant,
e son reverdezit li glai;
mout mi val pauc lo temps cortes,
q'eu non ai joi ni non l'ades
ni de sa compagnia non lau.
II.
Per qe damor an atretan. li maluas enoios sauai. con li meillor
el plus prezan. iouenz e faig fraing e dechai. e maluestatz a son
luec p(re)s en amistatz. camics non es amatz ni damig\u/a nos iau.
Per qe d'amor an atretan
li malvas enoios, savai,
con li meillor e·l plus prezan.
Jovenz *e faig* fraing e dechai
e Malvestatz a son luec pres
en amistatz, c'amics non es
amatz ni d'amigua no·s jau.
III.
Ben sai qe lor es mal estan als molleiratz. car se fan gai dom
neiador. ni drude]r[\i/an. el guizardos qe lor neschai ditz el repro
cher lo paies. qi glazi fai aglazi es feritz deis lo seu colp mortau.
Ben sai qe lor es mal estan
als molleiratz, car se fan gai
domnejador ni drudejan;
e·l guizardos qe lor n'eschai
ditz el reprocher lo pajes:
"Qi glazi fai, a glazi es
feritz d'eis lo seu colp mortau."
IV.
Fals amador al meu semblan. uostrer lo danz e non pueis mai. de
gran folor. es acordan. can lus lautre. galietrai. e pos uos aues enqes
drut mo\i/lleirat marit tug tres. sias del pechat comunau.
Fals amador, al meu semblan,
vostr'er lo danz e no·n pueis mai;
de gran folor es acordan
can l'us l'autre gali' e trai;
e, pos vos aves enqes,
drut, *moilleirat* marit, tug tres,
sias del pechat comunau.
V.
El fuec maior seretz arden. al iuzizi del derrer plai. engana
dor fel desleiau. en la pena qe no trasuai. on sera totz. lo
mals el bes. iuziatz e nom clam merces donna caia drut des leiau.
El fuec maior seretz arden
al juzizi del derrer plai,
enganador, fel, desleiau,
en la pena qe no trasvai,
on sera totz lo mals e·l bes
juziatz; e no·m clam merces
donna c'aia drut desleiau.
VI.
Non a ualor daissi enan. cela cabdos ni ab tres iai. (et) ai \n/enqer
lo cor tristan. qe dieus tan falsa non fetz sai. miels li fora ia no(n) nas
qes. enanz qe failliment fes. don er parlat tro en peitau.
Non a valor d'aissi enan
cela, c'ab dos ni ab tres jai;
et ai·n enqer lo cor tristan,
qe Dieus tan falsa no·n fetz sai;
miels li fora ja non nasqes
enanz qe failliment fes,
don er parlat tro en Peitau.
VII.
Saint saluaire fai malber gan. lai el regne on mi donz estai.
ab la genzer. si qen baizan. si en nostre couen uerai. e qem do
zo qe ma promes. pueis al iorn sen ira conq(e)s si be les mal.
al gelos brau.
Saint Salvaire fai m'albergan
lai, el regne on mi donz estai,
ab la genzer, si q'en baizan
sien nostre coven verai
e qe·m do zo qe m'a promes;
pueis al jorn s'en ira conqes,
si be l'es mal al gelos brau.
VIII.
Amics dignas lim can laues. si passal terme qauem pres. 
qieu soi motz p(er) sain nicolau.
Amics, dignas li·m, can la ves,
si passa·l terme q'avem pres,
q'ieu soi motz, per Sain Nicolau!