Edizione diplomatico-interpretativa

Versione stampabilePDF version
C sercamonz
Sercamonz
I
 Q uan la douz aura sa marzis. eils fueilla chai desus uerian. eil
 ausel chanton lur latis. (et) ieu de sospir e de chan damor qem te
 lassat e p(re)s qeu anc nom agirz em poder. 
Quan la douz aura s'amarzis
 e il fueilla chai de sus verian
 e il ausel chanton lur latis,
 et ieu de sospir e de chan
 d'amor qem te lassat e pres,
 q'eu anc nom agitz em poder.
II
 L es qe eu damor non ai conqis mas con lo trebais. el afan ni res ta ni-
 grieus non conuertis. . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 Les qe eu d'amor non ai conqis
 mas con lo trebail e l'afan,
 ni res tant grieus non convertis
 . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . 
III
 P er una ioia mes baudis. fina can cren. non amei tan can totz lo segles
 brunezis. de lai on issi es si resplan dieu preirai qenqer lades. oqe
 la ueianar jazer.
 Per una ioia m'esbaudis,
 fina canc ren non amei tan;
 can totz los segles brunezis
 de lai on ilh es si resplan,
 dieu preiarai qenqer l'ades
 o qe la vei anar jazer.
IV
 T otz tressail. ebram e freims(inis). p(er) samor dormen e ueillam. tal paor
 ai qe mes faillis. no maus pensar con lo deman. ma seruir lai dos
 anz. o tre. e pueis ben leu sabron lo uer. 
Totz tressail e bram e freims
 per s'amor dormen e veillam
 tal paor ai qe mesfaillis,
 no m'aus pensar con lo deman,
 ma servir lay dos anz o tre,
 e pueis ben leu sabra·n lo ver
V
 N on muer ni uiu ni non gueris ni mal nom sen. e si lai gran
 car de samor non soi deuis. ni ia laurai ni can. qen leis es tota la
 merces qer pot sorzer o dechazer. 
Non muer ni viu ni non gueris,
 ni mal no·m sen e si l'ai gran,
 car de s'amor non soi devis,
 ni ia l'aurai ni can,
 q'en leis es tota la merces,
 qen pot sorzer o dechazer
VI
 B el mes cant el ma follatis em fai badar. en nau muzan. de leis.
 mes bel. si mescarnis. om gaba derers o denan. capres lo mal. me
 uenral bes. ben lieu sa leis uen a plazer. 
 Bel m'es cant el ma follatis
 e·m fai badar e·n vau muzan;
 de leis m'es bel si m'escarnis
 o·m gaba derers o denan,
 c'apres lo mal me venral bes,
 ben lieu, sa leis ven a plazer
VII
 S ela nom uol uolgra muris. lo dia qem pres en coman. ai lastan
 soauet maucis. can del sieu amor mi fes semblan. qe tornat ma en
 tal deues. qe nuil autra non uoil uezer.
S'ela no·m vol, volgra muris
 lo dia qem pres en coman;
 ai las! tan soavet m'aucis,
 can del sieu amor mi fes semblan,
 qe tornat m'a en tal deves
 qe nuil'autra non voil vezer.
VIII
 T otz cossiros men esiauzis. car sieu la dopti e la blan. p(er) leis serai
 o fals o fis. o drechurers o plen denjan. ototz uilas ototz cortez o trebaillos
 o de lezer.
 Mas cui qe plassa o cui qe pes. e lam pot sil uol enreqir.
Totz cossiros m'en esiauzis
 car s'ieu la dopti e la blan,
 per leis serai o fals o fis,
 o drechurers o plen d'enjan,
 o totz vilas o totz cortez,
 o trebaillos o de lezer.
 Mas, cui qe plassa o cui qe pes,
 ela·m pot, s'il vol, enreqir.