Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
 I
 
 A    b meu cor (et) ab mieu talen. ab nueu saber. eabn
 ueu sen. (et) ab nueu bel captenemen. uujl. i. nueu uers
 et comenzar. e cel qui mos nueus motz enten. ben er plus
 nue(us) a son uiuen. com miels sen deu renouelar.
 
  
 Ab meu cor et ab mieu talen,
 ab nueu saber e ab nueu sen
 et ab nueu bel captenemen,
 vujl un nueu verset comenzar
 e, cel qui mos nueus motz enten,
 ben er plus nueus a son viven,
 c’om miels s’en deu renovelar.
 
 II
 
 Q    ueu renoueil mon ardimen. quel noueil u(er)ai pessamen faz
 denouellab ferm paruem. ecant em ab nouel tems clar. q(ue)ls fueils
 nouels dei naisson desen. el nouels c(ri)tz deioy senpren. dels auzels
 que tornon amar.
 
 
 Qu’eu renoveil mon ardimen,
 que‧l noveil ver ai pessamen
 faz de novell ab ferm parvem,
 e cantem ab novel tems clar,
 que‧ls fueils novels dei naisson desen
 e‧l novels critz de ioy s’enpren,
 dels auzels que tornon amar.
 
 III
   
 D    omna mais me faitz alegrar. q(ue)u am si co(m) no pot comtar. ta(n)
 be com eu am ni pessar. q(ue)uam la gençor sesconten. sideus ma(m)
 enoi met cujar. quel miell damar lamsaub triar. amor que
 nos aiusten gen.
 
  
 Domna, mais me faitz alegrar,
 qu’eu am si c’om no pot comtar
 tan be com eu ni pessar,
 qu’eu am la gençor ses conten:
 si Deus m’am! E no‧i met cujar
 que‧l miell d’amor la‧m saub triar
 Amor que nos aiusten gen.
 
 IV
 
 D    amor medej eu ben lausau mas quesamor gazardonar. nopu
 sc camor meten si car. dat amor p(er)son chausimen. mas amor
 no pot estoiar. asos obs. ni amedonar. ad autruidon ai cor rize(n)
   
 
 D’Amor me dej eu ben lausau
 mas que s’Amor gazardonar
 no pusc: c’Amor me ten si car
 dat, Amor, per son chausimen
 mas, Amor, no pot estoiar
 a sos obs, ni a me donar
 ad autrui, don ai cor rizen.
   
 V
   
 D    ire dei e sim faz souen. quel cor me ri neus endurmen. emz
 dons rim tan douzamen. que ues ris de deu mes som par. (et) ad
 oncs mes son ris plus gen. que sim rizion. cccc. angel q(ue)m
 deurion gaug far.
   
 
 Dire dei e si‧m faz soven,
 que‧l cor me ri neus en durmen
 e mzdons ri‧m tan douzamen
 que ves ris de Deu m’es, so‧m par,
 et adoncs m’es son ris plus gen,
 que si‧m rizion quatre cen
 angel, que‧m deurion gaug far.
 
 VI
   
 G    aug ai eu tal que nul dolen. serion del meu gaug mane(n)
 car del meu gaug tug mei paren. uiurion ab gaug sens.
 maniar. e quiuol gaug silam quere(n). q(ue)u ai gaug (et) eyamen
 lamidons quel mepot donar.
 
  
 Gaug ai eu tal que nul dolen
 serion del meu gaug manen
 car del meu gaug tug mei paren
 viurion ab gaug sens maniar;
 e qui vol gaug si la‧m queren,
 qu’eu ai gaug et eyamen
 la midons que‧l me pot donar.
 
 VII
 
 D   omna dals non aus p(ar)lar. masdeuos domna que baisar. uos
 cuig domna cant aug nomnar. uos domna senes uestime(n)s
 emon cor domna uos esgar. cades mi uej ins don estar. uostre
 ri neu cors bel couinen.
   
  
 Domna, d’als non a‧us parlar
 mas de vos, domna, que baisar
 vos cuig, domna, cant aug nomnar
 vos, domna, senes vestimens
 e mon cor, domna, vos esgar,
 c’ades mi vej ins don estar
 vostre ri neu cors bel covinen.
 
 VIII
  
 D    emonue uers uull totz p(re)gar. quel ma no(n) renouel chantar
 aleis cam senes talen uar. deu ma baix eamor seu men caut(re)
 ris me sembla plorar. sim ten ferm en ioy ses laixar midons
 cautre drut no cossen.
 
 
 De mo nue vers vull totz pregar
 que‧l m’anon renovel chantar
 a leis c’am senes talen var.
 Deu m’abaix, e Amor, s’eu men,
 c’autre ris me sembla plorar
 si‧m ten ferm en ioy ses laixar
 midons, c’autre drut no cossen.
 
 IX
  
 I   a dieus domna nom pressen. sol gart madomna emon iugl
 ar eiamais domna no p(re)ssen.
 
  
 Ia Dieus domna no‧m pressen:
 sol gart ma domna e mon Iuglar
 e ia mais domna no pressen.